FN-resolusjon om regulering av transnasjonale selskaper

FN-resolusjon om regulering av transnasjonale selskaper

En resolusjon om utarbeidelse av et internasjonalt, juridisk bindende regelverk for transnasjonale selskaper og respekt for menneskerettigheter har blitt vedtatt i FNs menneskerettighetsråd.

Dette er et lite, men viktig skritt i retning av en folkerettslig regulering av internasjonalt næringsliv.

Resolusjonen er fremmet av Ecuador og Sør-Afrika, men også undertegnet av Bolivia, Cuba og Venezuela. Etter avstemning i rådet var det 20 stemmer for, 14 mot (inkludert EU og USA), og 13 avholdende. Initiativet har fått bred støtte fra utviklingsland og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Flere stater er imidlertid kritiske til resolusjonen og hevder at den inneholder et for snevert mandat. Resolusjonen sier at man skal sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til et en internasjonal traktat som kun dekker transnasjonale selskaper, og ikke nasjonale eller andre virksomheter.

Det ble også fremmet en annen resolusjon av Norge, som ble støttet av 22 land fra alle regioner. Den inkluderer en anmodning om at FNs arbeidsgruppe å utarbeide en rapport som skal vurdere fordeler og begrensninger ved juridisk bindende reguleringer.

Norge har i likhet med USA og EU vært skeptiske/ avvisende til forslaget til Ecuador og Sør Afrika, blant annet fordi det hevdes at timingen er uheldig og setter arbeidet med nasjonal oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Right) i fare. Dette har også vært innvendt fra FNs spesialrepresentant for menneskerettigheter og næringsliv, John Ruggie.

Se Global movement for a binding treaty for mer informasjon.