Bærekraftsmålene: Mer handling, mindre prat

Vi trenger en samstemt handlingsplan fra statsministeren raskt , slik at de ulike sektorene som skal bidra til å nå bærekraftsmålene trekker i samme retning, sa seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø på FN-dagen.

Bærekraftsmålene: Mer handling, mindre prat

Statsministeren etterlyser mer handling for å nå bærekraftsmålene, men har ikke lagt fram en handlingsplan. -Vi trenger en samstemt plan raskt som inkluderer sivilsamfunnet, sier ForUM. 

I september vedtok Norge og andre land 17 mål for bærekraftig utvikling som skal nås innen 2030.

-Vil følge opp

På et møte i regi av FN-organisasjonene i anledning FN-dagen sa statsminister Erna Solberg at Norge ville følge opp: 

-VI har også våre utfordringer, enten det er snakk om matsløsing, fattigdom, forskjeller eller forurensing. Dette vil vi følge opp på relevante områder, gjennom arbeid i etablerte demokratiske prosesser og budsjetter og i nær dialog med likesinnede land i Norden og andre. Og vi vet vi har et aktivt sivilt samfunn, godt representert her i dag, som vil være med på å gjøre Norge til et enda bedre land å bo i, sa Erna Solberg i innlegget til de rundt 200 som hadde møtt opp.


-Trenger samstemt handlingsplan

Statsministeren siterte Elvis Presley og ba om "mer handling, mindre snakk" for å nå målene, og gjorde det samme i en kronikk med utenriksministeren. Likevel sa statsministeren lite om hva Norge ville gjøre for å nå målene. 

Forum for utvikling og miljø hadde tidligere samme uke etterlyst en samstemt handlingsplan fra statsministeren for å nå bærekraftsmålene. På møtet på FN-dagen gjentok seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan (bildet) i Forum for utvikling og miljø (ForUM) i likhet med FN-sambandet dette:

-Vi trenger en samstemt handlingsplan fra statsministeren raskt, slik at de ulike sektorene trekker i samme retning. Regjeringen bør også rapportere årlig på hva den gjør for å nå målene hjemme og ute, sa Tønnessen-Krokan i sitt innlegg.

I rapporten "Development Beyond Aid" lansert tidligere i år av ForUM ble det anbefalt at statsministeren skulle ha overordnet ansvar for samstemt politikk for bærekraftig utvikling slik at ikke uliike politikkområder undergraver hverandre.


Av og for folket

Rundt åtte millioner menesker har bidratt til bærekraftsmålene, som er av og for folket. 

ForUM understreket at myndigheter, næringsliv, stiftelser, akademia, FN, parlamentarikere og sivilt samfunn må forene krefter for å nå målene, i tråd med mål 17 om samarbeid:

-Bærekraftsmålene er en ambisiøs og helhetlig plan for en  bedre verden. Ingen klarer dette alene, vi må samarbeide, sa Tønnessen-Krokan. Sivilsamfunnet er oftest nærmest de mest sårbare, og kan bidra både som implementerende partner, som pådriver og ved å skape blest om målene slik at de ikke glemmes, sa hun. Hun var enig med LNUs Åshild Vige som sa at ungdom må inkluderes, i likhet med kvinner og menn.

Forum for utvikling og miljøs seniorrådgiver understreket også at oppfylling av mål 16 om fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå er nødvendig for å nå målene. 

-Vi må kunne stille myndighetene til ansvar og vite hva de gjør for å nå målene. Å gjøre disaggregerte data og annen informasjon tilgjengelig og å lytte til kritiske, uavhengige røster er også nødvendig, sa Tønnessen-Krokan. Hun fikk støtte av Fafo som la frem en ny rapport om implementering av bærekraftsmålene.

-Grønt skifte overmodent

Fafo-rapporten viste også at større innsats kreves for at Norge skal nå målene blant annet knyttet til klima samt bærekraftig produksjon og forbruk.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) deler Fafos syn:

-Vår generasjon kan utrydde ekstrem fattigdom uten å ødelegge miljøet. Da må vi klare å skille ønsker og behov. Vi må dekke våre behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Et reelt grønt skifte er overmodent, sa Tønnessen-Krokan som mener regjeringen i større grad kan bruke den økonomiske politikken i mer klima- og miljøvennlig retning og investere mer bærekraftig.

-Ikke råd til å la være

Tønnessen-Krokan samt Hilde Frafjord Johnson, som også deltok, mente regjeringen måtte prioritere både langsiktig og kortsiktig innsats for å forstå, redusere og forebygge fattigdom og konflikt som gjør at folk flykter, og ikke sette langsiktig og kortsiktig innsats opp mot hverandre. Innsatsen for bærekraftig utvikling må avspeiles i statsbudsjettet, mener ForUM. 

-Rike Norge kan klare å finansiere Syria-dugnaden uten å sende regningen til de fattigste eller framtidige generasjoner, sa Tønnessen-Krokan. 

ForUMs seniorrådgiver, som satt i den norske delegasjonen under FN-toppmøtet om finansiering for utvikling i Addis Abeba i juli, understreket at næringslivet spiller en viktig rolle for å nå målene blant annet gjennom å skape arbeidsplasser og inntekter, men etterlyste resultatmåling og bindende regler for samfunnsansvar for å sikre at næringslivet fremmer - og ikke hindrer - bærekraftig utvikling. Global innsats mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt trengs også, sa hun, og berømmet statsministeren for å fokusere på dette. Tønnessen-Krokan avviste at man ikke har råd til å nå målene:

-Vi har ikke råd til å la være, sa hun.

Les mer om bærekraftsmålene på FN-sambandets faktasider


Her er FNs bærekraftsmål

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk

3. Sikre helse og sunne liv

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle

5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenter

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger

12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode produksjonssystemer

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse

14. Bevare hav og marine ressurser

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling

17. Styrke global partnerskap for bærekraftig utvikling