Innovasjon og infrastruktur

Investeringer i infrastruktur for transport, vann og sanitær, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.

Innovasjon og infrastruktur

Investeringer i infrastruktur for transport, vann- og sanitær, fornybar energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Industriell utvikling, utført på en inkluderende og miljøvennlig måte, er viktig for å øke omfanget av økonomien og for å sikre et solid skattegrunnlag.

Norge har en viktig oppgave i å bistå land med å legge til rette for framvekst for industri ved utbygging av infrastruktur, og ved å sørge for gode rammebetingelser som effektiv og forutsigbar offentlig forvaltning.  

Ivaretakelsen av demokratiske prinsipper og menneskerettigheter, spesielt beskyttelsen av sårbare personer og grupper, i prosesser fram mot, og underveis i infrastrukturprosjekter er vesentlig. Norge bør ikke bidra til infrastruktur og industrialisering som fører til vesentlig økning i klimagassutslipp, store naturødeleggelser eller som fratar mennesker livsgrunnlaget. Utbygging av infrastruktur må ta hensyn til ulike gruppers behov, og en må vise spesiell aktsomhet for sårbare gruppers forhøyede eksponering mot endringer som følge av utvikling av stor infrastruktur. Industriell utvikling og utbygging av infrastruktur må skje innenfor rammene av sosial, økonomisk og naturlig bærekraft.  

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur, men kan ikke erstatte respekt for internasjonale konvensjoner og behovet for samfunnsmessig planlegging. For at økonomisk aktivitet skal føre til fattigdomsreduserende vekst er den omkringliggende politikken helt avgjørende. Regler knyttet til eierskap over immaterielle rettigheter (IPR-regler) kan være svært hemmende for at utviklingsland skal få adgang til moderne, energieffektiv teknologi, og det må utvikles mekanismer som sikrer fattige land tilgang til ny, kostnadseffektiv teknologi.  

Den teknologiske utviklingen går veldig raskt på områder som: nye kjemiske forbindelser, nanoteknologi og syntetisk biologi for å nevne noen, samtidig som det ikke finnes tilstrekkelige nasjonale eller internasjonale mekanismer eller institusjoner som kan vurdere eventuelle skadelige utilsiktede effekter av disse teknologier.  

Norges rapportering i 2016

Norske myndigheter skal ha honnør for innsatsen for infrastruktur innen overføringslinjer for strøm som trekkes fram i rapporteringen til høynivåforumet (HLPF) i 2016. Norge har også bidratt noe til utvikling av offentlig infrastruktur for vann og sanitær, men denne innsatsen har vært relativt beskjeden bilateralt. Norske myndigheter har også kommet langt i å tilrettelegge for at norske leverandører og utbyggere av infrastruktur i privat sektor kan tre inn i markeder i utviklingsland, både ved finansiell risikoavlastning og ved rådgiving fra ambassadene. Hvordan norske tiltak for privat sektor bidrar til målet er imidlertid lite beskrevet. Strategisk bruk av bistand for å bedre rammene for kommersiell utbygging av infrastruktur, industriell utvikling og økning i innovasjon er også lite omtalt i rapporteringen.