Norfund sakker akterut i Norden

Fullt hus på lansernig av rapport om Norfund og de nordiske utviklingsinstitusjonene (DFI) i en ny nordisk sammenligning. Foto: Redd barna

Norfund sakker akterut i Norden

En ny rapport viser at Norfund kommer dårlig ut på både menneskerettigheter, utviklingseffekt og skatt i en ny sammenligning av de nordiske utviklingsfinansinstitusjonenes (DFIenes) innsats for å nå FNs bærekraftsmål.

Rapporten ‘Investments in sustainable development’[1] sammenligner Norfund, danske IFU, finske Finnfund og svenske Swedfunds bidrag til FNs bærekraftsmål, og deres arbeid for å unngå skadelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser.

- Dersom vi skal nå bærekraftsmålene må myndigheter, sivilsamfunn og privat sektor trekke i samme retning. Regjeringen sier selv at Norfund er svært viktig i dette arbeidet. Da er det naturlig at vi har høye forventinger til at Norfund gjør alt de kan for å bidra til målene, sier Jonas Ådnøy Holmqvist, daglig leder i FIVAS.

Danskene og finnene slår oss på menneskerettigheter

Rapporten vurderer om DFIene overholder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – deriblant at selskaper skal ha en offentlig menneskerettighetspolicy, og at de som berøres av selskapets aktivitet skal ha mulighet til å klage. Kun IFU og Finnfund har en offentlig menneskerettighetspolicy.

- Det er uklart hvorvidt Norfund krever klagemekanismer i sine prosjekter, slik at de som påvirkes av prosjektene har mulighet til å klage. Denne informasjonen må være offentlig tilgjengelig og etterprøvbar, sier Kirsten Sandberg Natvig, seniorrådgiver i ForUM.

Alle har lang vei igjen å gå på skatt

Åpenhet om skatt og fortjeneste er sentralt for at DFIene skal unngå å påføre skade. Alle, inkludert Norfund, tar utgangspunkt i OECDs retningslinjer når det kommer til investeringer gjennom skatteparadis. Disse har blitt kritisert for å være mangelfulle - blant annet er kjente skatteparadis som Mauritius og Cayman Islands ikke definert som skatteparadiser av OECD.

- Vi vet at Norfund etterstreber åpenhet omkring investeringer og resultater, men det er uholdbart at offentlige bistandspenger kanaliseres gjennom skatteparadis. Bare fra Afrika tappes det årlig 400 milliarder kroner gjennom ulovlig kapitalflukt, penger som kunne finansiert skole og helse, sier Catharina Bu, utviklingspolitisk rådgiver i Redd Barna.

Danskene scorer best i en dårlig klasse på utviklingseffekt

Selv om de fleste DFIene har en vei å gå for å måle og rapportere den bredere utviklingseffekten investeringene har.  Danske IFU har nylig utviklet et rapporteringssystem, Developmental Impact Model, som muligens kan fungere som en god modell.

- Det er bra at Norfund knytter sitt arbeid til bærekraftsmålene. Men dette medfører ikke automatisk utviklingseffekt. Vi ser et klart behov for tydeligere planlegging for å øke sannsynligheten for positive effekter av investeringene, sier Jonas Ådnøy Holmqvist, daglig leder i FIVAS

[1] Rapporten er ført i pennen av Nordic Consulting Group Danmark på vegne av ti organisasjoner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. I Norge er det organisasjonene FIVAS, Redd Barna og Forum for utvikling og miljø (ForUM) som står bak.