Internasjonalt samarbeid

Et uavhengig sivilsamfunn er viktig for å fremme menneskerettigheter og inkluderende, fredelige og bærekraftige samfunn. ForUM samarbeider med representative globale sivilsamfunnsorganisasjoner og -koalisjoner med felles mål og dokumentert evne og kapasitet til å skape positiv endring.

Internasjonalt samarbeid om bærekraftsmålene

SDG Watch Europe

ForUM er medlem av SDG Watch Europe, en sektorovergripende CSO-allianse på EU-nivå, bestående av ikke-statlige organisasjoner fra sektorer som utvikling, miljø og menneskerettigheter. SDG Watch Europe jobber for å holde myndigheter ansvarlige for gjennomføringen av bærekraftsmålene.

ForUM har et nordisk samarbeid på bærekraftsmålene med Fingo, 92-gruppen og CONCORD Sverige.


NGO Major Group

ForUM deltar aktivt i HLPFs NGO Major Group, som er en gruppe sivilsamfunnsorganisasjoner som koordinerer sivilsamfunnets deltagelse under High Level Political Forum (HLPF), altså FNs Høynivåforum for bærekraftsmålene. Gruppen utarbeider innspill til ministererklæringen, følger opp land som skal presentere Voluntary National Review (VNR) og har tematiske grupper for ulike tema.


Internasjonalt samarbeid om klima

Climate Action Network

ForUM medlem av den internasjonale nettverksorganisasjonen CAN, et nettverk med over 1100 sivilsamfunnsorganisasjoner i 120 land, som koordinerer arbeid med FNs klimaforhandlinger. ForUM holder seg oppdatert og informert om internasjonal klimapolitikk- og prosesser gjennom møter, informasjonsbrev og løpende e-postutveksling.


Internasjonalt samarbeid om utviklingsfinansiering og ansvarlig næringsliv og investeringer

ECCJ

ForUM representerer Norge i European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), sammen med 19 andre medlemmer som representerer over 450 organisasjoner i 17 land. Koalisjonen samler sivilsamfunn og fagorganisasjoner og akademia under en felles plattform for å fremme ansvarlig næringsliv. Gjennom aktiv deltakelse i nettverket får ForUM utveksle erfaringer og oppdateringer om prosesser for ansvarlighetslover som pågår i EU og i andre europeiske land.

ERIN

ForUM meldte seg inn i European Responsible Investment Network (ERIN) høsten 2020. I nettverket samles sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele Europa for å utveksle erfaringer og samkjøre strategier i sitt arbeid opp mot investorer og andre finansaktører.

Eurodad

ForUM er medlem av European network on debt and development (Eurodad) som er et europeisk nettverk som jobber med utviklingsfinansiering.

CSO FfD Group

Civil Society Financing for Development (FfD) Group koordinerer sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med utviklingsfinansiering i FN-prosesser.


Sivilsamfunnets handlingsrom

CIVICUS

CIVICUS er en global allianse av sivilsamfunnsaktører og aktivister som jobber med å stryke sivilsamfunns handlingsrom verden rundt.

Nordisk råds sivilsamfunnsnettverk

Nordisk sivilsamfunnsnettverk støtter opp om utviklingen av Norden som bærekraftig og integrert region.


Internasjonalt samarbeid om natur

NGO Major Group in UNEP

ForUM er akkreditert til FNs Miljøprogram (UNEP) og aktiv del av NGO Major Group, hvor ForUM for øyeblikket innehar vervet som global koordinator. Major Groups- systemet er en sentral kanal for adgang og påvirkning til FNs Miljøforsamling (UNEA), men også andre prosesser som ligger under FNs Miljøprogram.


Menneskerettighetsnettverk for miljøavtaler

ForUM deltar aktivt i nettverket av organisasjoner som arbeider med å få en menneskerettighetsbasert tilnærming til et nytt rammeverk for natur.

International networks

  • SDG Watch Europe
  • NGO Major Group for SDGs
  • Climate Action Network (CAN)
  • European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
  • Eurodad
  • CSO FfD Group
  • CIVICUS
  • The Nordic Councils Civil Society Network
  • NGO Major Group in UNEP