Endringer i den etiske forsvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland

Endringer i den etiske forsvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland

Denne rapporten viser hvordan det etiske rammeverket for Oljefondets investeringer har endret seg de siste ti årane.