Hva bør Norge gjøre?

Hva bør Norge gjøre?

Norge må jobbe for å styrke rammeverket for gode investeringer i infrastruktur gjennom å sikre:

Delmål 8.1

Norge bør

 • legge til rette for ansvarlige og grønne investeringer i infrastruktur, herunder fornybar energi, utdanning og helse;
 • ha full åpenhet rundt kontrakter om offentlig og privat samarbeid (OPS/PPPs). PPPs bør ha som vilkår at de er addisjonelle (at investeringen ikke ville kunne skjedd uten offentlige midler) at selskapene som mottar støtten rapporterer en tydelig utviklings/klima-effekt (for eksempel arbeidsplasser og bidrag til skatteinntekter), at de støtter nasjonale og lokale prioriteringer (eierskap), og at de ikke ødelegger miljøet eller undergraver menneskerettigheter.
 • bidra til politikk som reduserer ulikhet og styrker økonomisk vekst, gjenom for eksempel velferdsordninger, lønnspolitikk, økt kvinnelig deltakelse i arbeidslivet og kollektiv forhandlingsrett.

Delmål 8.2

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på grønne, lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.  

Norge bør  

 • innrette næringsbistand slik at den spiller på lag med lands egne prioriteringer og skaper eierskap med sikte på bærekraftig industrialisering og transformasjon av økonomien;
 • sikre samstemthet mellom regjeringens satsing på næringsutvikling og satsingen på yrkesutdanning. Et fokus på yrkesutdanning, ferdighetstrening og lærlingordninger som sikrer overgangen til arbeidsmarkedet er avgjørende.
 • legge til rette for vekstfremmende og arbeidsintensive investeringer i bærekraftig infrastruktur, energi, telekommunikasjon og veier, som tar hensyn til de fattiges behov;
 • legge til rette for at småbønder får nødvendig finansiering, innsatsfaktorer og tilgang til markeder.

Delmål 8.3

Norge bør  

 • prioritere støtte til mikrobedrifter og små og mellomstore bedrifter i utviklingsland, og samtidig sikre at norske investeringer og støtte, herunder Norfund, ikke fortrenger eller utkonkurrerer lokale investeringsselskaper og investorer;
 • konsentrere norsk innsats om yrkesutdanning som er markedsrelevant, men som først og fremst er knyttet til landenes egne nasjonale planer for utdanning og jobbskaping. Innsatsen bør ha fokus på å nå kvinner, ungdom og funksjonshemmede;
 • sørge for at Norfund og andre 'direct foreign investments’ utvikler og bruker felles retningslinjer og rapporteringsformat for bruk av offentlig-privat samarbeid. Disse må legge vekt på innvirkning på bærekraftig utvikling, addisjonalitet, nasjonal og lokalt eierskap, risikovurdering, åpenhet, og et robust regime for rapportering og evaluering.
 • øke støtten til oppstartsbedrifter og entreprenører i utviklingsland, herunder støtte til opprettelse av lokale inkubasjons-sentre og fond som kan sikre risikokapital og kapasitetsbygging for småskalavirksomheter;
 • øke støtten for å sikre bedre markedsadgang for lokale produsenter;
 • støtte samarbeid mellom privat sektor og sivilt samfunn for å finne innovative løsninger som sikrer etablering av flere og bedre jobber, herunder bank- og forsikringsløsninger for småskalaentreprenører.

Delmål 8.4

Norge bør  

 • kreve at selskaper som mottar støtte til næringsutvikling må anvende føre var-prinsippet i miljøspørsmål og for øvrig følge 'best practice’ for miljøreguleringer;
 • bidra til å støtte opp under utviklingslands anstrengelser for å utvikle og håndheve retningslinjer mot forurensning og for bærekraftig og langsiktig forvaltning av fornybare ressurser;
 • bidra til at samarbeidsland utvikler langsiktige forvaltningsplaner for utvinning av ikke-fornybare ressurser;
 • støtte aktivt opp om en utbygging av fornybar energiforsyning i mellominntektsland (se anbefalinger under mål 7).

Delmål 8.5 og 8.6

Norge bør

 • fremme anstendig arbeid-agendaen, nasjonalt og internasjonalt, og sikre mekanismer som bidrar til konkret oppfølging og respekt for prinsippene for anstendig arbeid;
 • styrke arbeidet med å følge opp og kontrollere at anstendig arbeid og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner er integrert i norsk og internasjonal handelspolitikk og handelsavtaler;
 • jobbe for at kvinner skal ha samme rett som menn til å eie jord og eiendom;
 • jobbe for at konklusjonene fra møtet i FNs Kvinnekommisjon (CSW) 2017 blir implementert i alle FNs medlemsland, og Norges samarbeidsland spesielt, som innføring av likelønn, kollektive forhandlinger og velferdsordninger som gjør det mulig å kombinere lønnsarbeid med et likestilt familieliv, inkludert lønnede svangerskapspermisjoner for både menn og kvinner.  

Delmål 8.8

Norge bør  

 • fremme respekt for anstendig arbeid-agendaen blant norske bedrifter som investerer i utlandet. Dette innebærer respekt for grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, en rettferdig lønn det går an å leve av, og sosial beskyttelse.
 • følge opp og legge tilrette for at norske bedrifter, statseide og private, følger høye standarder for næringsliv når det gjelder respekt for menneskerettigheter, herunder arbeidstakerrettigheter, og etterlevelse av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
 • kreve at norske bedrifter og finansinstitusjoner som mottar offentlig støtte skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Selskaper som mottar offentlig støtte må videre rapportere bredt og ikke-finansielt på hvordan selskapenes virksomhet bygger opp under mål på menneskerettigheter, herunder arbeidstakerrettigheter og bærekraftig utvikling.
 • utvikle en strategi for å fremme kvinners deltakelse og menneskerettigheter i næringsutviklingen;
 • innta en ledende rolle internasjonalt i arbeidet for å få på plass et forpliktende rammeverk for at flernasjonale selskaper og finansielle institusjoner skal beskytte miljøet og respektere menneskerettigheter. Eksempelvis bør Norge støtte den pågående prosessen der man utreder muligheten for å opprette en bindende internasjonal traktat om næringsliv og menneskerettigheter.
 • bidra til at ILO forblir en sterk organisasjon med gjennomslagskraft i arbeidslivsspørsmål både internasjonalt og overfor egne medlemsland.

Delmål 8.10

Norge bør  

 • innrette og endre utviklingsbanker på en slik måte at de støtter opp om og styrker nasjonale finansinstitusjoners kapasitet og følger nasjonale planer.

Delmål 8.a

Norge bør

 • opprettholde prinsippet om at all norsk bistand skal være ubunden;
 • samle arbeidet med handelsavtaler som saksområde i Utenriksdepartementet, for å sikre intern koordinering og samstemthet med andre mål for handelsarbeidet. De handelspolitiske seksjonene i Nærings- og fiskeridepartementet og UD bør altså slås sammen.
 • utrede de økonomiske, sosiale og miljømessige følgene av handelsavtaler før de går til ratifikasjon og offentliggjør resultatene av dette;
 • Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom, og gjennomføre ILOs Global Jobs Pact.