Bærekraftig, ren energi til alle

Energitilgang og fattigdom henger nøye sammen. De fleste fattige som vil få tilgang til strøm i fremtiden vil få det via hjemmebaserte små systemer som solceller på taket. Foto: UK Department for International Development

Bærekraftig, ren energi til alle

Energitilgang og fattigdom henger tett sammen. Verden over er det 1,3 milliarder mennesker som mangler tilgang til strøm, og nesten tre milliarder mennesker som fortsatt lager mat over røykfulle ovner eller bål, i følge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Energitilgang og fattigdom henger tett sammen. Verden over mangler 1,3 milliarder mennesker tilgang til strøm, og nesten tre milliarder mennesker lager mat over røykfulle ovner eller bål. Ifølge WHO dør nesten fire millioner mennesker dør hvert år av innendørs luftforurensing, blant annet som følge av skadelig røyk fra matlaging, ved bruk av fast brensel over åpent bål eller dårlige kokeovner. Bruken av trekull øker, og dermed også presset på skog som allerede er truet av avskoging.  

Energibruk henger sammen med klimaendringer. Det er de rike landene som har hovedansvaret for å redusere verdens klimagassutslipp, men størrelsen på utfordringen tilsier at alle land må bidra, etter evne og kapasitet. Dersom dagens utviklingsland bygger ut fornybar energi i stedet for fossil energi som låser dem til en fossilintensiv energiproduksjon for mange tiår framover, vil de oppnå både fattigdomsreduksjon og utvikling og lavere utslipp av klimagasser.  

Å bringe mennesker varig ut av fattigdom er et av hovedformålene med norsk bistand, og klima er ett av flere prioriterte områder. Derfor sammenfaller bærekraftsmål 7, om bærekraftig energitilgang for alle, svært godt med oppgavene til norsk bistand.  

Det er flere måter Norge kan påvirke oppnåelsen av bærekraftsmål 7 på. Her foreslår vi opprettelsen av et nytt bistandsprogram, et nytt mandat for Statens pensjonsfond utland (oljefondet), og økt innsats for energieffektivisering på hjemmebane.  

Statens pensjonsfond utland (SPU) er antagelig Norges potensielt kraftigste verktøy for klimafinansiering og et globalt grønt skifte. SPU kan være med og drive teknologiutviklingen for fornybar energi framover og drive prisene ned, slik at flere mennesker verden over kan få tilgang til strøm. SPU trenger med andre ord et mandat til å investere direkte i fornybar energi, som solparker og vindenergianlegg – og ikke bare i aksjer.  

Et langsiktig skifte for Norge fra å være eksportør av fossil energi, til å bli en leverandør av løsninger for en fornybar framtid, vil være et viktig bidrag i den globale innsatsen for å nå mål 7. Dette må gjøres på en måte som ikke medfører store inngrep i verdifulle naturområder. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har Norge verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger (tall fra 2012). Dette er det på høy tid å gjøre noe med. Norge har fortsatt store muligheter til å bruke energien mer effektivt, noe som kan redusere behovet for å bygge ut mer energiproduksjon i sårbar natur. Norge kan slik erstatte fossil energi og eksportere mer energikrevende varer og tjenester. Norge må forsterke arbeidet med energieffektivisering om vi skal kunne bidra til oppfyllelse av bærekraftsmål 7, delmål 3, om en fordobling av den årlige energieffektivitetsraten innen 2020.  

Norges rapportering på mål 7

I statsbudsjettet for 2017 rapporterer regjeringen at mål 7 'enten er oppnådd nasjonalt eller i tråd med norsk politikk og nasjonale mål’ (Meld. St. 1 (2016 –2017) Nasjonalbudsjettet 2017, side 153). Teksten problematiserer ikke hvordan Norges oljeeksport bidrar til klimaendringer og undergraver produksjon av ren energi internasjonalt. Heller ikke i rapporten til Stortinget om samstemt politikk for utvikling i 2016 (Utenriksdepartementets prop. 1 kapittel 13) synliggjøres slike interessekonflikter. Regjeringen unngår dessuten å nevne at Norges bistand til fornybar energi i utviklingsland nesten ble halvert fra 2014–2015 til budsjettene for 2016–2017, og at Statens pensjonsfond utland (SPU) foreløpig ikke har mulighet til å investere i unotert fornybar energi. Så lenge SPU kun kan investere i aksjer, vil man i mange tilfeller oppleve at aksjene tilhører svært blandede porteføljer, i selskaper som i tillegg til fornybar energi, også har fossil energi.

I stortingsmelding Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk, Meld.St.24 (2016–2017), legger regjeringens gledelig nok opp til en økt bevilgning til energibistand på 500 millioner kroner, men spesifiserer ikke hva dette vil gå til. I meldingen konsentreres det norske bidraget om oppnåelse av bærekraftsmål 7 og delmål 7.2 om økt andel fornybar energi. Det legges vekt på produksjon og distribusjon av strøm innenfor små og store nett. Uten tiltak som også bidrar til delmål 7.1 om tilgang til moderne energi til en overkommelig pris for alle, og 7.3 om forbedret energieffektivitet, vil det være vanskelig å nå mål 7 innen 2030. Norge trenger en balansert tilnærming til de tre delmålene, særlig når innsatsen konsentreres om færre land. Dette kan for eksempel oppnås gjennom å utvikle en strategi for hvordan innsatsen kan balanseres i hvert enkelt hovedsamarbeidsland