FN og OECD: Oljefondet må også følge retningslinjer for ansvarlig næringsliv

FN og OECD: Oljefondet må også følge retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Både OECD og FN har nå slått fast at det ikke er noe tvil om at aksjeeiere – uansett størrelse – skal følge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dermed avviser de tvilen Norge har reist om Oljefondet omfattes av disse retningslinjene.

ForUMs klage til det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv på Oljefondets investering i det kontroversielle selskapet Posco har fått mye oppmerksomhet. Både klagen og måten den er håndtert på av norske myndigheter har vært behandlet i multilaterale organ som FN og OECD. Saken har vært utgangspunkt for viktige, prinsipielle diskusjoner og avklaringer både nasjonalt og internasjonalt.

Da Norges Bank sendte et brev til OECD den 21. juni 2013 som et svar på slutterklæringen fra det norske kontaktpunktet skapte Norges Bank mye oppmerksomhet. Banken skriver i brevet at de er uenige i det norske kontaktpunktet sin konklusjon, og anbefaler OECDs investeringskomité å bidra til en klargjøring om at retningslinjene ikke gjelder minoritetsaksjonærers forhold til selskapene de har investert i. Det har de nå gjort, se OECDs klargjøring vedlagt.

ForUM fikk innsyn i brevet, og saken fikk stor medieoppmerksomhet. Blant annet uttalte jusprofessor Hans Petter Graver at «etter mitt syn nekter Norges Bank med dette brevet å underkaste seg det som er det eneste internasjonale instrumentet for samfunnsansvar som har en troverdig gjennomføringsmekanisme».

Graver understreker at det er spesielt beklagelig at det statlig eide Oljefondet, og en av de største investorene i verden, ikke respekterer de retningslinjer som Norge har undertegnet i OECD.

Kontaktpunktet understreker at for at Oljefondet skal etterleve OECDs retningslinjer må Norges Bank kunne vise frem en strategi for hvordan de vurderer og følger opp risiko for alle relevante menneskerettighetsbrudd. Dette ble støttet av FNs komité for sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter denne uken.

- Vi forventer nå at Norges Bank og Finansdepartementet følger opp OECDs og FNs vurdering, og at dette får reelle konsekvenser i Norges forvaltning av Oljefondet, sier daglig leder i ForUM, Andrew Preston.

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er utarbeidet for å hjelpe bedrifter med å bidra til bærekraftig utvikling. Retningslinjene skiller seg fra andre instrumenter for ansvarlig næringsliv ved at de inkluderer et vidt spekter av elementer som skal sikre at internasjonale selskaper oppfører seg i tråd med grunnleggende menneskerettigheter og miljøhensyn. Alle OECDs medlemsland er folkerettslig forpliktet til å opprette nasjonale kontaktpunkt, som skal behandle klagesaker ved brudd på retningslinjene og gjøre retningslinjene kjent.


Relevante emner