Hva bør Norge gjøre?

Norges arbeid for å utrydde alle former for fattigdom må være et mål i seg selv, ikke et middel for norske interesser, mener ForUMs medlemmer. Foto: FN/Marco Dormino

Hva bør Norge gjøre?

Følgende er anbefalinger fra sivilsamfunn til norske myndigheter om hva som skal til for å nå mål 1.

Anbefalinger

Overordnede anbefalinger til Norges arbeidet for å avskaffe ekstrem fattigdom:

  1. Norge må ha en samstemt, bærekraftig utviklingspolitikk, hvor tiltak i de ulike sektorene trekker i samme retning; for mennesket og miljøet.
  2. Målet med norsk bistand og utviklingspolitikk må fortsatt være fattigdomsbekjempelse og ikke styres av egeninteresser.
  3. Norsk bistand må bidra til sterke institusjoner og et aktivt sivilsamfunn. Norge bør særlig støtte sivilsamfunnsbygging, slik at nasjonale myndigheter kan bli holdt ansvarlige og menneskerettigheter realiseres.
  4. Bærekraftig, rettighetsbasert forvaltning av naturressurser og biomangfold må være et nøkkelelement i innsatsen for fattigdomsreduksjon.
  5. Norge må konkretisere hvordan de tre målene som har miljø og ressursgrunnlag som klarest utgangspunkt (målene 13 klima, 14 livet under vann, og 15 livet på land) best skal integreres i den brede utviklings- og bistandspolitikken, gjerne gjennom en langtidsplan eller handlingsplan for den samlede miljøinnsatsen i norsk utviklingssamarbeid.
  6. Norsk bistand til mellominntektsland må rettes inn mot rettferdig fordeling av ressurser og makt, blant annet gjennom å støtte sivilsamfunn som jobber for likestilling og rettigheter for ekskluderte grupper.
  7. Norge må være en pådriver i arbeidet for universelle velferdsløsninger som når alle, inkludert universell helsedekning og utdanning (se mål 3 og 4), og beskyttelsesstrukturer for barn. Norge må være en pådriver for at andre land i sitt arbeid for å beskytte barn, implementerer FNs retningslinjer for alternativ omsorg (delmål 1.3).
  8. Norge må styrke innsatsen for katastrofeforebygging. Norge må følge opp Grand Bargain, i samarbeid med andre humanitære aktører.