Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene utsettes eller avholdes digitalt som følge av koronapandemien. Saken oppdateres fortløpende.

Oppdatert 07.09.2021

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. ForUM mener det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs klimaforhandlinger i 2021

Klimatoppmøtet

Klimatoppmøtet (COP26) i Glasgow skal etter planen holdes 31. oktober -12. november 2021. Møtet blir fysisk og ForUM har en egen delegasjon som reiser. Klimagruppa er i gang med å utarbeide et posisjonsnotat som skal overleveres til den norske delegasjonen i god tid før toppmøtet.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs klimaforhandlinger for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

FNs miljøforsamling (UNEA): 22.-23. februar 2021 og februar 2022

Den femte miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) har blitt delt i to sesjoner, hvor den første ble avholdt digitalt 22. og 23. februar 2021. Den første sesjonen hadde en svært begrenset agenda, i hovedsak arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram fram til sesjon to kan avholdes. ForUM hadde to delegasjonsplasser på UNEA 5.1, og deltagelse fra observatører. Les mer om UNEA 5.1 her. Til tross for den begrensede agendaen, kom det siste dag en viktig nyhet om ny ministerkonferanse om marin forsøpling.

Dato for den andre sesjonen av miljøforsamlingen er satt, og planlegges avholdt i FNs miljøprogram sitt hovedkontor i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022. Det vil avholdes forberedende forhandlingsmøter (OECPR) mellom 21. og 25. februar 2022 samme sted. Det planlegges fortsatt for et fysisk møte i februar 2022, men endelig beslutning er ikke tatt. Signalene er at det vil være omfattende begrensninger på antall deltagere.

Hovedtemaet "Strengthening Actions for Nature" ligger fast. ForUM følger de forberedende møtene og samarbeider med andre sivilsamfunnsnettverk, samt FNs miljøprogram (UNEP) for å ivareta meningsfull deltagelse fra sivilsamfunnsaktører. ForUMs rådgiver Ingrid Rostad følger dette arbeidet særlig tett framover som global koordinator for gruppen for ikke statlige organisasjoner i FNs miljøprogram.

ForUM var lokal partner for den globale sivilsamfunnskonsultasjonen 7. juni 2020  og vil delta aktivt i arbeidet med en ny sivilsamfunnskonsultasjon i september 2021.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

FNs naturforhandlinger: delt i to, første del digital andre del fysisk

Naturforhandlingene skulle for lengst vært i mål med en ny global naturavtale, som etter planen skulle spikres på FNs naturkonferanse i Kunming, Kina 15.-28. oktober 2020. Denne konferansen har blitt utsatt flere ganger på grunn av Covid-19, og i midten av august kom beskjeden om at toppmøtet er delt i to deler. Den første delen vil finne sted digitalt 11.-15 oktober 2021, mens den andre delen vil være et fysisk møte i Kunming, Kina 25. april-8.mai 2022.

Mellomforhandlingene (OEWG-3) som skulle finne sted i Colombia i fjor sommer ble også utsatt og ble gjennomført digitalt, men med omfattende begrensninger på hva som kunne diskuteres i august og september 2021.

Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av koronakrisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai i fjor, men dette møtet (SBSTTA-24) ble også utsatt flere ganger. Det samme er møtet for gruppa som jobber med implementering av konvensjonen (SBI-3). Begge møtene ble gjennomført digitalt i andre kvartal 2021, men det var omfattende kritikk av gjennomføringen og både stater og sivilt samfunn.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for naturavtaleforhandlingene for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

FNs toppmøte om matsystemer 2021

FN-toppmøtet om matsystemer holdes i New York den 23. september 2021. Møtet blir digitalt. ForUMs matgruppe utarbeider et posisjonsnotat som oversendes den norske delegasjonen i forkant av toppmøtet.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs toppmøte om matsystemer for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF 2021 ble arrangert digitalt 6. – 15. juli 2021. ForUM hadde to delegasjonsplasser. Temaet for HLPF 2021 var “Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development”.

Programmet la vekt på den internasjonale responsen på covid-19 og hvordan man kan komme tilbake på rett spor for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030. Norge la frem sin Voluntary National Review (VNR) på årets HLPF. Sivilsamfunnet fikk bidra med en vurdering av Norges arbeid med Agenda 2030 med én side per bærekraftsmål i den offisielle rapporten. I tillegg til å sitte i delegasjonen, deltok ForUM i flere arrangementer i regi av sivilsamfunnet under årets HLPF. Ler mer om ForUM på årets HLPF her.

Neste HLPF blir arrangert i juli 2022 og vil rette et spesielt søkelys på SDG 4 (God utdanning), SDG 5 (Likestilling mellom kjønnene), SDG 14 (Livet under vann), SDG 15 (Livet på land) og SDG 17 (Partnerskap for å nå målene).

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål for mer informasjon: Sondre Matias Nave, sondre@forumfor.no

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum ble avholdt fra 12.-15. april. Ifølge ECOSOC blir møte en “hybrid”, med både digital og fysisk deltakelse. Nøyaktig hvordan deltakelsen vil foregå for sivilsamfunn er fortsatt usikkert. ForUM oppdaterer informasjon så fort vi vet mer.

Fjorårets møte var svært begrenset, og uten tilgang for sivilsamfunn utover en oppsummeringsbolk siste dag. Konferansens sluttdokument fikk mye kritikk fra sivilsamfunn for å være for generelt og å mangle konkrete tiltak. Les rapporten her.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter blir i år avholdt mellom 5.-11. april. Møtene deles inn på tre nivå: Invitation only, møter hvor man må være registret, og møter som er åpne for alle digitalt. Mer informasjon om møtene finnes her: Overview (worldbank.org)

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober i 2020 ble utsatt til 2021. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap hatt et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Det blir likevel et digitalt møte, de nye datoene er 3.-8. oktober. Informasjon om møtet finnes her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for finansiering for utvikling for mer informasjon: Diego Alexander Foss, diego@forumfor.no

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty ble avholdt 30. august til 3. september 2021. Under statspartsmøtene arbeidet sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

Neste statspartsmøte vil bli 22-26. august 2022. Mer informasjon her .

WTO Public Forum

Arrangementet ble avlyst i 2020, men vil avholdes mellom 28. September og 1. oktober i år. Arrangement blir en hybrid, hvor frist for registrering for fysisk deltakelse er 6. september. Frist for å registrere digital deltakelse er 27. September. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger er et årlig møte der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer. Møtet i 2021 er "folkets toppmøte", der hele verden er invitert til å komme med løsninger.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Polical Forum - HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.