Norge har mye å lære fra sine naboer i samstemthetspolitikken

Policy briefen SAMSTEMTHET I DE NORDISKE LANDENE: Hva kan Norge lære av sine naboer? er laget av Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Spire og Forum for utvikling og miljø.

Norge har mye å lære fra sine naboer i samstemthetspolitikken

Kartlegging viser at våre nordiske naboer både har tatt arbeidet for en mer samstemt politikk mer seriøst enn Norge. De har også kommet lengre i retning av å gjøre ord om til handling.

I det pågående arbeidet for å fremme en bedre samstemthet i utformingen av blant annet norsk utviklings-, handels- og miljøpolitikk, har ForUM-felleskapet gjennomført en kartlegging av hvordan Sverige, Danmark og Finland jobber med samstemthet. ForUM lanserer i dag sammen med Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Spire en policy brief om hva Norge kan lære av sine naboland når det gjelder samstemthet.

-Vi har funnet at Norge henger etter på en rekke områder, sier Tonje Merete Viken, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø og peker særlig på tre områder der Norge henger etter:

  • Våre tre naboland har alle utarbeidet konkrete handlingsplaner som pålegger alle departement å vurdere konsekvenser av lovforslag og reguleringer opp mot bærekraftsmålene og Agenda 2030.
  • Samstemthet diskuteres i et interdepartementalt utvalg på høyeste plan, som rapporterer hvert 1-2 år til Statsministeren.
  • De har alle satt i gang et arbeid for å utarbeide nasjonale indikatorer for samstemthet.

Norge har enda ikke laget konkrete planer for arbeidet med samstemthet, og arbeidet er alt for konsentrert omkring Utenriksdepartementet. Vi mener dette er et tema som burde ligge høyt på dagsorden for alle departementer.

-Regjeringen må få fart på arbeidet med å forsterke innsatsen for samstemthet. En viktig del av det vil være å gjennomfører en ryddig og deltagende prosess for å få på plass en overordnet handlingsplan for bærekraftsmålene, avslutter Viken.


Samstemtbriefene

Policy briefen om samstemthet i Norges naboland er nummer 2 i en serie om samstemthet, og er laget av Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Spire.

Les policybrief 1 fra november 2018 i serien om samstemthet her: Hva er samstemt politikk for bærekraftig utvikling?

Samstemtforum

Samstemtforum ble opprettet våren 2018, etter krav fra Stortinget om en samstemtreform. Forumet består av representanter fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia og noen utvalgte departementer som møtes minst to ganger i året. Forum for utvikling og miljø har to representanter i forumet.