Politiske innspill

2018

Foto:  Flickr CC/Aproximando Ciência e Pessoas

Innspill til plan for matsikkerhet

I 2018 vil regjeringen lansere en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Forum for utvikling og miljøs matgruppe mener matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling. 

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.

Foto: IISD

Innspill til klimaforhandlingene april 2018

Forum for utvikling og miljø ga april 2018 innspill til Norges delegasjon før FNs klimakonvensjons forhandlingsmøte i Bonn fra 30. april til 10. mai 2018. Innspillet som følger er strukturert etter de veiledende spørsmålene for Talanoadialogen, og omfatter både forhandlingene generelt og Norges rolle i dem. 

les innspillet her

2017

Foto: ForUM/Mona Wærnes

Innspill til COP23, oktober 2017

Innspill fra Forum for utvikling og miljø til klimatoppmøtet COP23, 6. - 18. oktober 2017. Innspillet er strukturert etter de gode veiledende spørsmålene som er angitt i agendaen for pre-COP ministermøtet 17-18. oktober 2017. 

Les innspillet her.

Høyre vil lage SDG-plan

"Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" står det nye programmet. -Veldig bra! Det har vi jobbet for. Vi trenger en plan: Vi har ingen planet B, sier Forum for utvikling og miljø.

2016

Brev til utenriksministeren om Arms Trade Treaty 2016

Norge bør ta til orde for offentlig rapportering, god implementering og større oppslutning om Arms Trade Treaty (ATT), skrev Norges Kristne Råd og ForUM i brev til utenriksminister Børge Brende før ATT statspartsmøtet i august 2016 der ForUM deltok, og ba regjeringen støtte global sivilsamfunnskoordinering gjennom Control Arms. 

Brev til statsminister Erna Solberg

Dette brevet er en tilbakemelding på det sammendraget som ble lagt frem 21.6.2016 og noen konkrete innspill vi håper regjeringen vil ta med seg i det videre arbeidet med Bærekraftsmålene og til HLPF-rapporteringen.

Norges Rapportering HLPF

Sivilsamfunnets innlegg på HLPF 2016 som del av Norges rapport, fremført av Martin Østerdal, generalsekretær i LNU.

Lov om offentlige anskaffelser

ForUM har i mange år jobbet for at respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø blir en naturlig del av offentlige anskaffelser. Her er høringsinnspillet til ForUM da Næringskomiteen behandlet forslag til ny lov om offentlige anskaffelser 2016

Forvaltning av Statens Pensjonsfond i 2015

ForUMs medlemmer har stor interesse av utenlandsdelen av pensjonsfondet. ForUMs medlemmer møter mennesker som har fått lovene sine enten forbedret eller forverret av bedrifter oljefondet har investert i.

Innspill til UD før ECOSOC-møte om Finansiering for utvikling

I forbindelse med neste ukes ECOSOC-møte i New York 18-20 april 2016 om oppfølging av FFD,
etter vårmøtene i Verdensbanken og IMF, foreligger et zero draft til outcome document.Disse anbefalingene til oppfølging av FFD fra Forum for utvikling og miljø er dels, men ikke utelukkende, en respons på dette:

Høringsinnspill for åpen land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering er et viktig verktøy mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt som tapper rike og fattige land for milliarder som kunne finansiert bærekraftig utvikling. I sitt høringssvar til Finansdepartementet sendt i dag anbefaler ForUM at land-for-land rapporteringen blir gjort tilgjengelig for offentligheten. 

Innspill til Vidar Helgesen SDG

ForUM har i dag sendt innspill om implementering av bærekraftsmålene i et miljøperspektiv til den nye Klima- og miljøministeren Vidar Helgesen.

Høringsinnspill norsk våpeneksport 2014

Norge doblet eksporten av militærutstyr til menneskerettighetsverstingen Saudi-Arabia i 2014, viser Stortingsmelding 8 (2015-2016) som ble godkjent istatsråd i oktober 2015. Det skjedde kort tid før Saudi-Arabia ledet koalisjonen i Jemen sammen med Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar, som også mottok våpen, ammunisjon og militærutstyr fra Norge. Etter å ha bombet skoler og sykehus i Jemen i 2015 er de anklaget for krigsforbrytelser. ForUM tok i november opp saken i møte med statssekretær Tore Hattrem i UD. Vedlagt høringsinnspill fra ForUM. Høringen er 12 januar. 

2015

Brev til umin fra nordiske NGOer om FNs GS' rapport om post-2015-oppfølging

Innen 15. november vil FNs medlemsland gi innspill til FNs generalsekretærs rapport om gjennomføring av post-2015-agendaen (agenda 2030). Vedlagt brev fra sivilsamfunnsplattformer i Sverige, Danmark, Finland og Norge (ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner), som samler flere hundre nordiske organisasjoner. Brevet er sendt til disse landenes regjeringer.

I brevet understreker vi betydningen av blant annet åpenhet, rapportering, disaggregerte data, tett oppfølging, samstemthet, inkludering, bredt samarbeid og tilstrekkelig finansiering for å nå bærekraftsmålene.

I lys av dette ser vi med sterk uro på forslag til dramatiske kutt i den langsiktige bistanden. Vi har forståelse for de vanskelige prioriteringene som skal gjøres. Likevel vil vi understreke at man ikke løser flyktningkrisen gjennom å redusere kraftig støtten til viktige tiltak for bedre å forstå, forebygge og redusere konflikt, fattigdom og katastrofer som folk flykter fra. Fra flere av våre medlemmer har det blant annet kommet en rekke forslag som både vil kunne gi miljøgevinst og milliardinntekter, for eksempel i form av grønne skatter og avgifter, istedenfor å ta fra de som har minst.


[OK]

Brev til miljøministeren om bærekraftsmålene i Norden

Mens de nordiske landene har høy sosial og økonomisk utvikling gjenstår mye for miljømessig bærekraftig utvikling. I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft før nordisk ministermøte om miljø 28 oktober 2015 gir ForUM anbefalinger til gjennomføring av FNs nye bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

Arms Trade Treaty: Letter to Norway's Foreign Minister

The First Conference of States Parties (CSP) to the Arms Trade Treaty (ATT) will be held in Cancun, Mexico 24-27 August. The Norwegian Forum for Development and Environment and the global Control Arms coalition encourages Norway's Foreign Minister to attend the High-Level meeting to support the groundbreaking new treaty that can help save lives and get the deadly trade out of the shadows.