Ber om en rettferdig plan for lavutslippssamfunnet

Skolestreik for klima, mars 2019. Foto: Sébastian Dahl

Ber om en rettferdig plan for lavutslippssamfunnet

Denne høsten vil Regjeringen presentere en norsk lavutslippsstrategi mot 2050. I dag møter Forum for utvikling og miljø Klima- og miljødepartementet for å be om at strategien inkluderer en rettferdig omstilling fra norsk olje- og gassproduksjon samtidig som den sikrer grønne arbeidsplasser i bærekraftige næringer.

Mener norsk lavutslippsstrategi må omfatte olje- og gassnæringen

Klima- og miljødepartementet forbereder nå en langsiktig lavutslippsstrategi til 2050, som i følge Parisavtalen skal meldes inn til FNs klimakonvensjon i 2020. Et forslag skal presenteres for Stortinget til høsten. I dag møter Forum for utvikling og miljø statssekretær i klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn, for å be regjeringen sikre at strategien også vil få konsekvenser for norsk olje- og gassnæring. Dagens olje- og gasspolitikk er ikke forenlig med målene om et lavutslippssamfunn, sier Kristina Fröberg, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

-Olje- og gassproduksjon er Norges største bidrag til utslipp av klimagasser, både på produksjonssiden og ved forbrenning i utlandet. Samtidig ser vi at regjeringen stadig gir nye letelisenser. Dette er ikke forenlig med målene om en global omstilling til et lavutslippssamfunn, sier Fröberg, som ber regjeringen om å endre kurs når de nå utvikler en langsiktig norsk lavutslippsstrategi.

Ber regjeringen ivareta norske folks rettigheter i lavutslippssamfunnet

Sammen med 13 andre klima- og miljøorganisasjoner lanserer Forum for utvikling og miljø i dag politikknotatet "klimamål for klimakrisen", med innspill til en norsk rettferdig innsats for å nå bærekraftsmål 13 om å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av disse. I tillegg til krav om nasjonale kutt på minst 53% innen 2030 og opptrapping av norsk klimafinansiering for å sikre utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland, ber organisasjonene om en rettferdig og langsiktig norsk plan for lavutslippssamfunnet som sikrer grønne arbeidsplasser til den norske befolkning. Fröberg mener en norsk omstilling må være rettferdig, også for norske arbeidstakere og lokalsamfunn.

-Forskning fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at det er mulig å erstatte den norske petroleumsindustrien og opprettholde velferdsstaten, så lenge omstillingen planlegges og gjennomføres tidlig. Om Regjeringen presenterer en rettferdig norsk omstilling som fokuserer på å skape grønne arbeidsplasser, velferd og medbestemmelse for folk og lokalsamfunn som har vært avhengige av en forurensende industri, vil det også sikre en bred folkelig støtte til klimatiltak, sier Fröberg.

IMG_20190613_103107.jpg#asset:6332

Kristina Fröberg, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø, møter i dag statssekretær i klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn, for å gi ForUMs innspill til en norsk lavutslippsstrategi.
Les politikknotatet Klimamål for klimakrisen her

forside-sdg13.PNG#asset:6328
6 mål - 6 innspill

I år skal FNs medlemsland gjennomgå status på seks av FNs 17 bærekraftsmål. Sammen med våre medlemmer gir Forum for utvikling og miljø innspill på Norges arbeid med de seks målene som behandles i FN. Dette er innspill 2/6 i 2019.

Alle innspill fra 2019:

Innspill 1/6 - God utvikling krever god utdanning

Innspill 2/6 - Klimamål for klimakrisen

Innspill 3/6 - Ungdom er nøkkelen

Innspill 4/6 - Skatt og velferd mot ulikhet

Innspill 5/6 - Fred og demokrati som forutsetning for bærekraft

Innspill 6/6 - Ventes i september