Bevare havet

Artene i havet er halvert siden 1970 og i følge FN er 90 % av verdens fiskebestander enten fullt utnyttet eller overfisket

Bevare havet

Livet i havet og menneskene som er avhengige av det, er i dag under sterkt press. Bestandene av marine arter er redusert med nesten 40 prosent siden 1970, ifølge WWFs Living Planet rapport fra 2016.

 Tre milliarder mennesker får mer enn 20 prosent av sitt proteininntak fra fisk, og over 12 prosent av jordens befolkning er avhengige av havet for sitt levebrød, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Med en voksende befolkning og et klima i endring vil presset på havet bare øke i årene framover. Et koordinert internasjonalt krafttak for å styrke forvaltningen er nødvendig for å unngå kollaps i de marine økosystemene. Her har Norge et komparativt fortrinn og en unik mulighet til å gjøre en stor forskjell for livet i havet.  

Norge har store produktive havområder og forvalter fiskerier og marine økosystemer av stor global betydning. Det er derfor et globalt ansvar for Norge å bevare og forvalte disse økosystemene bærekraftig. Samtidig innehar Norge kunnskap og ressurser til å bidra til å snu den negative trenden globalt. Dersom Norge skal bidra til å nå bærekraftsmål 14 vil det kreve en styrking av det marine vernet i norske hav- og kystområder og en betydelig opptrapping av den norske innsatsen for bedre havforvaltning i utviklingsland.  

Norges rapportering på mål 14

I rapporteringen om bærekraftsmålene i Nasjonalbudsjettet skriver regjeringen om mål 14 at:

'Norge har omfattende systemer og reguleringer for å sikre god forvaltning av havområdene rundt våre kyster.’ Man rapporterer også at:  

‘Forurensningsloven regulerer alle utslipp fra næringsvirksomhet i Norge. Norske utslipp av miljøfarlige kjemikalier til hav er sterkt redusert de siste tiårene. Norge har etablert vernesoner i noen av de mest sårbare områdene, og nye områder vurderes.’ (Meld. St. 1 (2016 –2017) Nasjonalbudsjettet 2017, side 155.)  

De økosystembaserte forvaltningsplanene for havområdene og i fiskeriforvaltningen er viktige og gode tiltak. Dog mangler vi en problematisering av at Norge ligger langt fra delmålet om å bevare minst 10 prosent av kystområdene innen 2020, og en plan for hvordan man skal gå fra 1 prosent til 10 prosent på noen få år. Vi mener også at rapporten trenger en analyse av hvordan dumping av miljøfarlig gruveavfall i Førdefjorden – i strid med miljøfaglige råd, og en åpning for oljeleting i sårbare områder ved Lofoten, Vesterålen og Senja, vil undergrave måloppnåelsen.  

Regjeringen rapporterer også at Norge fremmet en resolusjon om plastavfall og mikroplast i havet som ble vedtatt av UNEA-2 (United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme), og at Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet for å redusere plast i havet (KLD, Prop. 1 S 2016–2017, side 37). Dette er et viktig tiltak som vi ønsker varmt velkommen, og som bør følges opp med reguleringer som begrenser plastforbruk og forurensning.