Partnerskap må prioriteres i arbeidet med bærekraftsmålene

Partnerskap må prioriteres i arbeidet med bærekraftsmålene

Riksrevisjonens rapport om Norges arbeid med bærekraftsmålene peker på sentrale utfordringer, men sier lite om meningsfull deltagelse for sivilsamfunnet.

Riksrevisjonen kom med kraftig kritikk av regjeringen i sin rapport om styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene. Rapporten ligger nå til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Mangelen på en helhetlig plan for hvordan Norge skal oppfylle bærekraftsmålene og for svak rapportering til Stortinget om status og framdrift i arbeidet var noen av punktene Riksrevisjonen trakk frem i sin rapport.

- Riksrevisjonens solide rapport peker på sentrale utfordringer Norge har i arbeidet med bærekraftsmålene. Men vi skulle gjerne sett at det ble lagt mer vekt på et helt sentralt element i bærekraftsmålene, nemlig partnerskap, sier daglig leder i ForUM Kathrine Sund-Henriksen

Viktigheten av et langsiktig og samlet engasjement fra mange aktører er en rød tråd gjennom hele Agenda 2030, som bærekraftsmålene er en del av. I høst lanserte ForUM en brief med gode eksempler fra arbeidet med bærekraftsmålene i andre land. Landene som har kommet lengst, har alle gode mekanismer for involvering av viktige aktører som sivilsamfunn, næringsliv og akademia.

Våren 2021 lanserer regjeringen en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal jobbe med bærekraftsmålene. Forhåpentligvis vil den svare på noe av kritikken fra Riksrevisjonen.

- Det er svært gledelig at det kommer en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Men at den skal komme må ikke bli en hvilepute for Stortingets oppfølging av Riksrevisjonens rapport, sier Sund-Henriksen. Dette er komplisert og sektorovergripende arbeid, og det vil kreve mye å få på plass gode strukturer. Norge bør se til land som har kommet mye lenger i dette arbeidet. Et godt eksempel er Tyskland, som har hatt en nasjonal plan for bærekraftig utvikling i snart 20 år.

Les ForUM sitt skriftlige innspill til kontroll- og konstitusjonskomiteen her.


Relevante emner