Slik påvirker korona internasjonale prosesser

I krisetider er det ekstra viktig at det globale samfunnet jobber sammen for å skape bærekraftig utvikling. God helse er et av de 17 bærekraftsmålene. Foto: FN.

Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

Oppdatert 23.09.2020

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser utsettes eller avholdes digitalt som følge av korona-krisen. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. Derfor mener ForUM det er viktig å sikre fremgang, og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i dette arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs generalforsamling (UNGA): september/oktober

Verdensledere pleier å møtes årlig på FNs generalforsamling i New York for å diskutere verdens utfordringer. I år vil lederne holde sine taler i generaldebatten på video på grunn av koronasituasjonen. Det vil være en representant fra hvert land til stede i salen i New York for å presentere videoene. Andre høynivåmøter under generalforsamlingen vil organiseres på tilsvarende måte som generaldebatten.

Generaldebatten: 22.-26. og 29. september

Høynivåmøtet for å minnes FNs 75-års jubileum: 21. september

Høynivåmøte for naturmangfold: 30. september

Høynivåmøte for 25-års jubileet for den fjerde verdenskonferansen om kvinner: 1. oktober

Høynivåmøte for å minnes og promotere den internasjonale dagen for total eliminasjon av atomvåpen: 2. oktober

FNs klimaforhandlinger: utsatt på ubestemt tid

Både klimatoppmøtet (COP26) som skulle avholdes i Glasgow og Bonn Climate Change Conference 52 (SB52) er utsatt. COP26 vil avholdes i november 2021, mens det fremdeles ikke er satt en dato for SB52. For å holde hjulene i gang og ambisjonene oppe avholder UNFCCC ulike arrangementer i ventetiden. Fra 23. november til 4. desember holdes den digitale konferansen, klimadialogene som dere kan finne mer informasjon her. I juni avholdt UNFCCC en digital fagkonferanse som dere kan lese mer om her: June Momentum for Climate Change.

FNs miljøforsamling (UNEA): 22.-26. februar 2021

Den neste miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) skal etter planen holdes 22.-26. februar neste år. Det er foreløpig ikke endelig avklart om neste års miljøforsamling kan holdes som planlagt, men vi forventer en avklaring innen utgangen av september på om det blir heldigitalt eller legges opp til en hybrid. Selv om februar 2021 er et stykke fram i tid, krever miljøforsamlingen store forberedelser, og pandemien skaper problemer for avviklingen av de forberedende møtene. Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature to Achieve Sustainable Development Goals” ligger fast, men helse, i en miljøkontekst, vil sannsynligvis bli et prioritert tema på møtet.

ForUM var lokal partner for den globale sivilsamfunnskonsultasjonen 7. juni. Det vil gjennomføres regionale konsultasjoner for sivilsamfunnet gjennom høsten, men det er fortsatt uklart hvilken form disse vil ta. I tillegg har arbeidet med Major Groups and Stakeholders Forum, som holdes rett i forkant av miljøforsamlingen startet. Uavhengig av om miljøforsamlingen blir hel-digital, eller en hybrid, vil Major Groups and Stakeholders Forum være digitalt.

Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature to Achieve Sustainable Development Goals” ligger fast, men forholdet mellom helse og miljø og gjenoppbygging etter pandemien vil sannsynligvis bli et prioritert tema gjennom forberedelsene. ForUM følger de forberedende møtene og samarbeider med andre sivilsamfunnsnettverk, samt FNs miljøprogram (UNEP) for å ivareta meningsfull deltagelse fra sivilsamfunnsaktører.

Medlemsorganisasjoner som ønsker informasjon om de regionale eller tematiske konsultasjonene bes ta kontakt med rådgiver Ingrid Rostad på ingrid@forumfor.no.

FNs naturforhandlinger: utsatt til andre halvdel av 2021

Naturforhandlingene skulle nå pågått for fult for å komme fram til en ny global naturavtale, som etter planen skulle spikres på FNs naturkonferanse i Kunming, Kina 15.-28. oktober. Denne konferansen har blitt utsatt flere ganger på grunn av Covid-19, og er vi har grunn til å tro at den nå er utsatt til høsten 2021 men vil finne sted samme sted. Mellomforhandlingene (OEWG-3) som skulle finne sted i Colombia i sommer er også utsatt og er forventet nærmere sommeren i 2021, men dette er ikke avgjort..

Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av korona-krisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai i år, men dette møtet (SBSTTA-24) er også utsatt flere ganger, og vi forventer at det tidligst vil avholdes første kvartal 2021. Det samme er møtet for gruppa som jobbe med implementering av konvensjonen (SBI-3). Det er fortsatt uavklart hvordan smittesituasjonen vil påvirke formen på disse møtene, og det er grunn til å forvente justeringer også framover.

Årets versjon av rapporten som går gjennom verdens innsats for å ta vare på det biologiske mangfoldet, Global Biodiversity Outlook (GBO 5), er også utsatt slik den følger den nye tidsplanen for forhandlingene og er planlagt publisert 15. september. Denne lanseringen er en del av en rekke digitale møter som vil finne sted mellom 15.-18. september.

I forbindelse med FNs generalforsamling vil det avholdes et naturtoppmøte med tema "Urgent Action on Biodiversity for Sustainable Development" 30. september.

Food and Agriculture Organization: 2021

Det planlegges for United Nations Food Systems Summit 2021. ForUM følger med i prosessen. Vi vil utarbeide et posisjonsnotat og arbeide opp imot norske myndigheter i forkant av møtet.


Disse møtene er blitt holdt eller avlyst i 2020

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling. FNs sjette statspartsmøte for Arms Trade Treaty ble avholdt 17. - 20. august. Under statspartsmøtene arbeider sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

High Level Political Forum (HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Norge har fram til juli 2020 presidentskapet i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) – og hadde et særlig ansvar for å planlegge og gjennomføre årets HLPF.

HLPF ble arrangert digitalt i tidsrommet 7.-16. juli. Årets tema var: “Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development.

ForUM, ved daglig leder Kathrine Sund-Henriksen samt styrets nestleder Dag Andreas Fedøy sitter i den norske delegasjonen til HLPF.

Les våre saker om HLPF 2020 her.

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum ble avholdt digitalt fra 20.-22. april Møtet var svært begrenset, svært begrenset. Alle planlagte side-events er avlyst og uten tilgang for sivilsamfunn utover en oppsummerings-bolk siste dag. Konferansens sluttdokument har fått mye kritikk fra sivilsamfunn for å være for generelt og å mangle konkrete tiltak. Dokumentet kan leses her.

Les rapporten her.

I tillegg til FfD-forum er det en rekke relevante møter som påvirkes av unntakstilstanden. Alle vårens møter i forbindelse med FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) ble avlyst.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober har blitt utsatt. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og det virker som om man derfor strekker seg for å kunne avholde møte fysisk. Nye datoer for møtet er 25-30 april, og møtet vil bli avholdt på Barbados som planlagt.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter ble avholdt digitalt mellom 14.-19. april.

WTO Public Forum

Årets WTO Forum er avlyst. Forumet skulle vært arrangert fra 29. september til 2. oktober, men det blir altså ikke noe av. WTO undersøker mulighetene for å avholde et mindre arrangement før slutten av året, men det er lite informasjon om dette så langt.ForUM holder våre medlemmer oppdaterte på hva som skjer gjennom våre vanlige e-postlister og i informasjonsbrev. For mer informasjon, kontakt våre rådgivere:

  • Diego Alexander Foss, rådgiver på utviklingsfinansiering, ansvarlig næringsliv og oljefondet: Diego@forumfor.no
  • Lillian Bredal Eriksen, seniorrådgiver på klima og matsikkerhet: Lillian@forumfor.no
  • Ingrid Rostad, rådgiver for natur og sivilsamfunnets handlingsrom, Ingrid@forumfor.no

Dette er prosessene:

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens nåværende mål for å ta vare på naturmangfold, og de går ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Temaet for årets møte er er "Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development ".