Korona – en ulikhetskrise

Mennesker som lever i uformelle bosettinger i urbane områder rammes hardt av korona. Her fra Colombia. Foto: Milo Miloezger

Korona – en ulikhetskrise

Nytt notat viser at koronakrisen rammer ulikt og forsterker ulikhet.
- På tide med tiltak for marginaliserte grupper, gjeldsslette og global skattereform, mener ForUM.

Ingen skal utelates

Verdens land ble enige om at ingen skal utelates i arbeidet med å nå målene da de vedtok FNs bærekraftsmål. Dette prinsippet er kjent som «Leave No One Behind». Regjeringen har vært forkjempere i dette arbeidet, og satt i gang egne programmer for å nå de mest sårbare.

Nå står imidlertid millioner av mennesker og en rekke land i fare for å falle utenfor.

Korona rammer ulikt og forsterker ulikhet

Diskusjonsnotatet "Korona og 2030-agendaen" som ble lansert i dag viser hvordan koronapandemien rammer marginaliserte hardest (se faktaboks). Arbeidet med å nå de mest marginaliserte er krevende under korona, og vil være det etterpå.

- Nå kreves det enda mer ambisiøse tiltak spesielt innrettet mot sårbare grupper, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

Rammer land ulikt

Notatet viser også at pandemien rammer land svært ulikt. Mange utviklingsland har svake helsevesen og vil ved et større utbrudd slite sterkt med å gi befolkningen helsehjelp for å overleve viruset. Økt press på et allerede svakt helsesystem gjør det også vanskelig å tilby annen grunnleggende helsehjelp.

I tillegg krever sosiale støtteordninger og krisepakker offentlige midler mange land ikke har.

-Koronakrisa krever at vi løfter blikket og se på global økonomisk politikk, mener Sund-Henriksen.

Krever gjeldsslette

For å styrke utviklingslandenes kapasitet til å gi befolkningen mat, medisiner og trygghet mener Sund-Henriksen det er nødvendig med større økonomiske grep.

- Gjeldsslette er svært viktig nå. Mange av våre medlemsorganisasjoner, som SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, peker nå på at mange utviklingsland er dårlig rustet til å møte koronakrisa, blant annet fordi statsinntekter i mange år har gått til å betale gjeld heller enn helsevesen. Faren for nye gjeldskriser øker. Dette vil ha en alvorlig effekt på arbeidet med FNs bærekraftsmål, sier Sund-Henriksen.

De siste ukene har det blitt tatt noen grep for å lette på gjeldsbyrden. Blant annet har G20 besluttet å sette gjeldsinnkrevinger på pause ut 2020.

Det er på tide å slette gjeld, heller enn å skyve den over på fremtiden, mener Sund-Henriksen. Hun ber regjeringen ta til orde for gjeldsslette.

Skatterettferdighet er nødvendig om alle skal nås

I dag kan selskaper enkelt unngå å betale skatt i utviklingsland ved å flytte overskudd til land med lav skatt. Bruk av skatteparadiser for å skjule inntekter er utbredt. ForUM mener en global skattereform vil være et viktig bidrag til å sikre at ingen utelates.

Afrikanske land tappes daglig for beløp som kunne dekket 14 000 helsearbeidere i et år, ifølge en rapport bestilt av Tax Justice Network, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp. Dette viser viktigheten av et rettferdig skattesystem for å takle koronaeidemien:

- Det er livsviktig at internasjonale skattesystemer endres slik at pengene forblir i utviklingsland. Økte skatteinntekter vil bety at utviklingsland får mer penger til å ta vare på sine innbyggere, styrke helsevesenet og sikre utvikling for alle. Skatterettferdighet er en viktig forutsetning for at ingen skal utelates, avslutter Sund-Henriksen.


Les diskusjonsnotatet her

diskusjonsnotat-forside-korona-agenda2030.JPG#asset:6975


Nytt notat om korona og bærekraftsmålene

I dag lanserer Forum for utvikling og miljø et diskusjonsnotat om koronakrisens påvirkning på FNs bærekraftsmål. Notatet, skrevet av Tonje Merete Viken fra Conow, viser hvordan koronakrisen har konsekvenser for alle de 17 bærekraftsmålene. Notatet viser også hvordan bærekraftsmålenes prinsipp om at ingen skal utelates nå er under sterkt press.

Blant de som rammes hardest av korona er:

  • Fattige og lavinntektsfamilier
  • Eldre
  • Mennesker med underliggende helseproblemer
  • Folk som lever i uformelle bosettinger i urbane strøk
  • Hjemløse
  • Migranter
  • Flyktninger og internt fordrevne
  • Barn og ungdom

Flere fattige

Oxfam anslår at en halv milliard mennesker kan bli skjøvet ut i fattigdom som resultat av Korona. Videre mener de at kampen mot fattigdom kan bli satt 10-30 år tilbake i tid. Resultatet kan bli at flere faller ned i vedvarende fattigdom. Ulikhet går også i arv.