Slik bør Norges plan for gjennomføring av bærekraftsmålene se ut

Foto: Callum Stewart/Unsplash.

Slik bør Norges plan for gjennomføring av bærekraftsmålene se ut

Våren 2021 skal Norge endelig få en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Planen må sikre en samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling.

Regjeringen har fått sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at Norge fremdeles mangler en handlingsplan, nesten fem år etter bærekraftsmålene ble vedtatt. ForUM er veldig glade for at arbeidet med en slik plan nå endelig er i gang, og har høye forventninger til handlingsplanen.

Les ForUMs innspill til handlingsplanen!

Norges handlingsplan for bærekraftsmålene må endre Norge

FNs 17 bærekraftsmål utfordrer alle verdens land, også rike land som Norge. Så langt har den politiske innsatsen for bærekraftsmålene vært kritikkverdig mangelfull, ifølge Riksrevisjonens ferske rapport. Bærekraftsmålene gjorde alle land til utviklingsland, og det er på tide at norske politikere anerkjenner den enorme innsatsen som kreves for at Norge skal nå målene innen 2030 og bidra til at verden gjør det samme.

Dette kreves av en god handlingsplan

1. Samstemthet

Vi er avhengige av positive synergier for å nå bærekraftsmålene innen 2030. For å skape slike synergier trenger vi at alle departementer, i tillegg til andre viktige aktører i samfunnet, sammen drar Norge og verden i en mer bærekraftig retning. Handlingsplanen må sikre en samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling ved å dekke alle 17 målene og se dem i sammenheng; adressere dilemmaer og interessemotsetninger, gjøre en helhetlig vurdering av tiltakene i planen.

2. Statsministeren må ta ansvaret

Arbeidet med bærekraftsmålene har ikke vært koordinert på en måte som svarer til forventningene i Agenda 2030 om en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Erfaringer fra andre land viser at politisk engasjement, eierskap og visjoner på høyeste nivå bidrar til fortgang i arbeidet med bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene er så overgripende at handlingsplanen bør legge ansvaret for arbeidet med målene hos statsministeren.

3. Nasjonal og internasjonal måloppnåelse

Norge har store utfordringer knyttet til enkelte mål, og måloppnåelse vil kreve store endringer i norsk politikk. Derfor er det bra at Norge nå får en nasjonal handlingsplan som ser på arbeidet med bærekraftsmålene i Norge. Samtidig er Agenda 2030 en global agenda, og Norges måloppnåelse handler også om vårt fotavtrykk i verden. Handlingsplanen må dekke Norges påvirkning på måloppnåelsen både nasjonalt og internasjonalt.

4. Utfordringer og politiske prioriteringer

Dersom Norge skal bidra til å nå bærekraftsmålene er det helt nødvendig at planen både ser på helheten og tar tak i de mest utfordrende målene. Mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, og mål 13 om å bekjempe klimaendringene er blant de målene som har vist seg spesielt utfordrende for Norge. Bærekraftsmål 14 og 15 om natur bygger på Aichimålene som har frist i 2020. Rapporten Naturens Tilstand 2020 viser at Norge ikke kommer til å nå noen av disse 20 målene. Å nå klima- og naturmålene vil kreve endrede politiske prioriteringer.

5. Ny og transformativ politikk

Det er et behov for at handlingsplanen tydeliggjør hva som er Norges ambisjoner for bærekraftsmålene. Det er nødvendig å skille mellom eksisterende tiltak og nye eller forsterkede tiltak i handlingsplanen. Dette sikrer at handlingsplanen ikke bare blir en deskriptiv liste over handlingspunkter, men at det utvikles ny politikk som gjør at vi faktisk når bærekraftsmålene i Norge innen 2030 og bidrar til måloppnåelse internasjonalt.

6. Konkrete målsetninger og tiltak knyttet til nasjonale indikatorer

For at handlingsplanen skal skape reelle endringer i Norge, er det nødvendig med konkrete målsetninger og tiltak som er tidsspesifikke og i størst mulig grad også tallfestede. For å sikre måloppnåelse er det også behov for at målsetningene og tiltakene knyttes til nasjonale indikatorer.

7. Helhetlig rapportering med klare ansvarslinjer

Norge mangler en samlet rapportering for oppfølgingen av bærekraftsmålene, og Stortinget har fått mangelfull informasjon om den samlede statusen for Norges oppfølging av målene. Handlingsplanen må sikre en helhetlig rapportering som involverer sivilsamfunnet og sikrer Stortinget tilstrekkelig informasjon. Handlingsplanen og måloppnåelse bør gjennomgås av en ekstern og uavhengig ekspertgruppe med jevne mellomrom.

8. Sammen for bærekraftsmålene Bærekraftsmålene kan ikke nås av regjeringen eller politikerne alene. Bærekraftig utvikling er en fellesoppgave som krever langsiktig og samlet engasjement fra mange aktører, inkludert sivilsamfunnet. ForUM-fellesskapet ønsker å gjøre alt vi kan for at Norge skal nå målene nasjonalt og bidra til å nå målene globalt.