-Norge ikke best i klassen på bærekraftsmålene

Erna Solberg er internasjonal FN-pådriver for bærekraftsmålene, og overrekker ofte bærekraftsmål-ballen til statsledere og andre for å engasjere til handling for målene. Samtidig er Norge langt fra best i klassen, og har mye å lære av land som Tyskland og Danmark. Nå må Solberg spille bærekraftsballen på hjemmebane, mener Forum for utvikling og miljø.

-Norge ikke best i klassen på bærekraftsmålene

Om 11 år skal FNs 17 bærekraftsmål være nådd. Hvordan kan vi vite om vi er på rett vei? ForUM og Fafos konferanse om rapportering, måling og fremgang mot bærekraftsmålene viser at Norge har mye å lære av andre land, mener Forum for utvikling og miljø.

FNs 17 bærekraftsmål er ambisiøse. Innen 2030 skal blant annet all ekstrem fattigdom være utryddet, naturmangfoldet bevart, farlige klimaendringer stanset, og det globale forbruket skal være bærekraftig. Skal verden greie dette må alle land endre kurs, og alle sektorer og deler av samfunnet må jobbe mot målene. Hvordan kan vi vite om Norge bidrar til å nå bærekraftsmålene innen 2030, når vi verken har en helhetlig handlingsplan, tydelig koordinering, nasjonale indikatorer eller systematisk rapportering på fremgangen?

Onsdag 24. april arrangerte Forum for utvikling og miljø (ForUM) og Fafo konferanse om planlegging, måling, oppfølging og rapportering på fremdriften mot bærekraftsmålene. Etter en dag med presentasjoner fra Norge, Tyskland og Danmark, ble det tydelig at Norge ikke er best i klassen, og har mye å lære.

Norge er ikke best i klassen

I Norge anses bærekraftsmålene anses som viktige og ukontroversielle. I dag har nesten alle departementer og mange statlige institusjoner inkludert en bærekraftsmål-tenkning i sine planer, i varierende grad. Regjeringen rapporterer til Stortinget, både gjennom de ulike departementenes fagproposisjoner i statsbudsjettet, et eget særkapittel i Statsbudsjettet, og gjennom Nasjonalbudsjettet. I tillegg har ulike departementer fått ansvar for ulike bærekraftsmål.

-Samtidig ser vi at de norske systemene for planlegging, måling og rapportering ikke er på langt nær så omfattende og ambisiøs som land det er naturlig å sammenligne oss med. Her er Norge ikke best i klassen, sier Ingrid Rostad, fungerende leder i Forum for utvikling og miljø.

På konferansen fikk deltakerne innblikk i erfaringer fra Tyskland og Danmark. Begge land har nasjonale handlingsplaner, og har etablert et system for nasjonale indikatorer og en nasjonal rapportering basert på dette. Sammenlignet med dette er den norske innsatsen fragmentert og uklar.

-Regjeringen har ikke noen handlingsplan og har ikke utviklet nasjonale indikatorer. Den norske rapporteringen er kritisert, blant annet for å være uoversiktlig og for å skjønnmale situasjonen ved å fokusere på det Norge gjør bra, og ikke på hvor vi har forbedringspotensiale, sier Rostad.

Stadig flere sektorer i Norge integrerer målene i sin virksomhet, som kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og frivillig sektor. Samtidig gjør det at Norge rapporterer selektivt, mangler nasjonale indikatorer og en tydelig baseline som man kan måle resultater opp mot, at vi sitter igjen med svært lite kunnskap om Norges egentlige fremdrift mot 2030. Endrer vi oss nok, og på riktig måte?

Norske organisasjoner og akademia utvikler grunnlag for årlige skyggerapporter på Norges arbeid

Forum for utvikling og miljø ønsker en regelmessig kontroll på og diskusjon om hvordan Norge planlegger, måler og rapporterer arbeidet med bærekraftsmålene. I samarbeid med LO, FN-sambandet og UNICEF og Fafo, arbeider nå Fafo med et indikatorsett som skal kunne brukes av sivilsamfunnet og andre for å utføre egne rapporteringer på og målinger av Norges innsats for bærekraftsmålene. ForUM ønsker å være en katalysator for et aktivt arbeid med bærekraftsmålene i Norge, spesielt blant sivilsamfunnet, men også næringslivet, og med en aktiv dialog-, vaktbikkje- og pådriverrolle overfor myndighetene.

Forventer høyere ambisjoner og mer helhetlig norsk innsats

-Skal Norge sikre at vi bidrar til at målene nås innen 2030, må norske myndigheter ha et høyere ambisjonsnivå når det gjelder planlegging og rapportering på målene, sier Rostad. -Norge bør begynne arbeidet med en nasjonal handlingsplan, utvikle nasjonale indikatorer som gir mening i en norsk kontekst og rapportere helhetlig på fremgangen mot 2030.

Forum for utvikling og miljø forventer å se høyere ambisjoner og en mer helhetlig innsats fra en regjering med en statsminister som er FN-pådriver nettopp for verdens arbeid med bærekraftsmålene.

indikatorkonferanse-mesh-2019.jpg#asset:6259

Live Rognerud (SSB), SVein Erik Stave (Fafo), Henrik Bang (Danmarks Statistik), Elisabeth Staudt (Tyske Forum for utvikling og miljø) og Jan-Gustav Strandenæs (STakeholder Forum) i panelsamtale. Ordstyrer Ingrid Rostad (ForUM)


Oppsummeringer av presentasjonene

Presentasjonene kan også lastes ned øverst til høyre i denne saken.

Henrik Bang, Danmarks Statistik: Om Danmarks arbeid med måling og rapportering på resultatene i arbeidet med bærekraftsmålene.

Henrik Bang fra det danske statistisk sentralbyrå ga en presentasjon på det offisielle arbeidet med å fastsette indikatorer for å måle fremgang. Det var interessant å merke seg at han understreket at de prioriterer å ha et godt samarbeid med næringslivet, med sivilsamfunnet og med kommuner, for å få et best mulig bilde av hva som foregår, og hvilke problemer man står overfor. Systemet har blitt gradvis bygget ut, og til HLPF-møtet i New York i sommer regner man med å rapportere på hele 150 nasjonale indikatorer, som er knyttet opp til de globale indikatorene.

Helene Gjerding, Danske 92-gruppen: Sivilsamfunnets skyggerapportering på Danmarks rapportering på bærekraftsmålene

Helene Gjerding fra Forums søsterorganisasjon Danske 92-gruppen forklarte hvorfor sivilsamfunnet i Danmark har besluttet å lage skyggerapporter. Først og fremst fordi de offisielle rapportene er for lite ambisiøse i forventningene til hva som skal oppnås, og dernest fordi det mangler en analyse på hva som mangler for å nå målene og hva som skal til. Arbeidet er i stor grad bygget på medlemsorganisasjonene arbeid og kunnskap, og gjennom dette arbeidet har 92-gruppen oppnådd å bygge en bred nasjonal allianse med et høyt bevissthetsnivå omkring SDG-ene. Det er verd å merke seg at skyggerapporten behandler særskilt aktiviteter og resultater innen privat sektor, og på kommune-nivå.

Live Rognerud, Statistisk Sentralbyrå: Det norske systemet for rapportering på bærekraftsmålene.

Live Rognerud fra Statistisk Sentralbyrå greide ut om det norske arbeidet med rapportering på bærekraftsmålene, og arbeidet med å lage et nasjonalt system med indikatorer for resultatmåling. Arbeidet er i gang, og vil danne grunnlaget for fremtidige rapporter. Per i dag har nesten alle departementer og mange statlige institusjoner inkludert en bærekraftsmål-tenkning i sine planer, i varierende grad. De rapporterer til Finansdepartementet, som sammenstiller det hele i et kapittel i det årlige Nasjonalbudsjettet.

Svein Erik Stave, forsker ved Fafo: Hvordan kan vi utvikle en norsk skyggerapport på arbeidet med bærekraftsmålene?

Svein Erik Stave fra Fafo presenterte et arbeidet man er i gang med, i et samarbeid mellom ForUM, Fafo, LO, FN-sambandet og UNICEF. Man har tatt utgangspunkt i at det i Norge ikke finnes noen overordnet nasjonal plan, og ikke etablert system for måling av resultater. Fafo sammen med de andre partnerne i prosjektet, er i gang med å utvikle et indikatorsett som skal brukes til å lage årlige skyggerapporter. Meningen er å være et komplement til det offisielle indikatorsett (når det kommer) og de nasjonale rapportene. Man vil bidra med alternative narrativer og synspunkter, og gjerne utforske alternative metoder for å måle suksess eller fiasko.

Elisabeth Staudt, politisk rådgiver i Tyske Forum for utvikling og miljø: Den tyske handlingsplanen på bærekraftsmålene og sivilsamfunnets arbeid.

Elisabeth Staudt fra vår tyske søsterorganisasjon Forum fur Umwelt und Entwiclung fortalte om både et svært gjennomarbeidet nasjonalt offisielt system for planlegging og gjennomføring av SDG-ene i Tyskland, og om det sivile samfunns arbeid for skyggerapportering. Tyskland er preget av at den mangeårige statsminister Angela Merkel har plassert Bærekraftsmålene på toppen av den nasjonale agenda, og sørget for at alle departementer tar utgangspunkt i dem når de lager nye reguleringer eller tiltak. Når det lages årlige rapporter er man pålagt å ha en tett dialog med sivilsamfunnet og næringslivet, blant annet gjennom årlige kontakt-konferanser. Hun var imidlertid klar på at de er ikke alle sektorer og departementer som er like overbevist, blant annet landbrukssektoren har vist seg å være vanskelig. Sivilsamfunnet, koordinert av ForumUE opprettholder en mer eller mindre kontinuerlig monitorering av hva som virkelig blir oppnådd, og lager årlige skyggerapporter som peker på svakheter og mangler, samtidig som det pekes på hva som skal til.

Jan-Gustav Strandenæs, rådgiver i Stakeholder Forum: Erfaringer med evalueringen av Tysklands arbeid med bærekraftsmålene, og veien videre for bærekraftsmålprosessen i FN.

Jan Gustav Strandenæs fra det internasjonale Stakeholder Forum ble av tyske myndigheter i 2018 invitert til å sitte i en uavhengig ekspertgruppe, som gjorde en grundig analyse av det tyske arbeidet med SDG-ene, og kom med konkrete anbefalinger for å styrke innsatsen. Han kunne også fortelle at hele HLPF-systemet, med årlige møter i NY som evaluerer den globale innsatsen på et begrenset antall mål, skal opp til vurdering i år. Utfallet av denne diskusjonen er usikker, det er mange land som ønsker å bremse prosessen, som ikke ønsker en overnasjonal monitorering av innsatsen, og som kanskje helst vil skyve SDG-ene inn i glemselen. Han oppfordret ForUM og de tilstedeværende til å delta aktivt i denne diskusjonen, og opprettholde en tett dialog med norske myndighet for å fremme et høyest mulig ambisjonsnivå.


Norges arbeid med bærekraftsmålene

Regjeringens største parti programfestet at partiet ønsket å lage en plan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene. Se Høyres partiprogram 2017-21.

I 2017 ba Stortinget Regjeringen lage en handlingsplan.

Regjeringen signaliserte januar 2019 at de ikke ser behovet for en slik plan. Se NTB-sak her.

Les ForUMs reaksjoner på rapportering på bærekraftsmålenestatsbudsjettet for 2018: Planløst statbudsjett og På tide med en handlingsplan.

Les ForUMs reaksjoner på rapportering på bærekraftsmålene i statsbudsjettet for 2019: Bærekraftsrapportering med harelabb

Erna Solberg er FN-ambassadør og leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.