Statseide selskapers særlige samfunnsansvar

Statseide selskapers særlige samfunnsansvar

Avkastningen i statlig eide selskaper må foregå innenfor de rammene som hensyn til mennesker og miljø setter. Vi har fem forslag til hvordan staten kan bli en mer ansvarlig eier.

I forbindelse med at regjeringen nå har varslet en ny stortingsmelding om statlig eierskap har ForUM bidratt med innspill til hvordan staten som eier bør fremme samfunnsansvar i egent eierskap.

ForUM og en rekke medlemsorganisasjoner bidro med innspill, i Kompetanseforum 20. mars, som er opprettet som en møteplass mellom departementer som forvalter statens direkte eierskap og frivillige organisasjoner.

Det er viktig at staten som majoritetseier i en rekke statlig selskaper krever at statlig eide selskaper følger internasjonale retningslinjer som Norge har forpliktet seg til. Dette er også viktig for å øke samsvar og koherens mellom ulike politikkområder.

ForUM mener det er behov for ny eierskapsmelding med høye ambisjoner om et eierskap som sørger for at avkastning foregår innenfor de rammene som hensyn til mennesker og miljø setter. Skal det bli reelle endringer må stortingsmeldingen følges av en handlingsplan med konkrete tiltak for å operasjonalisere samfunnsansvar i statseide selskaper. Se vedlegg for hele innspillet.

Oppsummert anbefaler ForUM:

  • En ambisiøs eierskapsmelding også med konkrete ikke-finansielle mål for eierskapet.
  • En handlingsplan med konkrete tiltak for operasjonalisering på et detaljert nivå, inkludert en handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i statseide selskap.
  • Et forbedret rapporteringssystem som gir målbar informasjon om selskapenes måloppnåelse når det gjelder klima, miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon.
  • God kompetanse om samfunnsansvar i eierdepartementene og selskapsstyrene.
  • Etablering av systemer for kompetanseoverføring slik at øvrige selskaper kan lære av de «flinkeste i klassen» innenfor samfunnsansvar.

Relevante emner