ForUM i klimamarsjen i New York, september 2014.
Foto: Kristin Marie Skaar/ForUM

Om ForUM

Forum for utvikling og miljø (ForUM) består av rundt 60 norske organisasjoner og er et religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk. Vår visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne.

Nettverk

ForUM representerer mange ulike organisasjoner og har kunnskap om og utvikler politikk innen feltene klima, miljø, utvikling, fred og menneskerettigheter. Til sammen representerer våre medlemsorganisasjoner et stort og kunnskapsrikt mangfold, med en stor del av Norges befolkning som medlemmer, som ønsker å stå sammen for å fremme en rettferdig og bærekraftig utvikling i verden. Vi har også et bredt internasjonalt nettverk.

Kompetansemiljø

ForUM har tung kompetanse på sentrale utviklingspolitiske temaer. Vi driver kunnskaps- og politikkutvikling, holder oss oppdatert på det siste innen våre felter, og vi er løsningsorienterte. Vi sitter på oppdatert kunnskap som er relevant når beslutninger skal tas, og har en viktig rolle som pådriver overfor norske myndigheter på spørsmål som FNs bærekraftsmål, utviklingsfinansiering, næringsliv og utvikling, de internasjonale klimaforhandlingene og forhandlingene om en ny naturavtale i FN.

Vi skal:

 • legge til rette for felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklings­spørsmål.
 • være et faglig kompetansemiljø på internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.
 • drive politisk påvirkning på prioriterte områder.
 • være en sentral møteplass for freds-, miljø- og utviklingsorganisasjoner i Norge.

Våre arbeidsformer skal bidra til å:

 • høyne det faglige nivået i våre egne organisasjoner og hos partnere.
 • utveksle kunnskap og skape debatt.
 • presentere faglig velbegrunnede og bredt forankrede synspunkt.
 • fremme perspektivene fra sivilsamfunnet i Sør i utviklingspolitikken.

Våre verdier:

 • Menneskerettighetene er universelle og ufravikelige. Alle mennesker er like­verdige.
 • Økologisk balanse. Jorda har begrenset bæreevne, og ressursene må derfor forvaltes slik at alt liv og fremtidige generasjoner sikres et livsmiljø i økologisk balanse. Mangfoldet av natur, livsformer og kulturer må vernes om.
 • Rettferdig fordeling. Makt og ressurser må fordeles rettferdig slik at alle sikres innflytelse og lik rett til basisgoder som vann, mat, helse, menneskelig sikkerhet, utdanning og arbeid.
 • Demokrati. Alle har rett til å delta i styringen av samfunnet. Folkevalgte organer skal styre, lokalt, nasjonalt og globalt.
 • Fred. Væpnet vold forårsaker og forsterker fattigdom, utarmer naturen og hindrer utvikling. Konflikter skal søkes løst med fredelige midler. Internasjonal humanitær rett må respekteres.

ForUMs vedtekter

Les våre vedtekter her

Les instruks delegasjonsplasser her

Les instruks delegasjonsplasser utenfor satsningsområder her

Les instruks for prioritering av deltagere i internasjonale møter med begrenset antall plasser her

Forum for utvikling og miljø holder til i Hausmannsgate 19 i Oslo og har org.nr: 971 274 646