Bremser sivilsamfunnets deltagelse og inkludering i arbeidet med bærekraftsmålene

Foto: Ian Harber/Unsplash.

Bremser sivilsamfunnets deltagelse og inkludering i arbeidet med bærekraftsmålene

Koronapandemien gjør det vanskeligere for involverte grupper og organisasjoner å ta del i arbeidet med bærekraftsmålene, ifølge ny FN-rapport.

Koronapandemien har ikke bare påvirket verdens økonomi, helse og fremgang, men også inkluderingen av sivilsamfunnet i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Nylig lanserte UNDESA en ny rapport som viser hvilken innvirkning koronapandemien har hatt for engasjementet, oppfølgingen og gjennomgangen av målene for involverte organisasjoner og grupper. Undersøkelsen er besvart av både myndigheter og interessenter.

Økt behov for samarbeid, men mindre finansiering og fremgang

Hele 96% av myndighetene i undersøkelsen melder om nåværende eller nylig samarbeid med interessenter, og de fleste svarer at kunnskap er det viktigste organisasjonene og gruppene bidrar med. I tillegg mener 68% av landene at pandemien har skapt et økt behov for samarbeid med sivilsamfunnet, samtidig som flere er bekymret for at engasjementet vil synke.

Fra gruppene i sivilsamfunnets side er det flere grunner til mindre deltagelse. Respondentene i undersøkelsen svarer at pandemien har hatt størst innvirkning på finansiering av arbeidet, men også personale, kapasitet og samarbeid har blitt påvirket. Både myndighetene og interessentene oppfatter at pandemien har hatt innvirkning på de viktigste og mest meningsfulle måtene å engasjere seg på, som for eksempel deltagelse i viktige beslutningsprosesser.

Digital overgang vanskeligst for sårbare grupper

Til tross for utfordringer, viser undersøkelsen at de aller fleste land har klart å overføre samarbeidet og oppfølgingen av arbeidet til digitale flater. Likevel oppgir både myndighetene og sivilsamfunnet at de opplever at overgangen fra fysiske til digitale møteplasser har begrenset deltagelsen til sårbare og marginaliserte grupper. Det gjelder spesielt eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser, de som bor i rurale områder og barn og unge.

Sivilsamfunn inkludert i Norges VNR-prosess

For øyeblikket jobber Norge med sin frivillige gjennomgang av bærekraftsmålene, som vil bli lagt frem under FNs høynivåuke for bærekraftsmålene (HLPF) i juli. Norge har bedt sivilsamfunnet ta større del av gjennomgangen enn ved forrige rapportering i 2016, noe Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, er svært fornøyd med. Samtidig er hun ikke forundret over UNDESA-rapportens funn om inkludering og koronapandemien, og hun deler mange av respondentenes bekymringer.

– Rapporten viser at sivilsamfunnets inkludering og deltagelse i arbeidet med målene er utrolig viktig, og det er uheldig om utviklingen ikke snur. Ingen skal bli oversett og utelatt i Agenda 2030, og vi håper sivilsamfunnet verden over vil bli mer inkludert og kan fortsette arbeidet på lik linje som før pandemien.

Les hele undersøkelsen her.


Om undersøkelsen

Rapporten "The impacts of covid-19 pandemic on stakeholder engagement for the SDGs" bygger på en undersøkelse besvart av over 500 respondenter i 2020. Undersøkelsen ble sendt til myndigheter i land som har tatt eller skal ta del i den frivillige FN-rapporteringen på hvordan de ligger an i arbeidet med å nå bærekraftsmålene (VNR) i 2020/2021 og alle grupper og organisasjoner som er engasjert eller involvert i arbeidet med målene.