Børge Brende, hold øynene på utviklings-ballen!

Børge Brende, hold øynene på utviklings-ballen!

Uten en egen utviklingsminister må den nye utenriksministeren følge ekstra nøye med på at norske interesser ikke går på bekostning av en bærekraftig utvikling i fattige land.

Forum for utvikling og miljø vil gratulere Børge Brende med utnevnelsen i dag som ny utenriksminister, og samtidig oppfordre han til å ikke glemme utviklingspolitikken.

- Regjeringens mål om å føre en samstemt politikk for utvikling er viktig. Med den nye utenriksministerens brede erfaring håper vi at han vil sørge for at norsk politikk trekker i samme retning og at miljø-, utviklings- og næringsinteresser henger sammen og støtter opp under felles mål for en bærekraftig utvikling, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Regjeringens utviklingspolitikk skal bidra til økt demokrati, realisering av menneskerettigheter og til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom.

- Mange grunnelementer for en effektiv og god utviklingspolitikk er på plass i regjeringsplattformen. Slik som menneskerettigheter, demokrati, godt styresett, og føre-var-prinsippet. Men dette kommer ikke av seg selv. Den nye utenriksministeren må sørge for at de store utfordringer rundt økende ulikhet og fattigdom prioriteres.

Etisk ansvar

Næringsliv, investeringer og økonomisk vekst i fattige land er viktige satsingsområder for den nye regjeringa i utviklingspolitikken. I tillegg skal Oljefondet få et nytt investeringsprogram i fattige land.

- Norge er en tung internasjonal investor og må være bevisst sitt etiske ansvar når det gjelder virksomhet i utviklingsland. Å investere i fattige land fører ikke automatisk til utvikling. En kartlegging av risiko for menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser er avgjørende for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon. Regjeringen må jobbe for å få et effektivt og forpliktende etisk rammeverk for flernasjonale selskaper. Dette skaper forutsigbarhet og like vilkår for et internasjonalt næringsliv.

Økende globalt avtrykk

Både gjennom statseide selskaper som Statoil, og investeringer gjennom Oljefondet, har Norge et betydelig og økende globalt avtrykk.

- Her vil den nye Regjeringens ambisjon om å bygge på føre-var-prinsippet og deres klare mål om menneskerettigheter være svært sentralt. Både for Oljefondets investeringer, men også norske selskaper som Statoil.

Preston mener at den største utfordringen av alle for den nye utenriksministeren vil være å sørge for at han holder øynene på utviklingsballen:

- Nå som det ikke er en egen statsråd for utviklingspolitikk må dette feltet bli godt ivaretatt, også under utforming av annen norsk politikk. Utviklingspolitikken må ikke drukne i et altfor sterkt fokus på nasjonale interesser.