Dette er prosessene

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.


Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene utsettes eller avholdes digitalt som følge av koronapandemien. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Oppdatert 18.02.2021

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. ForUM mener det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs klimaforhandlinger i 2021

Klimatoppmøtet (COP26) i Glasgow skal etter planen holdes 1.-12. november 2021. Bonn Climate Change Conference 52 (SB52) vil mest sannsynlig holdes digitalt i juni, men dette er enda ikke offentlig bekreftet. ForUM har jevnlige møter med den norske delegasjonen. Vi er også i gang med å utarbeide et posisjonsnotat til SB52-møtet.

FNs miljøforsamling (UNEA): 22.-23. februar 2021 og februar 2022

Den neste miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) har blitt delt i to sesjoner, hvor den første er digital og blir avholdt 22. og 23. februar 2021. Den første sesjonen har en svært begrenset agenda, og skal i hovedsak behandle arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram fram til sesjon to kan avholdes. Den konkrete datoen for den andre sesjonen vil bli vedtatt på den første sesjonen. Det er fortsatt ikke endelig avklart hvordan forberedelsene til andre sesjon vil foregå, men det forventes at dette blir klarere gjennom den første sesjonen. ForUM har to delegasjonsplasser på UNEA 5.1.

ForUM var lokal partner for den globale sivilsamfunnskonsultasjonen 7. juni 2020. Det har blitt gjennomført digitale konsultasjoner for sivilsamfunn i de ulike regionene og et Major Groups and Stakeholders Forum 9.-11. februar.

Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature» ligger fast. ForUM følger de forberedende møtene og samarbeider med andre sivilsamfunnsnettverk, samt FNs miljøprogram (UNEP) for å ivareta meningsfull deltagelse fra sivilsamfunnsaktører.

FNs naturforhandlinger: utsatt til andre halvdel av 2021

Naturforhandlingene skulle nå vært i mål med en ny global naturavtale, som etter planen skulle spikres på FNs naturkonferanse i Kunming, Kina 15.-28. oktober 2020. Denne konferansen har blitt utsatt flere ganger på grunn av Covid-19, og vi har grunn til å tro at den nå er utsatt til høsten 2021, men at den vil finne sted samme sted. Mellomforhandlingene (OEWG-3) som skulle finne sted i Colombia i fjor sommer er også utsatt og er forventet etter sommeren i 2021, men dette er ikke avgjort.

Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av koronakrisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai i fjor, men dette møtet (SBSTTA-24) er også utsatt flere ganger, og vi forventer at det tidligst vil avholdes andre kvartal 2021. Det samme er møtet for gruppa som jobber med implementering av konvensjonen (SBI-3).

Food and Agriculture Organization: 2021

FN-toppmøtet om matsystemer skal etter planen holdes i New York i september 2021. I forkant av toppmøtet holdes en rekke Action Tracks-seminarer, hvor sivilsamfunnet inviteres til å komme med innspill. ForUM deltar på flere av disse seminarene. Det er tidligere vært opplyst om at det skal være et forberedende møte til FN-toppmøtet i Roma i juni, men dette må bekreftes nærmere. Vi har opprettet kontakt med representanter fra den norske delegasjonen og håper på å få til et godt samarbeid frem mot toppmøtet. ForUMs matsikerhetsgruppe er i gang med å utarbeide et posisjonsnotat som vi vil oversende den norske delegasjonen i forkant av toppmøtet.

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

Det er fortsatt usikkert om FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty blir avhold i 2021. Det vurderes om møtet skal gjøres digitalt, avlyses eller utsettes. Under statspartsmøtene arbeider sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. High Level Political Forum (HLPF) arrangeres i 2021 digitalt fra 6.-15. juli. ForUM har én delegasjonsplass.

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum blir avholdt fra 12.-15. april. Ifølge ECOSOC blir møte en “hybrid”, med både digital og fysisk deltakelse. Nøyaktig hvordan deltakelsen vil foregå for sivilsamfunn er fortsatt usikkert. ForUM oppdaterer informasjon så fort vi vet mer.

Fjorårets møte var svært begrenset, og uten tilgang for sivilsamfunn utover en oppsummeringsbolk siste dag. Konferansens sluttdokument fikk mye kritikk fra sivilsamfunn for å være for generelt og å mangle konkrete tiltak.

Les rapporten her.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober i 2020 har blitt utsatt på nytt. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Nye datoer for møtet er nå 3.-8. oktober.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter blir i år avholdt mellom 5.-11. april. Møtene deles inn på tre nivå: Invitation only, møter hvor man må være registret, og møter som er åpne for alle digitalt. Mer informasjon om møtene finnes her: Overview (worldbank.org)

WTO Public Forum

Så langt har WTO ikke gitt informasjon om årets WTO Public Forum. Arrangementet ble avlyst i fjor, og det kan se ut til at det ikke vil bli avholdt i 2021 heller.

Kontakt ForUM for mer informasjon

Medlemsorganisasjoner som ønsker mer informasjon om prosessene kan ta kontakt med ForUMs fagrådgivere.

FNs klimaforhandlinger og FNs toppmøte om matsystemer: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

Finansiering for utvikling: Diego Alexander Foss, diego@forumfor.no