EUs nye klimamål er på 55 prosent, Norge kan bli hengende etter resten av Europa

Foto: Guillaume Perigois/Unsplash

EUs nye klimamål er på 55 prosent, Norge kan bli hengende etter resten av Europa

EUs ambisjon for utslippskutt følges opp med politikk for å må målet. Slik er det ikke i Norge.

EU øker ambisjonsnivået kraftig fra 40 til 55 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030. Det nye måltallet tangerer Norges ambisjoner om 50-55 prosent kutt. Men EUs strategi for å nå målet, gjør at EU, i motsetning til Norge, viser reell vilje til å nå sin ambisjon.

EU ønsker å revidere klimalovgivningen for å tilrettelegge for at det nye klimamålet nås. Et forslag om å bruke hele 37 prosent av EUs nye koronakrisepakke til grønn omstilling gir EU en god mulighet til å komme i mål med store utslippskutt.

Kontrasten er dessverre stor til norske myndigheter som til nå verken har fremmet forslag om lovendring tilpasset det nye klimamålet, eller prioritert det grønne skiftet i sine krisepakker.

Her hjemme bruker regjeringen betydelige summer i koronakrisepakkene til å redde oljeindustrien. Det en reell fare for at Norge satser på feil hest. Mens EU kutter sin oljeavhengighet, øker vi vår. Norge vil sakke akterut inn i sirkulærøkonomien dersom vi ikke våger å satse, noe som vil føre til tap av arbeidsplasser på sikt. En slik utvikling setter Norges fremtidige økonomi i fare. En grønn omstilling skjer ikke av seg selv, men gjennom konkret handling.

Det er verdt å merke seg at EU ikke har alle sektorer med i sine ambisjoner. Landbruks- og skognæringen er ikke med i klimamålet, og vi får derfor ikke et reelt bilde og tall for utslippskuttene.

Denne talltriksingen er også typisk for Norges ambisjoner, som kun gjelder for ikke-kvotepliktig sektor. Oljenæringen er ekskludert fra det norske målet om utslippskutt, noe som ikke gir mening tatt i betraktning hvor høye utslippene fra nettopp denne sektoren er.

Til tross for at EUs forslag om 55 prosent kutt er et langt steg i riktig retning, så er målet ikke i tråd med nyere forskning som viser at vestlige land må redusere utslippene med 65 prosent. Det er interessant at EUs miljøkomite var positive til en reduksjon på 60 prosent.

Ambisjonene som nå legges på bordet i EU er et viktig ledd i å oppnå Parisavtalen, hvor alle medlemslandene ble enige om å levere nye og mer ambisiøse mål innen 2020. Dette er essensielt for at verdenstemperaturen ikke skal øke med mer enn 1.5 grader innen 2030.

Det er viktig at kuttene som skal tas både i Norge og EU er reelle kutt, hvor alle sektorer er med. Noe annet er et spill for galleriet.

Ambisjonene til den norske regjeringen må gjenspeiles i statsbudsjettet, i handlingsplaner og i internasjonale forpliktelser. Norge må la seg inspirere av EU. Ambisjoner er ikke nok, vi trenger at målene gjennomføres.

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: Klima og matsikkerhet
+47 469 69 033