Innspill til norske myndigheter før COP20-møtet

Innspill til norske myndigheter før COP20-møtet

Forum for utvikling og miljø (ForUM) leverte i slutten av oktober innspill til norske myndigheter og forhandlingsdelegasjonen foran UNFCCC COP20 i Lima i desember 2014.

Les hele innspillet

I innspillet anbefaler ForUM at når landene, inkludert Norge, melder inn sine INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) bør disse:

  • presenteres i en form med tilstrekkelig informasjon som gjør at de kan evalueres og sammenlignes med andre lands innmeldte mål
  • gi uttrykk for maksimalt nivå for utslippsreduksjoner (eller energiintensitet for u-land)
  • forklare hvordan landets bidrag reflekterer en rettferdig byrdefordeling, basert på kapasitet og historisk ansvar

Reduser utslipp med minst 50 prosent

I innspillet anbefaler ForUM at Norge legger opp til en nasjonal prosess som muliggjør reviderte målsetninger for norsk klimapolitikk i god tid før utgangen av første kvartal 2015. Disse målsetningene kan være minstemål, og muliggjøre videre forhandlinger.

  • ForUM mener Norske myndigheter må være forberedt på prosessen som bør følge etter at det er gjort analyser og sammenligninger av landenes INDCs utslippsreduksjoner.
  • ForUM mener at Norge må melde inn et mål om utslippsreduksjoner innen 2030 på minst 50 prosent av innenlandske utslipp, inkludert sokkelen. Reduksjonene må være i forhold til 1990, ikke en estimert referansebane (BAU).

Relevante emner