ForUMs innspill til fordelingsmeldinga

ForUMs innspill til fordelingsmeldinga

Åpenhet og demokratiske deltagelse er de viktigste forutsetninger for rettferdig fordeling både internasjonalt og i det enkelte land. Dette er ForUMs hovedbuskap til regjeringas kommende stortingsmelding om fordeling.

Utviklingsminister Heikki Holmås har gått bredt ut til mange miljøer for å hente inn ideer og innspill til stortingsmelding om fordeling, demokrati og menneskerettigheter. ForUM har fulgt disse høringene og sammen med mange andre organisasjoner gitt skriftlige innspill.

- Det er positivt at regjeringen setter rettferdig fordeling på dagsorden og vi håper at stortingsmeldingen vil gi klare politiske føringer for all norsk utviklingspolitikk. Økende ulikhet er en utfordring som bør adresseres gjennom Norges engasjement på landnivå, gjennom multilaterale organisasjoner, internasjonale politiske prosesser, sier Elin Enge i ForUM.

Hun mener at meldingen må se på de globale driverne for ulikhet og framlegge konkrete politiske tiltak som vil dempe ulikhet og fremme åpenhet og demokratisk innflytelse.

- Bistand en makt- og økonomifaktor både på land- og regionsnivå, og derfor må fordelingseffekten av samlet norsk bistand også vurderes, sier Enge.

Økt åpenhet og innsyn

ForUM har lagt vekt på tiltak som kan bidra til økt innsyn og åpenhet om «hvor stor kaka er» og hvordan den kan fordeles.

- Vi vil særlig peke på behovet for åpenhet og økt innsyn i pengestrømmene ut og inn av land. Norge kan bidra til å forhindre kapitalflukt og skatteunndragelse, sikre at norske investeringer virker fordelende, og fremme demokrati og fordelingstiltak internt i land. Åpenhet fremmes gjennom økt kunnskap, et aktivt parlament/opposisjon, et sterkt sivilsamfunn og frie medier. Dette gir økt sosial kontroll over kapitalkrefter og mulighet til å påvirke det svært skjeve maktforholdet mellom rik og fattig. Rettighetsperspektivet som omfatter ulike gruppers rett til tilgang til ressurser, velferd, makt og menneskelig utvikling må stå sentralt i meldingen, understreker Enge.

- Brudd på grunnleggende menneskerettigheter og mangledne vilje til å gjøre noe for å minske skjevfordeling internt i land må få konsekvenser, avslutter Enge.

Les hele ForUMs innspill til Fordelingsmeldingen i vedlegget


Relevante emner