Ny giv for nasjonal handlingsplan

Ny giv for nasjonal handlingsplan

Innen 2030 skal verden ha nådd FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål. For å være sikre på at vi har en god framdrift, er det på høy tid at Norge får på plass en nasjonal handlingsplan med tydelige mål og nok ressurser bak.

ForUM-fellesskapet trapper nå opp arbeidet for å få regjeringen til å se betydningen av en helhetlig nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene. 30 organisasjoner gikk i juni sammen om en felles kronikk med en rekke konkrete anbefalinger. ForUMs styre har også vedtatt en felles posisjon som utdyper den politikken ForUM allerede har på området.

Erfaringsbasert

− En handlingsplan for alle målene både ute og hjemme har lenge vært et krav fra det norske sivilsamfunnet. Samtidig har vi sett behovet for en mer utfyllende politikk på dette området, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM. − For sivilsamfunnet er viktig at planen blir til gjennom en god prosess der innhold, utforming, implementering og rapportering utformes i en tett og konstruktiv dialog med relevante fagmiljøer, organisasjoner og bedrifter.

I arbeidet med utvikling av posisjonen har ForUM hatt stor glede av et samarbeidsprosjekt med sivilsamfunnsparaplyene Fingo, Concord og 92-gruppen i henholdsvis Finland, Sverige og Danmark. Med støtte fra Nordisk Råd er det opprettet et nettverk for kunnskapsutveksling og faglig samarbeid som blant annet har resultert i tre seminarer og et diskusjonsnotat som legger det kunnskapsmessige grunnlaget for posisjonen som ble vedtatt av ForUMs styre i juni.

− Dette har vært et svært spennende prosjekt for oss, sier Sund-Henriksen. − Vi har hatt mulighet til å trekke på erfaringer fra våre nordiske naboland, som alle har handlingsplaner. Erfaringene viser at en plan i seg selv er ikke nok – prosessen er viktig for å få et godt resultat, og gode systemer for måling og rapportering er vel så viktig.

På tvers av sektorer

Regjeringen mener behovet for en handlingsplan er ivaretatt ved at oppfølgingen av bærekraftsmålene i Norge er integrert i regjeringens ordinære politiske arbeid og ikke som et eget prosjekt med et eget sekretariat. ForUM mener dette tilsier at behovet for en samlet plan på tvers av departementer og sektorer er desto større. Et helhetlig planverk vil gjøre det enklere å få et overblikk over Norges utfordringer, og ikke minst vil det være et viktig verktøy for å avdekke mangel på samstemthet. Det vil være en krevende øvelse å utarbeide en slik plan, men samtidig kan det stimulere til nytenkning og belyse sammenhenger på en ny måte.

– Vi håper dette arbeidet er noe hele bredden i ForUM-fellesskapet vil se nytten av og gleder oss til å jobbe videre politisk med dette utover høsten, sier Sund-Henriksen.


SDG-seminar i Bergen

Erfaringer fra Sverige, Danmark og Finland ble presentert på et seminar under bærekraftskonferansen ved Universitetet i Bergen i februar 2019.


Kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167

En nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

I flere år har kravet om en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene vært et sentralt krav fra ForUM og medlemsorganisasjonene. Gjennom arbeidet med nytt monitoreringsverktøy, og dialog med nordiske land som allerede har en nasjonal handlingsplan har det blitt stadig tydeligere at det er behov for en mer utfyllende posisjon. Denne posisjonen legger sterkere føringer for hva slags prosess som er ønskelig inn mot en nasjonal handlingsplan, men også innholdet, utformingen og implementeringen av en slik plan.