Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet

Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet

I dag la regjeringen frem klimameldingen som er en plan med tiltak for hvordan Norge skal kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Til tross for mange gode tiltak konstaterer ForUM at meldingen ikke er ambisiøs nok til å nå målene Norge har satt seg internasjonalt.

Klimameldingen har to store svakheter. For det første dekker den primært ikke-kvotepliktig sektor. For å nå regjeringens målsetting for samtlige norske utslipp, må man ha en plan som tydeliggjør hvordan større utslippskutt også skal gjøres innenfor kvotepliktig sektor, der olje- og gassektoren er den største. Utslipp fra denne sektoren har økt med 73 prosent siden 1990, og utgjorde 27 prosent av Norges samlede klimagassutslipp i 2018. Norske klimaambisjoner vil være uoppnåelige med mindre vi også har en plan for å kutte utslipp fra oljesektoren til halvparten av 1990-nivå. Det er synd at regjeringen velger å legge frem en klimamelding som ikke i tilstrekkelig grad omfatter vår største næring.

Forholder seg ikke til FN-målet

Den andre store svakheten er at den er for lite ambisiøs. Norge har som kjent forpliktet seg overfor FN til et helhetlig kutt på 50-55 prosent, hvor både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor inngår. Ved å sette et 45-prosentmål for ikke-kvotepliktig sektor risikerer regjeringen at meldingen om kort tid vil være utdatert. EU har nylig oppjustert sine mål til 55 prosent fra 1990-nivå, og diskuterer nå å revurdere hele avtalen ved å blant annet fase ut innsatsfordelingsordningen. Hvis denne avtalen faller, vil ikke Norge ha mulighet til å kjøpe seg til et samlet 55 prosents kutt innen 2030. Dermed vil Norge heller ikke nå ambisjonene vi har i FN.

Gode nye virkemidler

Samtidig som meldingen har store svakheter inneholder den mange gode nye virkemidler som vil gjøre en positiv forskjell. Regjeringen vil blant annet satse på naturlig karbonlagring ved å ta vare på myr og finne strategier for lagring av karbon i jorda, samt i skogen. Mange vil også fremheve at en kraftig økning i CO2-avgiften vil få stor betydning.

ForUM-fellesskapet ba om en helhetlig plan

ForUM påpekte gapet mellom utredningens forslag til tiltak for 45 prosent kutt og 55 prosentmålet i FN allerede i vårt høringssvar til klimakur 2030 i fjor vår. Vårt håp var at Rotevatn ville lage en plan for utslippskuttene hvor også kvotepliktig sektor inngikk. Med klimameldingen er det dessverre fremdeles uklart hvordan Norge skal nå det helhetlige målet om 55 prosent utslippskutt.

Les ForUM-fellesskapets innspill til Klimakur her.


Relevante emner