ForUMs innspill til «Dele for å skape»

ForUMs innspill til «Dele for å skape»

ForUM gir sin fulle støtte til at Norge skal spille en ledende rolle internasjonalt for å fremme rettferdig utvikling, men savner blant annet større fokus på kapitalflyt mellom land og mer forpliktende krav til norske investeringer.

Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) presenterte 5. april Stortingsmeldingen Dele for å skape. ForUM bidro med skriftlig høringsinnspill og deltok på høringen til Utenriks- og forsvarskomiteen 29. april.

ForUM mener stortingsmeldingen gir viktige føringer for hvordan norsk utviklingspolitikk i større grad enn i dag skal vektlegge åpenhet og rettferdig fordeling.

- FN, Verdensbanken og IMF setter nå økende ulikhet internt i land på den internasjonale dagsorden. De viser til at stor ulikhet på samfunnsnivå hemmer langsiktig vekst og skaper sosial uro og konflikt. Det er derfor viktig at Norge nå også setter dette på dagsorden gjennom meldingen, sa ForUMs fagrådgiver Elin Enge under høringsinnspillet på Stortinget i dag.

Mer åpenhet og innsyn
ForUM ser det som positivt at det varsles om en «kraftsamlende innsats» for å fremme demokrati og redusere ulikhet, og at dette kobles så tydelig til åpenhet og innsyn.

- På nasjonalt nivå handler det om å gi folk større innsyn i hvordan myndigheter bruker eller misbruker landets ressurser. På internasjonalt nivå dreier det seg om hvordan pengestrømmer tapper land eller bidrar til vekst, påpekte Enge.  

ForUM anmoder derfor komiteen om å gi sin tilslutning til regjeringens initiativer som åpenhetsgarantier for utvinningsselskaper, reforhandling av naturressurskontrakter i utviklingsland og arbeidet for en konvensjon om økonomisk åpenhet.

Les også: Demokrati og åpenhet satt på dagsorden

Forpliktende krav
Tydelige krav til land-for-landrapportering var en av ForUMs oppfordringer til komiteen:

- ForUM er positiv til nye norske regler for land-for-land-rapportering fra og med neste år, men vi forventer at lovforslaget som skal komme bidrar vesentlig til økt innsyn og åpenhet om hvordan alle norske selskaper påvirker kapitalstrømmer mellom rike og fattige land. Dersom en slik «utvidet» land til landrapportering kommer på plass vil også hemmelighold i skatteparadiser løses, fortsatte Enge.

Under høringen advarte organisasjonene mot rangering av menneskerettigheter, og det ble fastslått at dette er universelle rettigheter som alle er forpliktet av. Etiopia ble trukket frem som eksempel. Betydningen av et sterkt sivilsamfunn for å fremme demokratiske rettigheter ble også vektlagt. I tillegg ble mer forpliktende krav til norske investeringer i utviklingsland og fraværet av Statens Pensjonsfond Utland i meldingen nevnt av flere.

- Dersom Norge ønsker å vise vei for en aktiv og rettferdig fordelingspolitikk, må det stilles mer forpliktende krav til norske investeringer i utviklingsland. Dette gjelder ikke minst for Statens Pensjonsfond Utland, som ikke er nevnt i meldingen, og stats- og bistandsfinansierte selskaper og fond, påpekte også ForUM i sitt høringsinnspill.

Se hele det skriftlige
høringsinnspillet.


Relevante emner