Samarbeid og partnerskap

Demokratiet er grunnmuren i et velfungerende samfunn. Her, valg i Elfenbenskysten, FN-foto:Hien Macline.

Samarbeid og partnerskap

Bærekraftsmålene skal gi en felles global retning og prioritert innsats fram til 2030. For å nå de ambisiøse bærekraftsmålene, må gode krefter forenes på tvers av fag og sektorer. Ingen klarer å nå målene alene.


Bærekraftsmål 17 er å 'Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling’. Norge har en enestående mulighet til å bidra til at bærekraftsmålene nås globalt. Ved å sikre at norsk utenrikspolitikk er bærekraftig og samstemt, kan norske myndigheter gå foran med et godt eksempel. Samtidig kan norske myndigheter bruke sin posisjon internasjonalt til å bidra til rettferdige globale standarder og avtaler, at målene finansieres gjennom bistand og ansvarlig næringsliv, samt støtte og utvikle nye strategiske partnerskap for å sikre bærekraftig utvikling.

Et velfungerende demokratisk samfunn er avhengig av et mangfoldig og aktivt sivilt samfunn. Ikke-statlige organisasjoner har viktige roller å spille som supplement og korrektiv til myndighetene og som selvstendige aktører i samfunnsutviklingen. I mange land er uavhengige organisasjoner under økende press fra myndighetene, som ønsker å kontrollere aktiviteter og uttalelser. Dette gjelder ikke minst på områder som angår likestilling og minoriteters rettigheter. Norske frivillige organisasjoner har lang erfaring fra sivilsamfunnsbistand i mange land, og er viktige kanaler for slik bistand til arbeid med demokrati og menneskerettigheter i Norges samarbeidsland.

Norges rapportering på mål 17
I rapportering til FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling i 2016 (HLPF) peker Norge på at økt nasjonal ressursmobilisering, gjeldsslette, økte skatteinntekter og åpenhet vil føre til at utviklingsland vil bli mindre avhengige av bistand. Norge støtter derfor en rekke multinasjonale initiativer og organisasjoner for å få dette til, blant annet Parisklubben, Addis Tax Initiative, land-for-land-rapportering og OECD Task Force on Tax and Development. Norske myndigheter bør i tillegg jobbe for at tiltak og initiativer som omhandler handel, gjeldsslette og skatt blir diskutert, behandlet og gjennomført på en måte som ivaretar utviklingslands interesser, i uavhengige og åpne forum som for eksempel FN. Dersom bærekraftsmålene skal nås og utviklingslandene selv skal bære størsteparten av den økonomiske byrden kan ikke agendaen for internasjonale finansspørsmål settes i fora hvor utviklingsland har liten eller ingen medbestemmelse.