En regjering for bærekraftig utvikling?

En regjering for bærekraftig utvikling?

Det er positivt at den nye regjeringen legger stor vekt på bærekraft, men ikke like klart hvordan regjeringen konkret vil legge opp arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål, mener Forum for utvikling og miljø.

Forventer en handlingsplan

FNs bærekraftsmål ligger til grunn i regjeringens nye plattform: Den blågrønne regjeringens overordnede mål er et bærekraftig velferdssamfunn, og utviklingspolitikken skal ha menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål som overordnet rammeverk. ForUM setter pris på at regjeringen legger vekt på FNs bærekraftsmål i utviklingspolitikken, og mener det er behov for en handlingsplan for hvordan de skal nås.

- Vi er glade for at den nye regjeringen definerer bærekraft som hovedmål. Det forplikter. Nå forventer vi å se en konkret handlingsplan for hvordan FNs bærekraftsmål skal nås, sier Borghild Tønnessen-Krokan, leder i ForUM.

De blågrønne understreker at regjeringen anser FNs bærekraftsmål som sentrale for å løse vår tids største globale utfordringer, og at de vil spille en aktiv rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt og i Norge. I plattformen kan vi lese at regjeringen lover at Norge skal være i front for å rense havene for plast, bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse, og at satsningen på global helse og utdanning for jenter skal videreføres. Dette er gledelige nyheter.

Samtidig vet vi at om tre stortingsperioder skal alle FNs 17 bærekraftsmål være oppnådd. Både stortingsflertallet og regjeringens største parti har stadfestet at de ønsker en handlingsplan for arbeidet frem mot 2030. ForUM ser ikke tegn til at dette skal følges opp i regjeringsplattformen.

- Vi ser fram til å bidra til regjeringens satsning på bærekraftsmålene, finansiering for utvikling og klima. En konkret og trinnvis arbeidsplan kan bidra til å sikre at man iverksetter politikken tidsnok til at vi når målene i 2030.

Behov for en utviklingsminister

Regjeringen vil også føre en samstemt politikk for utvikling der FNs bærekraftsmål legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning. ForUM har i en årrekke jobbet for å få norske myndigheter til å føre en mer samstemt politikk for utvikling. Regjeringen skal i tillegg reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk. Med slike ambisjoner er det behov for et tydelig politisk lederskap med stor arbeidskapasitet, og ForUM ønsker utviklingsministerposten tilbake:

- Den nye regjeringsplattformen legger opp til store og viktige utviklingspolitiske tiltak. Skal regjeringen lykkes med sine ambisjoner er det helt nødvendig med en egen utviklingsminister, sier Tønnessen-Krokan.