Slapp lovendring om samfunnsansvar

Slapp lovendring om samfunnsansvar

1. juni trer endringen i regnskapsloven i kraft, som krever redegjørelse om samfunnsansvar for alle store foretak. Rundt 450 selskaper berøres. – En altfor sen og lite konkret endring, mener Gunhild Ørstavik, fagrådgiver i ForUM.

Stortinget begynte i 2010 med en med en omfattende revidering av regnskapsloven. Målet har vært å sikre at bedrifters samfunnsansvar integreres på alle nivå og i selskapenes daglige rutiner og plikter.

- Jeg mener norske bedrifter skal ligge i fremste rekke når det gjelder å ta samfunnsansvar, sa finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til Aftenposten.no.

Lovforslaget ble behandlet andre gang i Stortinget 9. april i år og vedtatt 19. april. Loven trer i kraft 1. juni. Den vil dermed bli gjeldende for regnskapsåret 2013. ForUM har fulgt saken helt siden regnskapsloven ble tatt opp til revidering i 2010, da ForUMs nettverk også ble bedt om å komme med innspill.

- Etter å ha ventet i tre år, er det et svært skuffende resultat som kommer på bordet, sier fagrådgiver Gunhild Ørstavik.

Forplikter ikke selskapene
Konkret går lovendringene ut på følgende:

  • Det blir lovpålagt å rapportere om samfunnsansvar i årsberetningen for alle store, regnskapspliktige selskap – om lag 450 selskap.
  • Samfunnsansvar defineres som: Det foretaket gjør på frivillig basis for å integrere og sikre åpenhet omkring hensyn til menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter og sosiale forhold, miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter.»
  • Selskap som rapporterer etter retningslinjer GRI (Global Reporting Initiative) eller FNs Global Compact, er fritatt.
  • Rapportering om samfunnsansvar blir gjenstand for revisors konsistenssjekk.

ForUM ser det som positivt at hensynet til både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, miljø og bekjempelse av korrupsjon inkorporeres i en slik lovendring. Men resultatet er ingen incitament til norske selskap om å bli bedre på samfunnsansvar. Den bidrar heller ikke til generell åpenhet, mener Ørstavik:

- Langt på vei er det overlatt til selskapene selv å bestemme hvordan og hva de vil rapportere. Det betyr at en ikke kan sammenligne selskaper eller vurdere utviklingen i et enkelt selskap over tid.

Ny EU-lovgivning påvirker
Et annet moment er at EU vedtok sin lov om ikke-finansiell rapportering tidligere denne måneden, som også er inkorporert i EØS-avtalen. Dermed vil denne loven direkte påvirke norsk lovgivning. 

- Det største problemet blir derfor at når Stortinget endelig har vedtatt lovendringen framstår det hele som bortkastet - når vi likevel skal inkorporere EUs lov på dette feltet, påpeker Ørstavik

ForUM advarer også mot den delen av forslaget hvor et selskap blant annet kan slippe å avgi rapport dersom de rapporterer til Global Compact:

- Dette har vært utprøvd i andre land og vist seg å være et lite effektivt middel for å belyse verstingselskapers virksomhet. Det fungerer heller ikke for å fremheve de som går lengst i positiv retning, sier Ørstavik.

Kilder: Aftenposten, Stortinget.no


Relevante emner