Høringsinnspill eksport av forsvarsmateriell

Høringsinnspill til Meld. St. 36 (2015-2016) Melding til Stortinget. Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke- spredningssamarbeid.

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), et nettverk av 50 norske organisasjoner, takker Stortingets utenriks- og forsvarskomité for muligheten til å gi innspill til Meld. St.36 godkjent i statsråd i juni 2016. Her er forslag som vi tror kan bidra til økt trygghet og åpenhet:

1) Eksport til land i krig i Jemen – også etter rapporter om krigsforbrytelserI det norske eksportkontrollregelverket står det at «Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig». Siden mars 2015 har en Saudi-ledet koalisjon av land gjennom krig – blant annet bombing av sykehus - hjulpet Jemens regjering med å bekjempe Houthi-opprørere. I koalisjonen deltar Saudi-Arabia, Emiratene, Jordan, Kuwait, Qatar og Egypt, som mottok militært utstyr fra Norge i 2015. Som komiteflertallet bemerket i innstillingen til forrige St.m. er koalisjonen anklaget for krigsforbrytelser i Jemen. 

I St.m. 36 står det at Amnesty International og Human Rights Watch la frem rapporter om krigsforbrytelser høsten 2015 (s. 12). Dette er feil. De første rapportene om krigsforbrytelser kom bare dager etter at luftangrepene fra Saudi-koalisjonen startet i slutten av mars 2015. Likevel fortsatte den norske eksporten til koalisjonen. Vi anser dette for å være i strid både med Arms Trade Treaty og det norske regelverket. Norge stanset ikke utførsel av norsk ammunisjon til Emiratene før primo 2016. Dette skjedde etter at det i en FN-rapport fremkom «stor bekymring for den humanitære situasjonen». Eksport av annet militært utstyr synes å ha fortsatt.

Vi anmoder derfor komiteen om å be Regjeringen om å:

  • Stanse eksport av alt norsk militærmateriell til landene som kriger i Jemen.
  • Foreta en uavhengig granskning av eksporten for å vurdere regelbrudd og konsekvenser.

2)    Eksport til undertrykkende land
Ifølge reglene skal ikke militærutstyr eksporteres dersom det er en "åpenbar fare" for at utstyret kan bli brukt til intern undertrykking. Til tross for kritiske komitemerknader godkjente regjeringen i 2015 igjen at norsk militærmateriell ble eksportert til undertrykkende regimer, deriblant Saudi-Arabia, som igjen viser at regelverket tolkes for svakt.
Det er mange dilemmaer, og alle har rett til selvforsvar. Men voldelig ekstremisme hatt som kjent hatt gode kår i land som fundamentalistiske Saudi-Arabia, beryktet for middelalderske straffemetoder. Tolkningen av regelverket i Norge ser dermed ut til å være at det kun er utstyrets karakter som vurderes ved utstedelse av lisens. Dette er en altfor svak operasjonalisering av regelverket. Norges eksport styrker regimets militære kapasitet, legitimitet og mulighet til å undertrykke egen befolkning. (ForUM fikk avslag på innsynsbegjæring til UD knyttet til eksporten til bl.a. Saudi-Arabia.)

Vi anmoder derfor komiteen om å be Regjeringen om å:

  • Stanse eksport av alt norsk militærmateriell til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia.
  • Tolke EU‐kriteriet for menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag, og sikre at Norge ikke eksporterer militært utstyr til regimer som er ansvarlige for utstrakte menneskerettighetsbrudd.
  • Gi offentligheten innsyn i vurderingene rundt innvilgelse av og avslag på lisenser.

3) Inkludere Arms Trade Treatys forbudsbestemmelser i norsk lov
I disse urolige tider er våpenkontroll viktigere enn noensinne. Formålet med Arms Trade Treaty (ATT) er å etablere høyest mulige standarder for eller forbedre regulering av den globale handelen med konvensjonelle våpen, forebygge og stanse «illicit» våpenhandel og hindre at våpen havner på avveie. Dette for å bidra til fred, sikkerhet og stabilitet; redusere lidelser; fremme samarbeid, åpenhet, ansvarlighet og derigjennom bygge tillit mellom statspartene, jf artikkel 1.

Sammen med blant annet den ledende internasjonale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms, der ForUM er styremedlem og som ble Nobelprisnominert som den fremste pådriveren for ATT (og som UD uten forvarsel fjernet hele støtten til i år), har Norge vært en viktig forkjemper for en sterk ATT. 

Nå er det avgjørende at Norge setter høye standarder for implementering. Norge bidrar til åpenhet gjennom Stortingsmelding 36 og annen rapportering. Vi har oppfordret andre land til det samme.

Det norske eksportregelverket består i dag av lov, forskrift og retningslinjer. Lov og forskrift gir bestemmelser for hvilke varer som krever eksportlisens. Som påpekt av komiteen minus Høyre og FrP bl.a i innstillingen - samt Røde Kors og ForUM - inneholder det norske regelverket imidlertid ikke forbud mot eksport av forsvarsmateriell der det er en overveiende risiko for at det vil bli brukt til å fasilitere brudd på menneskerettigheter og humanitær rett, slik ATTs artikkel 6 og 7 har. Det bør det etter vårt syn gjøre for å bidra til økt trygghet og bygge opp under avtalens nevnte formål og bestemmelser. Det er positivt at regjeringen i 2014 inkluderte forbud og føringer som følger av FN-traktatens artikkel 6-7 som del av vurderingskriterier i UDs retningslinjer. Dette er imidlertid ikke nok, i og med at retningslinjene ikke er juridisk forpliktende. Gjennom å inkludere artikkel 6 og 7 i lov/forskrift kan regjeringen sikre at Norge bedre ivaretar sine globale forpliktelser og gjøre det klart når eksport ikke skal tillates. Det vil også være et eksempel til etterfølgelse for andre land.

Stortingsmeldingen inneholder imidlertid ingen begrunnelse for hvorfor ATTs art 6 og 7 ikke er inkludert i lov og forskrift: «Det vurderes som en hensiktsmessig implementering», står det (s.33-34).
 
Vi anmoder derfor komiteen om å be Regjeringen om å:

  • Inkludere Arms Trade Treatys forbudsbestemmelser (art. 6 og 7) i lov og forskrift.
  • Innføre sluttbrukererklæring for all eksport av norsk militærmateriell, også til NATO-land, og styrke kontrollen for å forhindre at det havner på avveie.