Her kan du lese om internasjonale prosesser

Forum for utvikling og miljø deltar i flere internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Oppdatert 20.12.2022

Verden står overfor enorme utfordringer framover. Under koronapandemien ble noen internasjonale prosesser satt på vent, mens flere møter ble avholdt digitalt eller som hybride løsninger. ForUM mener at det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet også i unntakstilstanden, og det må tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs klimaforhandlinger i 2023

De årlige klimaforhandlingene i Bonn holdes i 2023 fra 5.-15. juni. COP28, FNs klimakonferanse arrangeres i Dubai fra 30. november til 12 desember. ForUM starter arbeidet frem mot årets konferanser på nyåret og vil bygge videre på arbeidet og erfaringene fra 2022. I 2022 var de to viktigste internasjonale klimakonferanser det årlige mellomforhandlingsmøtet i Bonn i juni og klimatoppmøtet, eller COP27, i Sharm el-Sheikh fra 7.–20. november, hvor klimagruppa deltok med en gruppe på rundt 20 personer. Her kan du lese ForUMs reaksjon på utfallet av COP27.Les også ForUMs mer detaljerte rapport fra COP27 her.

I forkant av konferansen utarbeidet ForUM et posisjonsnotat og holdt forberedende møter og seminarer. ForUM deltok i våres på det årlige globale forhandlingsmøtet i Bonn, hvor vi fikk tildelt 7 deltakerplasser. I forkant utarbeidet klimagruppa et posisjonsnotat som ble oversendt den norske delegasjonen. Også på denne konferansen var ForUMs klimarådgiver sivilsamfunnets representant i den norske delegasjonen. Rapport og mer fra forhandlingene kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs klimaforhandlinger for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

FNs naturforhandlinger - delt i to, første del digital andre del fysisk

Forhandlingsmøtet om en ny global naturavtale, som skulle vært arrangert i Kunming, Kina i 2020, vil grunnet covid-19-situasjonen bli avholdt i Montreal i Canada fra 5.-17. desember i år. ForUM har utarbeidet et posisjonsnotat til forhandlingmøtet i Montreal. Utsettelsene har ført til at møtet ble delt i to deler for å sikre en viss progresjon. Den første delen fant sted digitalt 11.-15. oktober 2021, og ForUM var representert ved Sabima i den norske delegasjonen.

Som følge av problemer knyttet til digitale mellomforhandlinger ble OEWG-3, SBSTTA-24 og SBI-3 gjenopptatt i fysiske møter i Genève 13.-30. mars 2022. Også her var ForUM representert i den norske delegasjonen, denne gangen ved Regnskogfondet. I forkant av møtet utarbeidet ForUM et felles posisjonsnotat til forhandlingene. I Genève ble det besluttet at det skulle gjennomføres enda et forberedende møte (OEWG-4) før naturtoppmøtet i høst. Dette møtet fant sted i Nairobi mellom 21. og 26. juni 2022. ForUM var representert i den norske delegasjonen og arbeidet tett med internasjonalt sivilsamfunn for å løfte våre prioriteringer.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for naturavtaleforhandlingene for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.

Internasjonale konferanser om mat og matsystemer

Dato for neste Conference on Food Security CFS er ikke kjent enda. Det holdes en rekke internasjonale konferanser på mat som det finnes en oversikt over her.

CFS (Committee on World Food Security) ble arrangert for 50. gang 10.–13. oktober 2022. ForUM deltok i den norske delegasjonen, og i tillegg var Spire representert. Hovedtemaene på konferansen var den akutte sultkrisen verden står overfor grunnet kosekvensene av covid-19-pandemien, krigen i Ukraina og klima- og naturkrisa. Hovedtemaene på årets konferanse var kjønn og ungdom. ForUMs innspill til delegasjonen kan leses her.

Se oversikt over FAOs møter og konferanser i 2022.

Se oversikt over andre internasjonale konferanser og møter i 2022. Listen er ikke uttømmende.

Det kan videre være interessant å ta en titt på programmet til Food20- conference som utnevner seg selv til å være verdens ledende matkonferanse. Klimatoppmøtet som foregår fra 7. til 18 november i Sharm el Sheik i Egypt er også relevant for dere som arbeider med mat i organisasjonene.

ForUM deltok i 2021 på verdenstoppmøtet om matsystemer. ForUMs innspill til den norske delegasjonen kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs forhandlinger om mat for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF 2022 ble arrangert 5.–15. juli samt en høynivådag 18 juli. Tema for årets HLPF var “Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”. I tillegg rettet høynivåforumet et spesielt søkelys på SDG 4 (God utdanning), SDG 5 (Likestilling mellom kjønnene), SDG 14 (Livet under vann), SDG 15 (Livet på land) og SDG 17 (Partnerskap for å nå målene).

I år var ForUM i den norske delegasjonen. I tillegg til å delta som en del av delegasjonen, var vi aktive i NGO Major Group, sivilsamfunnets involveringsmekanisme for HLPF.

45 land presenterte sine frivillige nasjonale gjennomganger av arbeidet med bærekraftsmålene (Voluntary National Review – VNR), slik som Norge gjorde i fjor. Sivilsamfunnet fikk bidra med en vurdering av Norges arbeid med Agenda 2030 med én side per bærekraftsmål i den offisielle rapporten.

Les mer om ForUM på fjorårets HLPF her.

Som forberedelse til HLPF 2022 arrangerte UNECE (FNs økonomiske kommisjon for Europa) et regionalt forum for bærekraftig utvikling 6.–7. april 2022. Konklusjonen fra forumet var at regionen ligger dårlig an i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Også FNs generalsekretærs rapport om status for bærekraftsmålene advarte mot at vi kan miste tiår med utvikling hvis kraftfulle tiltak ikke kommer på plass. Dette budskapet var også gjennomgående på HLPF. Mange har gått glipp av utdanning, likestilling er på tilbakegang og det haster å stanse ødeleggelsen av natur og havene våre.

Les mer om årets HLPF på ForUMs nettsider og på FNs nettsider.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål for mer informasjon: Aron Halfen, aron@forumfor.no

Stockholm+50: 2.-3. juni 2022

2. og 3. juni 2022 ble FN-jubileet Stockholm+50 avholdt for å markere at det er 50 år siden Stockholmkonferansen i 1972. Forankret i Decade of Action, under temaet «Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity», håper Sverige og Kenya som er vertskap at møtet vil åpne for ny tenkning. Et forberedende møte ble gjennomført i FNs hovedkvarter i New York 28. mars 2022.

ForUM var med på prosjektet "Towards Stockholm+50" som løftet fram arven fra Stockholm gjennom en serie legacy lectures og en to-dagers digital konsultasjon 18. og 19. mai. Seminarrekken er tilgjengelig her og korte podcaster om hvert tema her.

ForUM-nettverket var representert i den norske delegasjonen ved WWF. Sekretariatet var også til stede i Stockholm, og bidro til koordineringen av internasjonalt sivilsamfunns deltagelse.

Mer om det alvorstunge FN-jubileet kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for Stockholm+50 for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.


FNs miljøforsamling (UNEA): 22.-23. februar 2021 og februar 2022

Den femte miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) ble delt i to sesjoner som følge av koronapandemien. UNEA 5.1 ble avholdt digitalt fra 22. til 23. februar 2021, og UNEA 5.2 ble avholdt fysisk i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022.

Den første sesjonen hadde en svært begrenset agenda, og behandlet i hovedsak arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram fram til sesjon to kunne avholdes. ForUM hadde to delegasjonsplasser på UNEA 5.1, og deltagelse fra observatører. Til tross for den begrensede agendaen, kom det siste dag en viktig nyhet om ny ministerkonferanse om marin forsøpling.

Les mer om UNEA 5.1 her.

Den andre sesjonen av miljøforsamlingen ble avholdt i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022. I tillegg ble det gjennomført forberedende forhandlingsmøter (OECPR) mellom 21. og 25. februar og en spesialsesjon for å markere FNs miljøprograms femtiårsjubileum fra 3. til 5 mars samme sted. Alle møtene var hybride, med begrenset adgang til fysisk deltagelse. ForUM var representert i den norske delegasjonen til UNEA 5.2 ved WWF. I tillegg deltok WWF under ForUMs akkreditering. ForUMs rådgiver deltok i kraft av sin rolle som global koordinator for gruppen for ikke statlige organisasjoner i FNs miljøprogram og som en del av ledergruppen for samarbeidskomiteen for sivilsamfunnet. ForUM sendte et innspill til den norske delegasjonen i forkant av møtene, med hovedfokus på resolusjonen som skulle gi et forhandlingsmandat for ny global plastavtale, samt naturbaserte løsninger og et vitenskapspanel for kjemikalier. Alle disse resolusjonene ble vedtatt, i stor grad i tråd med ForUMs innspill. UNEA 5.2 konkluderte med 14 resolusjoner for å styrke arbeidet for naturen.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum ble avholdt 25. til 28. april, som som en hybrid løsning, med både fysisk og digital deltagelse.

I årets sluttdokument sendte FfD-forum en oppfordring til FN generalforsamling om å vurdere behovet for å arrangere en ny FN-konferanse om utviklingsfinansiering i 2024. Sist gang det ble avholdt en slik konferanse var i Addis Abeba i 2015 der Adis Abeba Action Agenda ble vedtatt. Et annet viktig tema på årets møte var at hele 60 prosent av de fattigste landene i verden står i fare for å havne i gjeldskrise.

Les den internasjonale sivilsamfunnsgruppens kommentarer til FfD-forum her og ForUMs nettsak her.

I fjor var det begrenset deltakelse for sivilsamfunnet og forumet utarbeidet ikke noe sterkt sluttdokument.

Les reaksjonene fra den internasjonale sivilsamfunnsgruppen etter fjorårets møte.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter ble i år avholdt fra 22. til 24. april. Les brevet ForUM signerte, sammen med sivilsamfunn fra Norden og Baltikum, til IMF her og til Verdensbanken her.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober i 2020 ble utsatt til 2021. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap hatt et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Det endte likevel med at møtet ble gjennomført digitalt 3.-8. oktober.

Se informasjon om møtet og utfall.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for finansiering for utvikling for mer informasjon: Sondre Nave, sondre@forumfor.no.

WTO Public Forum og WTO Ministerial Conference

WTO Public Forum ble avlyst i 2020, og ble avholdt som en hybrid løsning i september 2021.

Til det 12. ministermøtet i WTO var Attac representert i den norske delegasjonen på vegne av ForUM fra 12.-16. juni. Ministermøtet er Verdens handelsorganisasjons høyeste organ, og ministre fra alle de 164 medlemslandene møtes for å forhandle om nye regler i WTO. Blant de viktigste sakene på bordet i år var en avtale for å dempe skadelige fiskerisubsidier, et «kompromiss» på intellektuelle rettigheter for covid-19-vaksiner, et arbeidsprogram for å møte økende bekymringer om matsikkerhet og hvorvidt ministrene kan bli enige om grunnleggende ønsker for å starte diskusjoner om en WTO-reform.

Les mer om ministermøtet her.

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty ble avholdt 30. august til 3. september 2021. Under statspartsmøtene arbeidet sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

Neste statspartsmøte ble avholdt 22-26. august 2022. Mer informasjon finner du her.


Kontakt ForUM for mer informasjon

Medlemsorganisasjoner som ønsker mer informasjon om prosessene kan ta kontakt med ForUMs fagrådgivere.

FNs klimaforhandlinger og FNs toppmøte om matsystemer: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

Naturavtaleforhandlingene, FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

Finansiering for utvikling: Sondre Nave, sondre@forumfor.no

FNs bærekraftsmål: Aron Halfen, aron@forumfor.no

Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger er et årlig møte der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer. Møtet i 2021 er "folkets toppmøte", der hele verden er invitert til å komme med løsninger.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Polical Forum - HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.