Frykter svak rapportering på bærekraftsmålene

Frykter svak rapportering på bærekraftsmålene

I sommer skal Norge rapportere til HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, om arbeidet med bærekraftsmålene nasjonalt. Mye gjenstår for å sikre en inkluderende og omfattende prosess.

Voluntary National Review (VNR), eller frivillig nasjonal gjennomgang av hvordan det enkelte land ligger an med tanke på å nå bærekraftsmålene, er en viktig del av HLPF. Formålet er at land skal utveksle erfaringer, dele beste praksis og finne punkter for læring og forbedring i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Det er imidlertid stor variasjon mellom landene, både i kvaliteten på rapporteringen og i hvilken grad rapportene er resultat av inkluderende og omfattende prosesser.

De fleste av FNs medlemsland har rapportert siden bærekraftsmålene ble lansert i 2015, og ifølge en gjennomgang av VNRene fra 2019 har landene blitt flinkere til å følge retningslinjene for rappportering med årene. Flere trekker også frem utfordringer de møter i arbeidet med bærekraftsmålene og andelen som inkluderte Leave No One Behind (LNOB) i sin rapport gikk opp fra 61 prosent i 2018 til 81 prosent i 2019.

- Vi ser stor forskjell på hvor inkluderende og omfattende prosesser land har i utarbeidingen av VNR-rapportene. Vi forventer at Norge ser til land som har klart å skape gode prosesser i arbeidet med rapporteringen og lærer av dem, sier daglig leder i ForUM Kathrine Sund-Henriksen.

Finsk forbilde

Den finske frivillige gjennomgangen fra 2020 viste hvordan man kan inkludere sivilsamfunnet på en meningsfull måte. Et bredt spekter av sivilsamfunnsaktører fikk delta i prosessen med rapporten og sivilsamfunnet fikk dele sine synspunkt på hvilke utfordringer landet står overfor i arbeidet med bærekraftsmålene, uten å bli sensurert i den endelige rapporten som Finland presenterte for HLPF.

Fingo, ForUMs finske søsterorganisasjon, var svært aktiv i den finske prosessen og har gode erfaringer Norge kan dra nytte av. I Finland førte en inkluderende prosess til at flere engasjerte seg i bærekraftsmålene og det økte tilliten mellom sivilsamfunnet og myndighetene. Også mellom organisasjoner som tidligere ikke samarbeidet så tett ble sterkere relasjoner skapt.

ForUM håper at det gode nordiske samarbeidet i sivilsamfunnet skal vise seg i alle de skandinaviske VNRene i år. Danmark og Sverige skal også rapportere på arbeidet med bærekraftsmålene til sommeren.

- Sivilsamfunnet bør ha en meningsfull rolle i arbeidet med VNR-rapporten. I vårt nordiske samarbeid har vi har lært mye fra Finland, blant annet at bred inkludering er viktig for å identifisere, og finne løsninger på, utfordringene i arbeidet med bærekraftsmålene, sier Kathrine Sund-Henriksen.

Refs fra Riksrevisjonen

I Riksrevisjonens gjennomgang av den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål, ble regjeringen blant annet kritisert for å ikke informere Stortinget om hvilke mål som er særlig utfordrende for Norge og hvordan disse følges opp. Regjeringen ble også kritisert for å mangle nasjonale delmål og prioriteringer for å nå bærekraftsmålene.

- Kritikken fra Riksrevisjonen viser at Norge har mye å gå på i arbeidet med bærekraftsmålene. Vi trenger helhetlig informasjon, tydelige mål og tiltak og god koordinering mellom departementer for å sikre en god gjennomføring av bærekraftsmålene. Vi frykter at manglene som Riksrevisjonen påpeker vil gjenspeiles i kvaliteten på Norges VNR-rapport, sier Sund-Henriksen.


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Temaet for årets møte var «Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development».

Den første uken av HLPF er en tematisk uke der temaer som hvordan verden kan bygges tilbake bedre etter koronapandemien diskuteres. Under den andre uken, høynivåuken («High-level segment»), legger land fram sine nasjonale rapporteringer på arbeidet med bærekraftsmålene (VNR).