Skal gjennomgå bærekaftsmålene

Før FNs HLPF i New York overrakte Forum for utvikling og miljø (ForUM) anbefalinger til politisk ledelse om bærekraftsmålene. Fra venstre: Jens Frølich Holte (UD), Jørgen Næsje (Finansdepartementet), Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM)

Skal gjennomgå bærekaftsmålene

Et sterkt og levende sivilsamfunn trengs for å nå bærekraftsmålene. Det sier ForUM som deltar i den norske delegasjonen for FNs politiske høynivåforum (HLPF) som starter i New York neste uke, med side-event om samme tema. 

Neste uke i New York starter FNs politiske høynivåforum (HLPF) for bærekraftsmålene (SDGene). Forum for utvikling og miljø deltar i den offisielle norske delegasjon med daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan. 

Ga anbefalinger til regjeringen

Sammen med medlemsorganisasjoner har Forum for utvikling og miljø (ForUM) laget ulike politikknotat for alle seks SDGene som gjennomgås under HLPF, med analyse og anbefalinger: SDG 6 vann og sanitær, SDG 7 ren energi til alle, SDG 11 bærekraftige byer og bosetninger, SDG 12 bærekraftig produksjon og forbruk, SDG 15 liv på land, og SDG 17 partnerskap og finansiering

Et bredt samarbeid på tvers av fag og sektor og en samstemt politikk for bærekraftig utvikling trengs for SDGene. Derfor har Norge en bredt sammensatt delegasjon der også sivilsamfunnet deltar. Regjeringen har også opprettet samstemthetsforum slik at de ulike politikkområdene trekker mest mulig i samme retning for SDGene, der også sivilsamfunnet deltar. Dette er ForUM positiv til. 

Sivilsamfunn trengs for å nå målene

Mange steder er imidlertid det direkte farlig for vaktbikkjer å jobbe for en bedre verden. Det framgår også av rapporter fra CIVICUS samt i en ny Norad-evaluering om sivilsamfunn under press, som ForUM kommenterte, og gjenspeiles også i Norads nye prinsipper for sivilsamfunn som ForUM har bidratt til.

-Vi når ikke bærekraftsmålene uten sivilsamfunnet som partner og pådriver – ildsjeler som bryr seg om vår felles framtid og bidrar på en fredelig måte til mer bærekraftige og inkluderende samfunn med respekt for menneskerettigheter og naturens tålegrense, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM.

Nylig deltok hun med andre organisasjoner og interessenter på møte i UD om HLPF med statssekretærer fra tre departementer : Jens Frølich Holte (H) fra Utenriksdepartementet, Atle Hamar (V) fra Klima- og miljødepartementet og Jørgen Næsje (FrP) fra Finansdepartementet. Der overrakte hun organisasjonens analyser og anbefalinger til HLPF. 

Sammen med den globale sivilsamfunnskoalisjonen Together 2030 holder ForUM en side-event i New York 16 juli under HLPF om hvordan sivilsamfunnet inkluderes i arbeidet med å implementere SDGene. Der deltar statssekretær Jens Frølich Holte sammen med blant annet FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter og sivilsamfunn fra flere land. Eventen bygger videre på en  publikasjon fra Together 2030 og ForUM der sivilsamfunns SDG-arbeid i over 30 land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa ble kartlagt. 

Miljøforsvarere angripes

-I Norge som i andre land spiller sivilsamfunnet en uvurderlig rolle, både med å mobilisere, bidra til åpenhet og framdrift, og som vaktbikkje og implementerende partner. Derfor er det svært urovekkende at sivilsamfunnet mange steder som jobber for en bedre verden og for bærekraftsmålene er under press og direkte angrep. I fjor ble 197 miljøforsvarere drept, ifølge the Guardian, sa Tønnessen-Krokan. 

Dette var også temaet for en åpen event etter Oslo Tropical Forest Forum arrangert av Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Norad og Forum for utvikling og miljø 28. juni på Litteraturhuset, der blant annet truede regnskogforsvarere, en journalist fra the Guardian deltok.