Statsbudsjettet fjerner utviklingspolitiske dilemmaer fra Stortinget

Statsbudsjettet fjerner utviklingspolitiske dilemmaer fra Stortinget

I Støre-regjeringens statsbudsjett for 2022 opprettholdes Solberg-regjeringens forslag om å flytte rapporteringen på samstemthet.

I stedet for å rapportere i statsbudsjettet annethvert år, flyttes rapporteringen til Norges frivillige gjennomgang av arbeidet med bærekraftsmålene som blir lagt frem for FN hvert fjerde år.

- Det er skuffende at den nye regjeringen velger å beholde endringen som i praksis struper debatten om utviklingspolitiske dilemmaer. VNR-rapportene har en viktig funksjon, men er på ingen måte en erstatning for rapportering til Stortinget på de vanskeligste dilemmaene vi har for å nå bærekraftsmålene, sier Kathrine Sund-Henriksen.

Sund-Henriksen peker videre på at VNR-rapporten blir lagt frem i New York og at statsråden selv velger hvilke spørsmål til rapporten som skal besvares. Det forplikter altså ikke til noe redegjørelse i Stortinget eller debatt om hvordan Norge skal nå målene vi sliter mest med.

Håper på bedre rapportering på bærekraftsmålene

Etter jul skal handlingsplanen for bærekraftsmålene behandles i Stortinget, der blant annet styrket rapportering på arbeidet med bærekraftsmålene er foreslått. ForUM håper at regjeringen vil legge inn en styrket rapportering på sammenhengen mellom målene der og hvilke dilemma Norge står ovenfor.

- Norge har somlet lenge i implementeringen av bærekraftsmålene og vi håper at handlingsplanen blir styrket når den behandles i Stortinget. Pandemien viser gang på gang at utfordringene vi står overfor henger sammen, for eksempel helse, likestilling, sult og fattigdom, i tillegg til klima og natur. Da må vi sørge for at all politikk trekker i samme retning for å løse disse utfordringene.

Mer til pandemihåndtering

I budsjettet har regjeringen lagt til rundt 2 milliarder kroner til internasjonal pandemihåndtering gjennom den globale koalisjonen ACT-A. Dette er internasjonalt samarbeid under verdens helseorganisasjon som jobber for rettferdig fordeling av tester, behandling og vaksiner for covid-19.

- Statsministeren og utviklingsministeren har helt rett i at ingen er trygge før alle er trygge. Jeg håper at regjeringen tar med seg dette engasjementet inn i forhandlinger om å finne forpliktende politiske løsninger på den urettferdige fordelingen av vaksiner også, sier Sund-Henriksen.

Rettferdig tilgang til vaksiner handler ikke bare om å få slutt på pandemien. Krisene pandemien har utløst har satt verden kraftig tilbake i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, og gjør enda tydeligere at samstemthet må være en prioritering som også burde gjenspeiles i statsbudsjettet.

- Det er få eksempler som illustrerer behovet for samstemthet og at vi alle må trekke i samme retning som pandemien, avslutter Sund-Henriksen.Relevante emner


En samstemt politikk for bærekraftig utvikling

Samstemt politikk for bærekraftig utvikling handler om å integrere den økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjonen av bærekraftig utvikling i alle stadier i utviklingen av innenriks- og utenrikspolitikk. Formålet er:

1) å fremme synergi og minimere risikoen for at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn går på bekostning av hverandre

2) harmonisere innenrikspolitiske mål med internasjonalt omforente målsettinger

3) adressere politikkens grenseoverskridende og langsiktige konsekvenser