Nullvisjon for marin forsøpling og en styrket FNs miljøforsamling

Foto: Kevin Krejci

Nullvisjon for marin forsøpling og en styrket FNs miljøforsamling

FNs medlemsland vedtok forrige uke en nullvisjon for marin forsøpling. Dette sender et sterkt signal til resten av verden om å stanse all tilførsel av plast til havet. 

 - Det neste steget nå er å jobbe for en global bindende avtale med nasjonale reduksjonsmål for å stanse forsøplingen, sier Eirik Lindebjerg fra WWF, som er ForUMs representant i miljøforsamlingen og styremedlem i ForUM.

ForUM jubler for nullvisjonen.

-Havforsøpling er et enormt og voksende problem. Nå har endelig verden blitt enig  om  å stanse utslippene av plast. Dette er et veldig viktig gjennombrudd, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM.

Hun berømmer klima- og miljøminister Vidar Helgesen og WWF for å ha ledet an, og er enig i at nullvisjonen bør følges opp med en forpliktende avtale. Samtidig trengs bedre avfallshåndtering i utviklingsland, understreker hun.


Vil Norge ta lederskap?

Det var WWF Verdens naturfond som i sommer lanserte idéen om en nullvisjon for plast. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen tok så idéen til FN, hvor verdens land samlet seg rundt det norske resolusjonsforslaget om en nullvisjon. Lindebjerg er glad for Norges innsats for FN-resolusjonen, og håper Norge vil ta på seg en internasjonal lederrolle for livet i havet:

– Norge kan ta et spesielt lederskap for livet i havet – altså arbeidet for å levere på FNs bærekraftsmål nummer 14. Vi har både kunnskapene og ressursene til det, sier Lindebjerg.

Samtidig må alle land ta store grep før man greier å stanse plastforsøpling, også Norge. Skal Norge nå denne nullvisjonen hjemme, må det skje en kraftig opptrapping av tiltak.

En styrket FNs miljøforsamling

Rundt 100 ministere og 3000 delegater deltok på FNs miljøforsamling, UNEA3, som er verdens høyeste beslutningsmyndighet for miljø. I tillegg til å samle miljøvernministre og delegasjoner fra hele verden er FNs miljøforsamling også et samlingspunkt for næringsliv og sivilsamfunn. Årets tema var forurensing, og resolusjoner om et styrket arbeid mot luftforurensing, fersksvannsforurensing, og utfasing av bly i maling ble også vedtatt. Landene anerkjente i større grad enn tidligere den tette koblingen mellom helse og miljø. Dette kommer etter at Lancet-rapporten tidligere i år fant at forurensing er en av de ledende dødsårsakene globalt.

Det ble også gjort fremskritt innen miljøkonsekvenser av krigføring. Etter store uenigheter på forrige forsamling annonserte i år Palestina og Israel en avtale om at FN Miljø skal foreta en evaluering av miljøkonsekvensene av krigen på Gaza. Landene vedtok samtidig en resolusjon som styrker anerkjennelsen av de enorme miljøkonsekvensene krigføring kan medføre.

- Miljøforsamlingen viste et styrket FN på miljøfeltet som er mer rede til å ta en offensiv utadrettet rolle under ledelse av Erik Solheim, sier Lindebjerg.

Miljø og FNs bærekraftsmål

Ettersom miljø er gjennomgående for FNs bærekraftsmål, var bærekraftsmålene også tema for forsamlingen. Medlemslandene krevde et styrket arbeid og bedre rapportering på miljødimensjonen av bærekraftsmålene. Det ble vedtatt at miljøforsamlingens innspill på miljømålene skal bli en del av FNs høynivåforum på bærekraftsmålene i årene som kommer.


Mer informasjon:

WWF: https://www.wwf.no/?54927/FN-enighet-om-nullvisjon-for-marin-forspling

NRK: https://www.nrk.no/urix/fn-vedtar-forbud-mot-utslipp-av-plast-i-verdenshavene-1.13809664

BBC: http://www.bbc.com/news/science-environment-42190678


FNs miljøforsamling, UNEA

FNs miljøforsamling, eller United Nations Environmental Assembly (UNEA), er verdens høyeste beslutningsmyndighet for miljø. Årets tema var forurensing.

Les mer på UNEAs hjemmesider