Liv på land

Naturmangfoldet er sterkt truet. 60 % av verdens dyr og fugler har blitt borte bare siden 1970.

Liv på land

Intakt natur og arter forsvinner i et urovekkende tempo. Bestandene av ville dyr er mer enn halverte de siste 40 årene. Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet i dag, mens trusselen fra klimaendringer er økende. Samtidig er en robust og rik natur en viktig livsforsikring mot et klima i endring. 

FNs bærekraftsmål styrker og understreker naturmangfoldmålene som ble vedtatt under Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD); Aichimålene.  

Dersom Norge skal bidra til oppnåelse av bærekraftsmål 15 trengs en økt innsats både nasjonalt og internasjonalt. Norge ligger på etterskudd i forhold til å nå flere av delmålene nasjonalt.  

Norge har en god tradisjon for å drive innovativt miljørettet bistandsarbeid og har bidratt til å bremse tapet av naturmangfold spesielt gjennom sin klima og skogsatsing. Norsk utviklingspolitikk må bidra til å stanse tap av naturmangfold og støtte bærekraftig forvaltning av økosystemer. Norge er i en god posisjon til å utnytte erfaringene fra klima og skogsatsingen til å starte lignende programmer for andre naturtyper.