Publikasjoner

2024

2023

2022

2021

2020

PRIVAT FINANSIERING FØRST: Konsekvenser for bærekraftsmålene og utviklingspolitikken

Les rapporten her

Allerede før koronapandemien lå vi bak skjema med å nå FNs bærekraftsmål. Skal vi nå målene, er det behov for enorme økonomiske ressurser.

"Private finance first" er en sentral del av Verdensbankens strategi for å finansiere bærekraftsmålene. Strategien går ut på at man så langt det er mulig alltid skal søke å mobilisere private ressurser til utviklingsprosjekter.

Men hva vet vi egentlig om utviklingseffekten av denne strategien?

Denne rapporten er skrevet av Kirsten Natvig og Rolf A. Vestvik, fra CONOW

NORDIC MATRIX: National Action Plans for the Sustainable Development Goals

Les rapporten her

Publikasjonen presenterer de nordiske landenes handlingsplaner, og kommer med anbefalinger til hvordan de ulike landene bør gå fram når de eksisterende planene løper ut. Publikasjonen har også egne anbefalinger til hvordan Norge bør gå fram i arbeidet med en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene.

Publikasjonen er et resultat av et treårig samarbeidsprosjekt mellom ForUM og deres søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Med støtte fra Nordisk Råd har de nordiske paraplyorganisasjonene opprettet et nettverk for utveksling av informasjon og læring.

2019

Samstemthetsbriefene 03: En samstemt handlingsplan for bærekraftsmålene

Innen 2030 skal verden nå bærekraftsmålene. Norge må gjøre sin del av jobben og for å få fremgang i arbeidet må det lages en nasjonal handlingsplan som sikrer at alt Norge gjør trekker i samme retning og støtter opp om bærekraftsmålene.

Les briefen med organisasjonenes innspill til en norsk handlingsplan her

Briefen er laget av Forum for utvikling og miljø, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Spire, FORUT, UNICEF Norge, Norges Kristne Råd, FN-sambandet, Atlas-alliansen, Caritas Norge, Attac, Fairtrade Norge, KFUK-KFUM Global, Sex og Politikk og LNU.

Innspill 2/6: Klimamål for klimakrisen

Hvordan kan Norge gjøre en rettferdig innsats for å nå bærekraftsmål 13 om å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse? Sammen med 13 andre organisasjoner har Forum for utvikling og miljø utarbeidet politikknotatet Klimamål for klimakrisen.

Les innspillet her

Samstemthetsbriefene 02: Samstemthet i de nordiske landene

SAMSTEMTHET I DE NORDISKE LANDENE: Hva kan Norge lære av sine naboer? Samstemt politikk for utvikling er viktig for å sørge for at et lands nasjonale og internasjonale politikk leder mot samme overordnede mål, som er en bærekraftig utvikling. Siden 2003 har alle land i OECDs utviklingskomite (DAC) forpliktet seg til å følge opp og styrke sitt samstemthetsarbeid, men innsatsen varierer fra land til land.

Les innspillet fra Forum for utvikling og miljø, Spire, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna her.

2018

Samstemthetsbriefene 01: Hva er samstemt politikk for bærekraftig utvikling?

HVA ER SAMSTEMT POLITIKK FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING? Innspill til hvordan Norge kan føre en samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. En forutsetning for at verdenssamfunnet skal lykkes, er at det føres en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Hva innebærer det? Som idé og ambisjon innebærer en samstemt politikk i prinsippet at all politikk – på tvers av politikkområder og fagdepartementer – skal bidra til bærekraftig utvikling. Samstemthet betyr i bunn og grunn å unngå å gi med den ene hånden og ta med den andre, og å sørge for at ulike politikkområder og tiltak drar i samme retning.

Les innspill fra Forum for utvikling og miljø, Amnesty International Norge, Kirkens Nødhjelp, Spire, Redd Barna og RORG-samarbeidet her.

Briefen tar for seg hva samstemthet er, hvordan konseptet har utviklet seg, og hvilke strukturer og prosesser som må på plass i Norge for å styrke arbeidet med samstemthet. Briefen er den første i en serie.

NORWAY’S FAIR SHARE OF MEETING THE PARIS AGREEMENT

Rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris agreement» presenterer en utredning av hva som er Norges rettferdige andel av de globale utslippskuttene som er nødvendige for å begrense global oppvarming til 1,5°C over førindustrielt nivå og nå SDG 13. I tillegg beregner rapporten Norges rettferdige andel av kostnadene for at utviklingsland skal få tilpasse seg til et endret klima, som Parisavtalen forplikter oss å bidra til.

Innspill 6/6: Umiddelbart behov for mer og bedre finansiering

Tre år etter FNs medlemsland vedtok bærekraftsmålene, Addis Abeba Action Agenda og Paris-avtalen, er det lite som tyder på at verden er på vei til å nå målene raskt nok. 

Under FNs generalforsamling i 2019 skal verden opp til tentamen, med første gjennomgang av bærekraftsmålene og Addis Ababa Action Agenda på statsledernivå siden målene ble vedtatt. Vi er ikke i nærheten av å få på plass løsningene for finansiering. Norge har viktige erfaringer og er anerkjent når det gjelder utviklingsfinansiering. Nå må et rettferdig globalt skattesystem, kampen mot nye gjeldskriser og en kritisk tilnærming til offentlig-privat samarbeid (OPS) være nøkkelingrediensene i Norges oppskrift på å finansiere bærekraftsmålene.

Innspill 5/6: Rent vann, rent nødvendig

Innspill til hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftsmål 6 om rent vann og gode sanitærforhold til alle innen 2030. Vann er en forutsetning for alt liv. Vi bruker vann i landbruk og industri, til å drikke og vaske oss. Bærekraftsmål 6 sier at vi innen 2030 skal sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Tilgang på vann og trygge sanitære forhold er avgjørende for å nå en rekke andre bærekraftsmål, som likestilling, god helse, fredelige samfunn, redusert ulikhet og god utdanning. Les innspillet her.

Innspill 4/6: Vi må redde økosystemene for å redde oss selv

Med bærekraftsmål 15 har landene blitt enige om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå målet må Norge føre en samstemt politikk for skogbevaring, og øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer. Det skriver Sabima, Regnskogfondet, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø i politikknotat om hva Norge bør gjøre i 2018 for å nå bærekraftsmål 15. 

Innspill 3/6: Den nødvendige omstillingen

Ifølge bærekraftsmål 12 må de rike landene gå foran for å oppnå bærekraftig produksjon og forbruk i verden innen 2030. Spire, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Forum for utvikling og miljø gir konkrete forslag til hva Norge kan gjøre nå for å bidra til å nå bærekraftsmål 12 og for å dytte norsk økonomi i en mer sirkulær retning.

Innspill 2/6: Bærekraften begynner i byene

I 2030 vil 60% av verdens befolkning bo i byer og urbane bosettinger. Byene er også hjem for et rikt biomangfold. Bærekraftsmål 11 slår fast at byer innen 2030 skal være inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. I dette politikknotatet gir Spire, LHL Internasjonal, Sabima, Atlas-alliansen, WWF Verdens naturfond og Forum for utvikling og miljø innspill til hva Norge kan gjøre for at byer i Norge og i Sør skal være tilgjengelige og bidra til klimakutt og økt bimangfold.

Innspill 1/6: Gå mot strømmen

Bærekraftsmål 7 sier at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Med dagens energipolitikk vil hele 674 millioner mennesker mangle strømtilgang i 2030. Skal Norge bidra til å nå dette målet, må den varslede økningen i norsk energibistand nå de som trenger det mest. Det skriver Naturvernforbundet, FIVAS, Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond, Spire og Forum for utvikling og miljø i sitt innspill til hva Norge bør gjøre i 2018 for at mål 7 skal nås.

Sammen for bærekraftsmålene

Together 2030 og Forum for utvikling og miljø har kartlagt nasjonale sivilsamfunnssamarbeid for bærekraftsmålene. Kartleggingsrapporten viser hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner over hele verden organiserer seg for å promotere og følge opp bærekraftsmålene og 2030-agendaen på nasjonalt nivå.