I kriser er det ekstra viktig at næringslivet opptrer ansvarlig

Chouara garveri i Fez, Marokko. Her farges skinn og stoff som eksporteres til hele verden. Garveriet preges av uformelt arbeid, helsefarlige stoffer og det er problemer knyttet til barnearbeid.

I kriser er det ekstra viktig at næringslivet opptrer ansvarlig

Arbeidsledighet og krisetid – nå er det ekstra viktig at næringslivet opptrer ansvarlig. Dette var hovedbudskapet fra daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, i panelsamtale om ansvarlig næringsliv i koronakrisen.

28. april deltok ForUM på panelsamtale hos Norges nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, sammen med representanter fra NHO, LO og Scatec Solar. I sitt innlegg fokuserte daglig leder Kathrine Sund-Henriksen på konsekvensene det pågående korona-utbruddet har på menneskerettighetssituasjonen flere steder i verden, og at aktsomhetsvurderinger blir enda viktigere i krisetilstand.

Se hele panelsamtalen her.

-Det kan være fristende for myndigheter og selskaper å si at man må bøte på kravene om aktsomhetsvurderinger nå som mange bedrifter opplever store utfordringer. Men vi vet at det er nettopp i slike situasjoner at gode aktsomhetsvurderinger er viktige, fordi de mest sårbare rammes først. Og de mest sårbare, det er lavtlønnede arbeidere i land uten sosialt sikkerhetsnett, sa daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen.

I Colombia har for eksempel to urfolksledere, en kvinnesaksforkjemper og to andre sosiale ledere mistet livet siden landet ble satt i lockdown, fortalte ForUM-lederen. I Brasil fører koronatiltak og mindre overvåkning til at urfolksgrupper blir utsatt for både smitte og vold fra aktører som driver med ulovlig hogst, gruvedrift eller kokadyrking.

Ba næringslivet opptre ansvarlig og gjøre gode aktsomhetsvurderinger

Vårt hovedbudskap nå er at i en krise er det ekstra viktig å opptre ansvarlig. Aktsomhetsvurderingene må være enda grundigere i en krisesituasjon, fordi alt er mer sårbart, sa Sund-Henriksen.

Hun mener den vanskelige situasjonen bedriftene står i nå, aktualiserer behovet for lovregulering av aktsomhetsvurderinger.

- Det har over tid blitt stadig mer anerkjent at frivillige retningslinjer ikke er nok, og under sterkere press blir det enda viktigere med lovregulering som sørger for like spilleregler for alle. Like spilleregler vil ikke minst være positivt for de selskapene som allerede har gode aktsomhetsvurderinger. Derfor er arbeidet for en sterk menneskerettighetslov for næringslivet nå bare blitt enda viktigere og mer aktuelt, sa Sund-Henriksen.

Tror ansvarlige aktører vil komme bedre ut av krisen

I innlegget gikk ForUM også nærmere inn på hva det vil si å gjennomføre gode aktsomhetsvurderinger. Her ble spesielt betydningen av interessentdialog løftet. Det innebærer at alle interessenter blir konsultert, og at de som konsulteres er legitime representanter for dem de taler på vegne av. Gode aktsomhetsvurderinger og interessentdialog krever tid og ressurser, og for mange selskaper kan det være utfordrende å gjennomføre dette når krisen rammer.

-Det trenger ikke være en motsetning mellom krisehåndtering og langsiktige tiltak for et mer ansvarlig næringsliv. Vi tror de selskapene som er best egnet til å møte kriser er de som allerede har gode rutiner for aktsomhetsvurderinger, sa Henriksen. Hun peker videre på at forskning har vist at det er en sammenheng mellom sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, som korona, og avskoging, klimaendringer og tap av naturmangfold.

-Dette illustrerer hvordan valg tatt for kortsiktig gevinst virkelig kan straffe seg på lang sikt. Å endre praksis nå, med et større perspektiv som grunnlag for bedre aktsomhetsvurderinger, er noe som vil lønne seg også for næringslivet.


Kathrine-SH-28.april-kontaktpunktet-arrangement.JPG#asset:7053

-Det trenger ikke være en motsetning mellom krisehåndtering og langsiktige tiltak for et mer ansvarlig næringsliv. Vi tror de selskapene som er best egnet til å møte kriser er de som allerede har gode rutiner for aktsomhetsvurderinger, sa daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen i paneldebatt om ansvarlig næringsliv under koronakrisen.


Aktsomhetsvurderinger

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper forklarer aktsomhetsvurderinger som en prosess der selskap kartlegger, forebygger, begrenser og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Enhver økonomisk aktivitet vil kunne påvirke både mennesker og miljø, og selskaper bør gjennomføre aktsomhetsvurderinger for alle sider av sin virksomhet.