Ønsker åpenhet rundt Oljefondets arbeid

Ønsker åpenhet rundt Oljefondets arbeid

Fredag ble stortingsmeldingen om oljefondet behandlet i Stortinget. Forum for utvikling og miljø ønsker mer åpenhet og mer bærekraft i forvaltningen av oljefondet og alle dets investeringer.

Ønsker mer åpenhet rundt Oljefondets etiske arbeid

Oljefondet har de siste årene utviklet seks gode forventningsdokumenter der Norges Bank Investment Management (NBIM) og Finansdepartementet legger prinsipper for arbeidet med bærekraftige og ansvarlige investeringer. I meldingen viser finansdepartementet til at de bruker forventningsdokumentene i sin eierskapsutøvelse overfor selskapene de er investert i. Men ForUM og norske organisasjoner som jobber med dette mener rapporteringen på hvordan dokumentene brukes er mangelfull og selektiv. Oljefondets egen rapportering på eierskapsdialogene sier lite om fondets etiske forventninger fører til endret adferd blant selskapene eller om det gjøres konkrete tiltak som nedsalg i selskaper som ikke følger forventningene.

  - Når oljefondet legger det viktigste arbeidet med å sikre bærekraftige og ansvarlige investeringer til sine forventningsdokumenter, må sivilsamfunnet og våre folkevalgte få vite hvordan de brukes og om de fungerer. En mer omfattende rapportering på resultatene av forventningsdokumentene vil styrke dokumentenes effektivitet og legitimitet. Nå er det veldig vanskelig å vurdere om det gode innholdet i dokumentene er mer enn bare fine ord, sa ForUM-rådgiver Markus Nilsen Rotevatn på fredagens høring om den årlige stortingsmeldingen om oljefondets forvaltning. 

Ny sentralbanklov må rigge oljefondet for mer etikk

ForUM mener også finanskomiteen må være i forkant når anbefalingene om organiseringen av oljefondet fra det såkalte Gjedrem-utvalget skal behandles i Stortinget senere i år. I følge meldingen kommer Finansdepartementet tilbake til Stortinget med sine vurderinger og konklusjoner på utvalgets anbefalinger etter sommeren. Gjedrem-utvalget, eller Sentralbanklovutvalget som det formelt heter, fikk i oppdrag fra Regjeringen å komme med anbefalinger til ny sentralbanklov som blant annet skulle si noe om hvordan oljefondet skal forvaltes. Den nåværende sentralbankloven ble vedtatt i 1985, året da Bobbysocks vant Grand Prix og fem år før oljefondet i det hele tatt var opprettet. Anbefalingene fra Gjedrem-utvalget innebærer blant annet at oljefondet skal tas ut av Norges Bank og forvaltes av et eget særlovselskap, og det diskuteres også hvorvidt etikkrådet skal være en del av forvaltningen eller fortsatt uavhengig utenfor.

 - Det er bra at en slik vurdering av sentralbankloven blir behandlet nå. For ForUM er det viktig at uavhengig av hvilke løsninger for hvem som skal forvalte fondet, må loven rigge fondet for mer etikk og mer bærekraft for å sikre norsk samstemthet for bærekraftig utvikling. Det er langt fra sikkert at Status Quo gjør det, men det er også viktig at endringer etterlater etikken og bærekraften, men setter den som ledende rettesnor, sier Nilsen Rotevatn.

Døra på gløtt for investeringer i fornybar energi

Det ble også stor debatt om hvorvidt oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur for fornybar energi. Det betyr å investere i fornybar-infrastruktur som ikke er på børs og vil kreve en mer aktiv forvaltning av fondets investeringer enn slik fondet stort sett opererer i dag. Finansdepartementet åpner døra på gløtt for at dette kan bli aktuelt etter flere år med press fra særlig norske miljøorganisasjoner. ForUM har i flere år støttet dette kravet og tilsluttet seg også i år oppfordringen om å innlemme denne type investeringer i fondets mandat.

Oljefondet må bli en mer ansvarlig långiver

Til slutt tok ForUM opp behovet for at oljefondet må bli en mer ansvarlig långiver, sammen med SLUG – Nettverk for en rettferdig gjeldspolitikk og Changemaker. Oljefondet kjøper statsobligasjoner av andre land, dette er statlige verdipapirer utstedt av stater og et kjøp av et slikt er på mange måter det samme som et lån til landet man kjøper fra. Når Norge låner ut penger til andre land for øvrig, følger Norge forpliktelser knyttet til UNCTADs prinsipper for ansvarlig långivning bl.a. for å forhindre nye gjeldskriser og etablering av mer illegitim gjeld. Oljefondet følger ikke samme prinsipper, og ForUM oppfordret finanskomiteen om å be regjeringen legge inn UNCTADs prinsipper for ansvarlig långivning som førende for fondets kjøp av statsobligasjoner. Se høringsinnlegget her (12 minutter ut i opptaket).

Les ForUMs høringsinnspill her.