Hva bør Norge gjøre?

Hva bør Norge gjøre?

Hovedanbefaling  

Norge bør

  • sikre at all støtte til industrialisering og utvikling av infrastruktur tar hensyn til både menneskerettigheter, miljø og klima for å minimerere negative konsekvenser. Norske myndigheter bør påse at både statlige og private bedrifter som opererer i utviklingsland, er kjent med, og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
  • Oljefondet bør få investere i unotert infrastruktur som fornybar energi. 

Delmål 9.1 og 9.2

Norsk kompetanse på offentlig infrastruktur tilsier en relativ heving av dette feltet i norsk bistand. Det er viktig at Norges videre innsats tar lærdom av mangler i tidligere prosjekter. Ved utbygging av industri og infrastruktur i lavinntektsland og i land i overgangsfaser, er ivaretakelse av menneskerettigheter sentralt.  

Norge bør  

  • øke sin innsats for godt styresett, slik at industri og privat sektor får gode rammebetingelser for bærekraftig vekst;
  • styrke sin rolle innen utvikling av sanitær infrastruktur og vanntjenester;
  • sikre at sektorsamarbeid innen offentlig forvaltning tar hensyn til mottakerlandets kapasitet;
  • bruke offentlig-privat samarbeid med varsomhet og åpenhet, og bidra til at stater med lav forvaltningskapasitet får støtte til å styrke sin forhandlingsposisjon i utformingen av slike samarbeid;
  • påse at støtte til norsk næringsliv, både finansiell og ikke-finansiell, har krav om utvidet rapportering, både på økonomi, klima og menneskerettigheter (se også anbefalinger under 8.1 om vilkår for slik støtte);
  • sørge for at omfattende aktsomhetsvurderinger foretas under utviklingen av nye prosjekter;
  • påse at mennesker som må flytte eller får forringet kvalitet på bolig eller levevei som konsekvens av investeringen, får anstendig kompensasjon.

Økte investeringer i fornybar infrastruktur er avgjørende for å sikre overgangen til lavutslippssamfunnet og for å nå målene i Parisavtalen. Stadig flere investorer går inn i dette markedet ut fra et ønske om å spre risiko og sikre lønnsomhet. Selv om regjeringens egen ekspertgruppe anbefalte slike investeringer i 2015 og sentralbanksjefen er positiv, er det motstand i Stortingsmeldingen om forvaltning av Oljefondet som behandles våren 2017. (Se mer om dette under mål 7).

Norge bør

  • åpne opp for at Oljefondet kan investere mellom 0 og 5 prosent av porteføljen i unotert infrastruktur som fornybar energi.