Politiske innspill

2021

2020

Brev til Erna Solberg om Norges rettferdige ansvar for Parisavtalen

Les hele brevet her!

13 norske klimaorganisasjoner krever at Norge øker ambisjonene for klimafinansiering og grønn omstilling, slik at Norge tar sitt rettferdige ansvar for å nå 1,5-gradersmålet. Norge er ett av få land som har meldt inn nye ambisjoner for utslippskutt, og det er vi glade for. Men klimakrisa er så stor at Norge, som har blitt rik på olje og gass, må ta en større del av ansvaret for Parisavtalen enn det vi gjør i dag.

Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Norge skal endelig få en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. ForUM forventer at dette blir en handlingsplan som sikrer en samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling. Planen må dekke nasjonal og internasjonal måloppnåelse, tydeliggjøre utfordringer og politiske prioriteringer, og inneholde konkrete tiltak knyttet til nasjonale indikatorer.

Les hele innspillet her!

Høringsinnspill til den årlige Stortingsmeldingen om Statens Pensjonsfond Utland, Stortingets Finanskomité

Les innspillet her!

28. oktober

I innspillet tar ForUM opp behovet for forhåndsfiltrering og åpenhet rundt eierskapsforvaltningen. Vi mener at Stortinget må instruere fondet til å:

- Oppgi mer informasjon om hvilke selskaper som scorer dårlig, og hvordan de følges opp.

- Vurdere selskapers ansvarlighet før de investerer i dem, og at fondet må oppgi mer informasjon om hvilke vi er investert i som scorer dårlig og hvordan de følges opp.

Brev om prioriteringene for FNs femte miljøforsamling

Les innspillet her!

13. oktober 2020

Brev til miljøforsamlingens Committe of Permanent Representatives fra en rekke organisasjoner som representerer bredden av sivilsamfunn som arbeider med prosessene, inkludert barne- og ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, fagforeninger og ikke-statlige organisasjoner.

Verdens miljøarbeid ikke kan settes på vent i et helt år selv om FNs miljøforsamling delvis utsettes. Særlig to resolusjoner må det åpnes opp for alternativ oppfølging av, mener ForUM og over 40 andre aktører.

Høringssvar Klimakur 2030

5. mai 2020

Høringssvar på Klimakur 2030, til Klimadirektoratet.

Klimakur 2030 er et viktig kunnskapsgrunnlag for Norges gjennomføring av nødvendige tiltak for å nå målene i Parisavtalen, og for at Norge skal ta sin rettferdige del av kutt i klimagassutslippene. ForUM har i høringssvaret samlet organisasjonenes faglige innspill, med et ønske om å styrke og forbedre informasjonen, tiltakene og virkemidlene, slik at de kan bli enda mer slagkraftige, målrettede og treffsikre.

Les høringssvaret her

Brev til Stortingets folkevalgte om handlingsplan for FNs bærekraftsmål

I januar sendte Forum for utvikling og miljø og klimaaktivist Penelope Lea brev til Stortingets 169 folkevalgte, og ba om en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål.

I brevet lå ForUMs politiske innspill om hvordan Norge kan styrke samstemtheten ved å få på plass en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, et personlig brev fra Penelope Lea og et brev fra daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen.

Les brevet fra Kathrine Sund-Henriksen her.

Innspill til nytt globalt rammeverk for naturen under konvensjonen om biologisk mangfold

26. januar 2020

Innspill til Norges arbeid med nytt globalt rammeverk for naturen under konvensjonen om biologisk mangfold

Les innspillet her

I oktober 2020 skal en ny global avtale for naturen være fremforhandlet. ForUM-fellesskapet mener Norge kan og bør spille en viktig rolle gjennom å ta lederskap i forhandlingsprosessen. Les vårt innspill til Klima- og miljødepartementet med våre anbefalinger til Norges innsats for en ny naturavtale.

2019

Innspill til COP5, klimaforhandlingene 2019

6. november 2019

Innspill til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, utviklingsminister Dag Inge Ulstein, og den norske regjeringsdelegasjonen til COP25 i Madrid 2. - 14. desember 2019, fra Forum for utvikling og miljø.

Les innspillet her

2019 er nok et år hvor svært mye står på spill. Det gjenstår fortsatt store utfordringer før vi med sikkerhet kan si at vi er på vei mot å nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5-2°C. 2019 skulle være året for høyere ambisjoner, for utslippskutt, tilpasning og støtte. FNs generalsekretær gjorde dette klart da han ba alle land legge fram “konkrete, realistiske planer for å heve sine NDCer i 2020”, på toppmøtet i New York. Etter toppmøtet stod vi og verdenssamfunnet imidlertid skuffet igjen da det ble klart at svært få land med betydelig utslipp hadde valgt å følge oppfordringen. Vi ber Norge nå ta grep for å rette på dette.

Brev til statsministeren om klimatoppmøtet i New York, 23. september

Brev fra 17 norske organisasjoner til statsminister Erna Solberg før FNs klimatoppmøte i New York 23. september.

Organisasjonenes hovedkrav i brevet er:
- Et nytt norsk klimamål om å kutte nasjonale klimagassutslipp med minst 53% innen 2030.
- Løfte om en dobling av finansieringen til Det grønne klimafondet fra 800 millioner til 1600 millioner NOK ved fondets påfylling i høst

Les brevet her.

Posisjonsnotat: En nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

I flere år har kravet om en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene vært et sentralt krav fra ForUM og medlemsorganisasjonene. Gjennom arbeidet med nytt monitoreringsverktøy, og dialog med nordiske land som allerede har en nasjonal handlingsplan har det blitt stadig tydeligere at det er behov for en mer utfyllende posisjon. Denne posisjonen legger sterkere føringer for hva slags prosess som er ønskelig inn mot en nasjonal handlingsplan, men også innholdet, utformingen og implementeringen av en slik plan.

Les posisjonen her

Innspill om klimafinansiering til Statsbudsjettet 2020: Forslag til opptrapping av Norges internasjonale klimainnsats

Skal Norge ta et rettferdig ansvar for å oppfylle Parisavtalen, må Norge kutte minst 53% nasjonalt innen 2030, samt bidra til kutt tilsvarende 198 millioner tonn CO2 utenfor våre grenser. Norge må også bidra vesentlig mer til klimatilpasning i Sør (se rapporten Norway's Fair Share).

Dette innebærer at norsk klimafinansiering må økes betraktelig. I dette innspillet presenteres organisasjonenes forslag til hvordan Norge kan gjøre dette. Les innspillet for å se organisasjonenes forslag til en opptrappingsplan for klimafinansieringen, og oversikt over kanaler som allerede i dag er klare for å ta imot finansieringen.

2018

Innspill til COP24, klimaforhandlingene 2018

Innspill til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, utviklingsminister Nikolai Astrup, og den norske regjeringsdelegasjonen til COP24, fra Forum for utvikling og miljø. Oslo, 12. november 2018.

Les innspillet for å se ForUMs krav for høyere ambisjoner for å beskytte jorda og dens befolkning, mer støtte for å muliggjøre høyere ambisjoner, robuste og rettferdige regler for å holde liv i "Paris-ånden", en robust avtale for nå og for framtida, samt en godkjenning av urfolkplattformen.

Les innspillet her.

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, Energi- og miljøkomiteen

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, til Stortingets energi- og miljøkomité Oslo, 17. oktober 2018.

ForUM-nettverket ønsker å styrke Norges klimamål til minst 53% kutt i norske klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå i tråd med vitenskapelige anbefalinger for å unngå oppvarming på over 1.5°C, øke klimafinansieringen og tallfeste klimakonsekvensene av statsbudsjettet gjennom sektorvise karbonbudsjetter.

Les innspillet her


Haster med klimaregler

Forhandlingene om regelverket for Parisavtalen har stagnert. Neste uke holdes derfor et ekstra klimaforhandlingsmøte i Bangkok. Forum for utvikling og miljø deltar, og møtte regjeringen i dag.

Foto:  Flickr CC/Aproximando Ciência e Pessoas

Innspill til plan for matsikkerhet

I 2018 vil regjeringen lansere en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Forum for utvikling og miljøs matgruppe mener matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling. Les høringsinnspillet her, fra Forum for utvikling og miljø, Caritas, Redd Barna, Care, Norges Vel, Utviklingsfondet og Spire.

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.

Foto: IISD

Innspill til klimaforhandlingene april 2018

Forum for utvikling og miljø ga april 2018 innspill til Norges delegasjon før FNs klimakonvensjons forhandlingsmøte i Bonn fra 30. april til 10. mai 2018. Innspillet som følger er strukturert etter de veiledende spørsmålene for Talanoadialogen, og omfatter både forhandlingene generelt og Norges rolle i dem. 

les innspillet her.

Fellesinnspill til klimameldingen (Meld. St. 41 (2016-2017))

Fellesinnspill til klimameldingen (Meld. St. 41 (2016-2017)) fra Forum for utvikling og miljø, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Mellomkirkelig råd, Caritas Norge, Changemaker, Besteforeldrenes klimaaksjon, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Spire, Sabima, og Bellona. Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid har et særlig fokus på felles gjennomføring for å oppnå EUs klimamål.

2017

Foto: ForUM/Mona Wærnes

Innspill til COP23, oktober 2017

Innspill fra Forum for utvikling og miljø til klimatoppmøtet COP23, 6. - 18. oktober 2017. Innspillet er strukturert etter de gode veiledende spørsmålene som er angitt i agendaen for pre-COP ministermøtet 17-18. oktober 2017. 

Les innspillet her.

Styrk klimaloven!

Innspill til stortingets behandling av klimalov. Høring i energi- og miljøkomiteen, 02.05.2017.

Høringsinnspill om utviklingsmeldingen

Høringsinnspill om i innspill til Meld.St.24 (2016-2017) “Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk” (utviklingsmeldingen), til stortingets utenriks- og forsvarskomité, 20.04.2017

Høyre vil lage SDG-plan

"Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" står det nye programmet. -Veldig bra! Det har vi jobbet for. Vi trenger en plan: Vi har ingen planet B, sier Forum for utvikling og miljø.

2016

Brev til utenriksministeren om Arms Trade Treaty 2016

Norge bør ta til orde for offentlig rapportering, god implementering og større oppslutning om Arms Trade Treaty (ATT), skrev Norges Kristne Råd og ForUM i brev til utenriksminister Børge Brende før ATT statspartsmøtet i august 2016 der ForUM deltok, og ba regjeringen støtte global sivilsamfunnskoordinering gjennom Control Arms. 

Brev til statsminister Erna Solberg

Dette brevet er en tilbakemelding på det sammendraget som ble lagt frem 21.6.2016 og noen konkrete innspill vi håper regjeringen vil ta med seg i det videre arbeidet med Bærekraftsmålene og til HLPF-rapporteringen.

Norges Rapportering HLPF

Sivilsamfunnets innlegg på HLPF 2016 som del av Norges rapport, fremført av Martin Østerdal, generalsekretær i LNU.

Lov om offentlige anskaffelser

ForUM har i mange år jobbet for at respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø blir en naturlig del av offentlige anskaffelser. Her er høringsinnspillet til ForUM da Næringskomiteen behandlet forslag til ny lov om offentlige anskaffelser 2016

Forvaltning av Statens Pensjonsfond i 2015

ForUMs medlemmer har stor interesse av utenlandsdelen av pensjonsfondet. ForUMs medlemmer møter mennesker som har fått lovene sine enten forbedret eller forverret av bedrifter oljefondet har investert i.

Innspill til UD før ECOSOC-møte om Finansiering for utvikling

I forbindelse med neste ukes ECOSOC-møte i New York 18-20 april 2016 om oppfølging av FFD,
etter vårmøtene i Verdensbanken og IMF, foreligger et zero draft til outcome document.Disse anbefalingene til oppfølging av FFD fra Forum for utvikling og miljø er dels, men ikke utelukkende, en respons på dette:

Høringsinnspill for åpen land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering er et viktig verktøy mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt som tapper rike og fattige land for milliarder som kunne finansiert bærekraftig utvikling. I sitt høringssvar til Finansdepartementet sendt i dag anbefaler ForUM at land-for-land rapporteringen blir gjort tilgjengelig for offentligheten. 

Innspill til Vidar Helgesen SDG

ForUM har i dag sendt innspill om implementering av bærekraftsmålene i et miljøperspektiv til den nye Klima- og miljøministeren Vidar Helgesen.

Høringsinnspill norsk våpeneksport 2014

Norge doblet eksporten av militærutstyr til menneskerettighetsverstingen Saudi-Arabia i 2014, viser Stortingsmelding 8 (2015-2016) som ble godkjent istatsråd i oktober 2015. Det skjedde kort tid før Saudi-Arabia ledet koalisjonen i Jemen sammen med Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar, som også mottok våpen, ammunisjon og militærutstyr fra Norge. Etter å ha bombet skoler og sykehus i Jemen i 2015 er de anklaget for krigsforbrytelser. ForUM tok i november opp saken i møte med statssekretær Tore Hattrem i UD. Vedlagt høringsinnspill fra ForUM. Høringen er 12 januar. 

2015

Brev til umin fra nordiske NGOer om FNs GS' rapport om post-2015-oppfølging

Innen 15. november vil FNs medlemsland gi innspill til FNs generalsekretærs rapport om gjennomføring av post-2015-agendaen (agenda 2030). Vedlagt brev fra sivilsamfunnsplattformer i Sverige, Danmark, Finland og Norge (ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner), som samler flere hundre nordiske organisasjoner. Brevet er sendt til disse landenes regjeringer.

I brevet understreker vi betydningen av blant annet åpenhet, rapportering, disaggregerte data, tett oppfølging, samstemthet, inkludering, bredt samarbeid og tilstrekkelig finansiering for å nå bærekraftsmålene.

I lys av dette ser vi med sterk uro på forslag til dramatiske kutt i den langsiktige bistanden. Vi har forståelse for de vanskelige prioriteringene som skal gjøres. Likevel vil vi understreke at man ikke løser flyktningkrisen gjennom å redusere kraftig støtten til viktige tiltak for bedre å forstå, forebygge og redusere konflikt, fattigdom og katastrofer som folk flykter fra. Fra flere av våre medlemmer har det blant annet kommet en rekke forslag som både vil kunne gi miljøgevinst og milliardinntekter, for eksempel i form av grønne skatter og avgifter, istedenfor å ta fra de som har minst.


[OK]

Brev til miljøministeren om bærekraftsmålene i Norden

Mens de nordiske landene har høy sosial og økonomisk utvikling gjenstår mye for miljømessig bærekraftig utvikling. I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft før nordisk ministermøte om miljø 28 oktober 2015 gir ForUM anbefalinger til gjennomføring av FNs nye bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

Arms Trade Treaty: Letter to Norway's Foreign Minister

The First Conference of States Parties (CSP) to the Arms Trade Treaty (ATT) will be held in Cancun, Mexico 24-27 August. The Norwegian Forum for Development and Environment and the global Control Arms coalition encourages Norway's Foreign Minister to attend the High-Level meeting to support the groundbreaking new treaty that can help save lives and get the deadly trade out of the shadows.

Respons på SDG-utkast 26 juli 2015

Forhandlingene om FNs bærekraftsmål i New York er inne i sin siste fase. Førstkommende fredag skal avtalen som formelt vedtas av verdens ledere i september være på plass. ForUM har sendt kommentarer til den norske delegasjonen på siste utkast til forhandlingstekst. 

ATT letter to Foreign Minister from CSOs

-The entry into force of the Arms Trade Treaty has given hope to people worldwide. An important tool to help reduce sufferings and atrocities related to irresponsible arms transfers, the treaty will be implemented in a time plagued by a number of dangerous conflicts and threats affecting millions of people. Therefore, we need to make sure it is implemented robustly, we wrote in this letter to Norway's Foreign Minister before meetings next week.

Finance for Development Outcome Doc

The new outcome document to be adopted at the Financing for Development Summit in Addis Abeba 13-16 July was circulated yesterday. ForUM will shortly publish a response to it. Initial reaction: Good ideas, bad plan. Good description of what needs to be done, but weak language lacking commitments. Disappointed that there's no mentioning of a global tax body despite supportive language in the text. 

ForUM's response to the SDG zero draft June 2015

Next week a new draft of the new sustainable development goals post-2015 to be adopted in September will be discussed at the UN, including declaration, revised targets, means of implementation and follow-up and review. ForUM has sent the following response to the Norwegian Delegation, discussed with the Ministry of Foreign Affairs last week: 

http://www.forumfor.no/assets/docs/ForUMs-response-to-the-Post2015-Zero-Draft-June-2015.pdf 

Foto: DonkeyHotey CCFlickr

ForUMs innspill til norske forhandlinsprosesser i Bonn, juni 2015

ForUM har utarbeidet et fellesinnspill til myndighetene, med oppfordringer og krav til hva som burde være Norges strategi under UNFCCCs mellommøte i Bonn i begynnelsen av juni. Innspillet er oversendt forhandlingedelegasjonen, og politisk ledelse i Klima og miljødepartementet. 

Foto: DonkeyHotey CCFlickr

Innspill til hvordan nordiske land må handle

Etter tøffe motsetninger mellom Nor og Sør i FN-forhandlingene om finansiering for utvikling, har de nordiske NGO-plattformene kommet med et felles innspill til sine utenriksdepartement om hvordan de mener at nordiske land må agere.

Implementering av våpenhandelsavtalen

Les ForUMs brev til utenriksminister Børge Brende med anbefalinger før møtet i Wien 20-21 april 2015 for å forberede det første statspartsmøtet til Arms Trade Treaty som trådte i kraft julaften 2014.

Foto: DonkeyHotey CCFlickr

Fellesinnspill til stortingsmelding 13

ForUM har laget et felles høringsinnspill om ny utslippsforpliktelse for 2030. Denne ble presentert til Energi- og miljøkomiteen under høringen fredag 6. mars. Se hele innspillet.

Høringsinnspill om norsk våpeneksport

Les ForUMs høringsinnspill til Stortinget februar 2015 om norsk eksport av militærmateriell. ForUM foreslår at regjeringen skjerper kontrollen å bl.a. stanse eksport til undertrykkende regimer samt kreve sluttbrukererklæringer også fra NATO-allierte for å sikre at ikke norsk militærmateriell havner på avveie. 

Foto: DonkeyHotey CCFlickr

ForUMs respons til synteserapporten

I januar 2015 begynner forhandlingene som skal avgjøre hvilke bærekraftige utviklingsmål verden skal oppnå til 2030. Les hvordan ForUM mener at Norge skal bruke innholdet i synteserapporten i forhandlingene.

2014

Foto: DonkeyHotey CCFlickr

Fellesinnspill om landbruksutvikling etter 2015

I forbindelse med at den gjeldende strategien for matsikkerhet i et klimaperspektiv går ut i 2015, ønsker vi -organisasjoneneUtviklingsfondet, Spire, CARE, Caritas, FIAN, Digni, ADRA Norge, og Norges Røde Kors- å gi følgende innspill til myndighetenes videre arbeid med matsikkerhet og internasjonal landbruksutvikling. Vi ser fram til en positiv dialog framover