Krisepakke med grønnskjær - men ingen smaragd

Regjeringen har nå lagt frem sin tredje økonomiske krisepakke. Bilde fra Stortingets felles pressekonferanse. Foto: Stortinget

Krisepakke med grønnskjær - men ingen smaragd

Det er mange gode, grønne tiltak i krisepakkene som nå kommer fra Regjeringen, men fortsatt legges det for mye penger i vei og olje, mener Forum for utvikling og miljø

- Korona-pandemien stiller oss overfor en rekke utfordringer knyttet til bærekraftsmålene både nasjonalt og globalt. Det er viktig at norske krisetiltak ikke glemmer de internasjonale forpliktelsene Norge har til å bidra til å begrense global oppvarming til 1,5 grader, bevare naturen og nå FNs ambisiøse bærekraftsmål innen 2030, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Sammen med en rekke miljøorganisasjoner leverte ForUM denne uka ni forslag til tiltak som vil føre samfunnet i en mer miljøvennlig retning, samtidig som det styrker sysselsetting og aktivitet i norsk økonomi. Etter lange forhandlinger kom den tredje korona-krisepakken denne uka og selv om mye fortsatt er uklart ser vi de første konturene av prioriteringene.

Mer til jernbane, sikring og CO2-fangst

Mellom 1990 og 2018 økte norske utslipp av CO2 med 1,1%. ForUM peker på at Norge må ta betraktelig større klimakutt nasjonalt, og mener derfor det er gledelig at det i krisepakke 3 er øremerket en milliard til fylkeskommunene for å kompensere for bortfall av inntekter i kollektivtrafikken.

- Kollektivselskapene lider stort som følge av krisetiltakene, med en dramatisk nedgang i antall reisende. Samtidig er det behov for betydelig større investeringer i tiltak som legger til rette for at flere går, sykler og reiser kollektivt. Kompensasjon for inntektstapet vil kunne hjelpe selskapene med å videreføre planlagte oppgraderinger for å gjøre det lettere for folk å velge kollektivtransport, sier Sund-Henriksen.

ForUM mener også det er positivt at det blir satt av en milliard til vedlikehold av jernbane. Skal Norge klare å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen må mer person- og godstransport over på bane. Investering i vedlikehold og oppgradering av jernbanen i Norge er en investering i framtidas transportløsninger. Også midler som øremerkes omstilling i skipsfarten er positive bidrag til mer klima- og miljøvennlige transportløsninger.

Videre foreslås det omfattende investeringer i ras- flom og- skredsikring. Dette er tiltak som blir stadig viktigere i møte med klimaendringene og ekstremvær som er i ferd med å bli normalen.

- Slike tiltak er klimatilpasning i praksis, men vi vil også oppfordre til å gjøre grundige risikoanalyser for å unngå utilsiktede konsekvenser for naturmangfoldet, sier Sund-Henriksen.

Kritisk til investeringer i petroleumsnæringen

Det meldes også at fangst og lagring av CO2, såkalt CSS, skal på plass i statsbudsjettet og vil bli fulgt av flere klimatiltak på norsk sokkel i revidert statsbudsjett.

- Selv om det er positivt at det settes i gang klimatiltak på norsk sokkel kommer vi ikke utenom at dette likevel er en investering i en næring vi må klare å omstille oss fra så snart som mulig, sier Sund-Henriksen.

Derfor mener ForUM det er det svært uheldig at det også ligger 130 millioner kroner til petroleumsforskning for å bidra til utvikling av olje- og gassnæringen i krisepakken.

- Vi er enige i at det er viktig å sikre arbeidsplasser og utnytte kompetansen som ligger i denne næringen, men vi er helt avhengige av å gjøre dette gjennom omstilling og ny teknologi, ikke ved å fortsette å investere i en næring som ikke er bærekraftig, sier Sund-Henriksen

Sammen med 13 andre organisasjoner har ForUM tidligere bedt regjeringen om å lage en langsiktig strategi for et lavutslippssamfunn som inkluderer en rettferdig omstilling fra olje- og gassproduksjon. Dette innebærer en gradvis nedtrapping av olje- og gassproduksjon, stans i videre leting, og et helhetlig program som skaper minst 100 000 nye klimajobber og grønne arbeidsplasser i bærekraftige næringer. Sund-Henriksen peker på at dette kravet bare blir mer aktuelt under koronakrisen.

Lite klimavennlig satsning på vei som også innebærer risiko for naturmangfoldet

Selv om det ikke er helt klart hvilke konkrete tiltak som skal prioriteres under utbygging av infrastruktur, er det blant annet klart at det satses 600 millioner på vei. ForUM peker på at utbygging av vei bærer med seg stor risiko for natur og miljø, særlig fordi viktig natur ofte nedbygges. Det er også en mindre langsiktig investering når vi ser at om Norge skal klare å gjøre tilstrekkelige kutt i hjemlige klimagassutslipp må ta vi store steg for å komme nærmere et samfunn med mindre privatbilisme og mer kollektivtilbud. Derfor mener ForUM det er viktig å vurdere hvilke veiprosjekt som skal prioriteres, gjøre grundige risikovurderinger med tanke på natur og sikre gode mekanismer for restaurering av natur i prosessen.

Håper på mer penger til restaurering av ødelagt natur

Vi er fortsatt tidlig i forløpet av pandemien, og det forventes en rekke nye krisepakker de kommende ukene og månedene. ForUM håper politikerne ser det enorme potensialet som ligger i å sikre midler til restaurering av natur i de kommende pakkene.

-En storstilt satsning på restaurering av natur vil ikke bare bringe Norge nærmere å oppnå internasjonale naturforpliktelser, men også bidra til sysselsetting av en rekke yrkesgrupper og bidra til å holde de økonomiske hjulene i gang uten at de kjører over naturen. Dersom krisetiltakene skal få mer enn et grønnskjær og blir faktiske grønne krisepakker er det avgjørende at tiltakene også er tydelige og ambisiøse når det gjelder klima og miljø avslutter Sund-Henriksen.