Kommunene må med om FNs bærekraftsmål skal nås

Kommunene må med om FNs bærekraftsmål skal nås

- Skal vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030 må kommunene med. Sammen med medlemmer lanserer Forum for utvikling og miljø i dag en rapport om hvordan Norge kan tenke globalt og handle lokalt.

I 2015 ble verdens ledere enige om FNs 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Målene forplikter verdens land - også Norge - til blant annet å avskaffe ekstrem fattigdom, stanse klimaendringene og utvikle bærekraftige byer og samfunn innen 2030.

Norge vil slite

I juli skal bærekraftsmål 11 om inkluderende og bærekraftige byer og bosetninger gjennomgås av FN. I den anledning lanserer Forum for utvikling og miljø, Sabima, WWF Verdens naturfond, Spire, LHL Internasjonal og Atlas-alliansen i dag en rapport med innspill til hvordan byer og tettsteder kan bli en nøkkel til nå bærekraftsmålene. Skal det skje må Norge skjerpe seg, mener organisasjonene:

 - Norge vil slite med å nå flere av målene. Vi har høye klimagassutslipp og stort økologisk fotavtrykk: Dersom alle skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittsnordmann hadde vi trengt omlag tre jordkloder. Behovet for en bærekraftig omstilling er prekært. Vi må tenke globalt og handle lokalt, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Nye Asker, Oslo, Hemne og Rana blant de som vil gå foran

Over hele verden ser man byer og regioner som er mer ambisiøse enn egne regjeringer for å nå Parisavtalen og bærekraftsmålene, som California under president Trump. Forum for utvikling og miljø er glad for at flere norske kommuner nå vil gå foran for å nå målene. Men skal mål 11 og de andre 16 bærekraftsmålene nås, må alle med.

Nye Asker kommune (Asker, Røyken og Hurum) ønsker å bidra til at alle 17 målene nås, og lanserer i 2020 en ny kommuneplan der FNs bærekraftsmål er integrert. Organisasjonene mener alle kommuner bør integrere FNs bærekraftsmål i lokale planer. Askers ordfører Lene Conradi har også engasjert kommunen internasjonalt i FNs rådgivende organ for lokalt styresett.

Oslo kommune omtales som klimaleder og er i 2019 Europas miljøhovedstad etter å ha markert seg i sin innsats for å få bukt med luftforurensning og klimautslipp, blant annet som verdens elbilhovedstad med godt kollektivtilbud, avfallshåndtering og ved å lage utslippsregnskap. Alle norske kommuner bør lage regnskap for klimagassutslipp, og regjeringen må lyse ut midler til å betale for det, anbefaler organisasjonene.

Ski, Fredrikstad, Hemne og Rana er blant kommunene som i 2018 skal presentere kommunedelplaner for naturmangfold. Arter forsvinner nå mellom 100 og 1000 ganger raskere enn det som ville vært naturlig, ifølge det internasjonale Naturpanelet. Arealforbruk er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Organisasjonene mener alle norske kommuner må kartlegge sitt biologiske mangfold og lage kommuneplaner for naturmangfold.

Hele nasjonen må med

“Verden er i rask endring og norsk utviklingspolitikk må henge med i svingene”, skrev Nikolai Astrup i sin første kronikk som utviklingsminister. Ministeren pekte på at FNs bærekraftsmål må prioriteres. Forum for utvikling og miljø etterlyser både kommuneplaner og en nasjonal handlingsplan for hvordan målene skal nås.

 - Skal norsk utviklingspolitikk henge med i svingene må hele nasjonen engasjeres i arbeidet med bærekraftsmålene. Vi har målene. Nå trenger vi en helhetlig, trinnvis plan for et mer bærekraftig Norge i 2030, sier Tønnessen-Krokan.


Les innspillet "Bærekraften begynner i byene. Innspill til hvordan Norge kan gjøre et løft for bærekraftsmål 11 i 2018" her:

brief-sdg11-forside.png#asset:5319


6 mål, 6 innspill

I år skal 6 av FNs bærekraftsmål behandles i FN. Forum for utvikling og miljø vil gi innspill til Norges arbeid med alle bærekraftsmålene som skal behandles i FN i 2018. Dette innspillet er nummer 2, og er utgitt av Sabima, Spire, LHL Internasjonal, Atlas-alliansen, WWF Verdens naturfond, Forum for utvikling og miljø.

Bærekraftsmål 11:

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige innen 2030. 

Les mer om mål 11 her.