Vår historie

I 2023 markerte ForUM sitt 30-årsjubileum. Her kan du lese litt om ForUMs utvikling fra opprettelsen i 1993.

ForUM jobber langsiktig med både internasjonale prosesser og politikkutvikling. Gjennom årene har ForUM mobilisert og koordinert norsk sivilsamfunn i forbindelse med mange toppmøter og gitt ut en rekke faglige rapporter. Tidslinjen under er et begrenset og skjønnsmessig utvalg, og nevner noen av toppmøtene og rapportene ForUM har arbeidet med.

TIDSLINJE

1983: FN oppretter Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland og omtalt som Brundtlandkommisjonen.

1987: Brundtlandkommisjonens sluttrapport «Vår felles fremtid» publiseres. Elin Enge inviteres inn av myndighetene til å lede oppstarten av Felleskampanjen for Jordas Miljø og Utvikling – en koalisjon som skal spre kunnskap og engasjement for rapporten.

1988: Felleskampanjen innleder samarbeid med organisasjoner fra Vest-Europa (ANPED) og Øst-Europa for å bidra til å bygge bro over Øst-Vest-skillet i Europa. Dokumentet «Bridging the Gap» utarbeides på en konferanse på Donau. Etter konferansen innleder Felleskampanjen samarbeid på tvers av Nord-Sør-skillet og engasjerer organisasjoner og personer i det globale Sør.

1990: Flere Felleskampanjen-lignende nettverk opprettes i andre land, blant annet International NGO Forums (INGOF). INGOF utvikler «Alternative Treaties» — et sett politiske posisjoner som danner grunnlaget for organisasjonenes internasjonale påvirkningsarbeid.

1990: Sivilsamfunnet blir for første gang tatt inn i internasjonale møter, i FNs økonomiske råd for Europa (UNECE) sin forkonferanse i Bergen.

1992: Rapporten «SONED ON UNCED» lanseres. Samarbeid med organisasjoner i Sør etter konferansen i 1998 har bidratt til etableringen av SONED (Southern Networks for Environment and Development), som presenterer Sørs perspektiver i rapporten.

1992: FNs toppmøte om miljø og utvikling (UNCED) i Rio de Janeiro. Verdens ledere etablerer og forplikter seg til å følge opp både en klimakonvensjon og en biodiversitetskonvensjon.

1993: Forum for Utvikling og Miljø opprettes formelt av medlemsorganisasjoner som har vært aktive i Felleskampanjen for å overvåke oppfølgingen av Rio-konferansen.

«Beslutningstagerne har forstått at miljø- og solidaritetsorganisasjonene er en uunnværlig deltager i arbeidet mot utviklingskrisen. Samtidig har organisasjonene sett behovet for økt informasjon om nødvendigheten av internasjonale forhandlinger og forpliktelser. Dette er utgangspunktet for etableringen av ForUM», står det i det aller første informasjonsheftet om ForUM, utarbeidet våren 1993.

1994: Norge og Brasil tar initiativ til en konferanse om bærekraftig produksjon og forbruk. Daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen er en sterk drivkraft, og ForUM får ansvar for å koordinere innspill fra sivilsamfunnet.

1995: FNs toppmøte for sosial utvikling i København.

1999: Ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Seattle, med enormt engasjement fra globalt sivilsamfunn mot urettferdige handelsregler og udemokratiske beslutningsprosesser i WTO.

2000: Verdens statsledere vedtar FNs tusenårsmål i FNs generalforsamling i New York. Tusenårsmålene er en ambisiøs og forpliktende målsetting om sosial og økonomisk utvikling.

2001: Den første FN-konferansen om utviklingsfinansiering (Conference on Financing for Development – FfD) i Monterrey, Mexico.

2001: ForUM oppretter en arbeidsgruppe som starter kampanjen for å få etiske retningslinjer for Oljefondet.

2002: Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling (World Summit on Sustainable Development - WSSD) i Johannesburg, også kalt Rio+10. Omfattende arbeid i forkant av møtet er med på å samle ForUMs arbeidsgrupper og bidrar til grundige posisjonsnotater ForUM har nytte av i lang tid.

2002: Et utvalg under ledelse av professor Hans Petter Graver nedsettes for å utarbeide forslag til etiske retningslinjer for Oljefondet.

2003: Ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Cancún.

2004: Statens pensjonsfond utland (SPU), eller Oljefondet, underlegges etiske retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper.

2005: ForUM klager inn Aker Kværner for brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper for å ha bidratt til menneskerettighetsbrudd i fangeleiren Guantánamo Bay.

2008: Den andre FN-konferansen om utviklingsfinansiering (Conference on Financing for Development – FfD) i Doha.

2009: FNs klimakonferanse i København (COP15). Mål om å begrense den globale oppvarmingen til to grader vedtas.

2010: ForUM starter samarbeid med norske kraftselskaper, Norad, Norfund og medlemsorganisasjonene om å kartlegge om norske kraftselskaper følger egne etiske og miljøstandarder i internasjonale utbygginger.

2012: Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling (WSSD) i Brasil, også kalt Rio+20.

2013: Arms Trade Treaty (ATT) vedtas med stort flertall i FNs generalforsamling. Avtalen skal regulere internasjonal handel med konvensjonelle våpen som kan brukes i krig.

2013: Første møte i FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF).

2015: FNs klimakonferanse i Paris (COP21). Parisavtalen som forplikter alle land til å sette seg gradvis mer ambisiøse mål for å redusere klimagassutslippene vedtas.

2015: Verdens statsledere vedtar FNs bærekraftsmål i FNs generalforsamling i New York. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 og avløser FNs tusenårsmål. Inkluderende global prosess i forkant, der ForUM koordinere norsk sivilsamfunn.

2015: Den tredje FN-konferanse om utviklingsfinansiering (Conferences on Financing for Development – FfD) i Addis Ababa.

2016: Rapporten «Norge - en krigsprofitør?» lanseres, skrevet på oppdrag fra ForUM, Kirkens Nødhjelp og Changemaker.

2018: Rapporten «Norway’s fair share» lanseres, skrevet på oppdrag fra ForUM, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet og Regnskogfondet. Rapporten anslår at Norge må oppskalere sine til minst 53 prosent kutt i klimagassutslipp nasjonalt og ser på Norges rettferdige andel av å støtte utviklingsland med å tilpasse seg klimaendringer som allerede skjer.

2019: Webserien Mission Impact lanseres. Serien er et samarbeid mellom ForUM og flere medlemsorganisasjoner, der ungdommer tar opp kampen mot vår tids største utfordringer.

2020: Covid 19-pandemien fører til reiserestriksjoner, nedstenginger og vaksinekappløp. ForUM bidrar i arbeidet for å ivareta sivilsamfunnets deltagelse i internasjonale prosesser i møte med restriksjoner og deltar i den politiske diskusjonen om vaksinerettferdighet.

2020: Bistandsprosenten er under 1 prosent for første gang siden Stortinget stadfestet dette målet. ForUM-organisasjoner skjerper kampen om både nivå og bruken av bistandsmidler.

2021: Stortinget vedtar Åpenhetsloven, en lov som pålegger virksomheter åpenhet om sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforholdsom ForUM har kjempet for i en årrekke.

2021: Norge rapporterer til FN på sitt arbeid med bærekraftsmålene. ForUM koordinerer norsk sivilsamfunns innspill på hvert enkelt mål, og innspillene blir inkludert i den offisielle rapporten (VNR).

2022: FNs Naturtoppmøte i Montreal (COP15). En ny naturavtale som forplikter verdens stater til å stanse naturtapet vedtas.

2023: ForUM utgir, sammen med BirdLife Norge, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens Naturfond, «For Naturen» med over 300 anbefalinger for implementering av Naturavtalen.

Kilder: Forum for utvikling og miljø, RORG-samarbeidet, FN-sambandet, Store norske leksikon, Regjeringen.no

ForUM 30 år

Da norsk sivilsamfunn ble internasjonalisert
Elin Enge startet og var leder av Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling fra 1987 til 1992 og fortsatte som leder i ForUM til 1994. Les Arnfinn Nygaard sitt intervju med Elin.

Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden - antologi
Gjennom ulike bidrag kaster antologien et nytt lys over bærekraftskampen og norske organisasjoners rolle i den. Les om og bestill antologien.

Brundtland-rapporten "Vår felles framtid" 1987-2017
I 2017 markerte ForUM 30 år siden Brundtlandkommisjonens rapport “Vår felles framtid”, om bærekraftig utvikling. Les om rapporten og 30-årsmarkeringen.

ForUMs historie 1993-2013
I 2013 feiret ForUM sitt 20-årsjubileum. Les om ForUMs historie fra opprettelsen i 1993 til 2013.