Anbefalinger til regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter

Anbefalinger til regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter

Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

I denne artikkelen kan du lese noen av våre anbefalinger til regjeringen i vårt høringsinnspill til stortingsmelding om menneskerettigheter. Vi har hovedsakelig fokusert på norsk næringsliv og menneskerettigheter.

Næringslivet skal respektere menneskerettighetene
Utgangspunkt for FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap er staters plikt til å beskytte, og næringslivets plikt til å respektere, menneskerettighetene. For å leve opp til dette ansvaret må man gjøre risikovurderinger for menneskerettighetsbrudd i tilknytning investeringer, på samme måte som finansiell risikovurdering.

En studie bestilt av UD som grunnlag for nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv viser at det ikke eksisterer noen klar instruks som formidler regjeringens syn på hva det faktisk innebærer at næringslivet skal respektere menneskerettighetene. Vi vil oppfordre norske myndigheter til å bruke flere virkemidler for å nå dette målet.

Dette er noen av ForUMs anbefalinger til regjeringen på dette feltet:

  • At Norge ferdigstiller handlingsplanen for oppfølging av FNs veiledende prinsipper slik bl.a. Nederland og Storbritannia har gjort.
  • At Norge etablerer et interdepartementalt organ som sikrer at alle relevante departement og offentlig organ har kjennskap til og kunnskap om relevante internasjonale retningslinjer og forpliktelser for næringslivet.
  • Handlingsplanen og det interdepartementale organet må bidra til en felles, klar og samstemt forståelse på tvers av ulike departement om hva som forventes for å sikre at staten beskytter og næringslivet respekterer menneskerettigheten

Styringsverktøy for Oljefondets investeringer

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK- komiteen) kritiserte i høst Norge for Statens Pensjonsfond Utlands manglende strategi for å begrense risikoen for menneskerettighetsbrudd i de selskapene Oljefondet investerer i. Komiteen anbefalte Norge å innføre styringsverktøy som systematisk vurderer menneskerettslige utfordringer før og etter man gjør investeringer i nye selskaper, og på denne måten forebygger og hindrer at SPU bidrar til å gjøre skade.

Derfor foreslår ForUM i vår høringsuttalelse at regjeringen skal sørge for at innføres slike styringsverktøy og at NBIM (Norges bank) etterlever sitt mandat for forvaltningen. Den sier blant annet at Eierskapsutøvelsen skal baseres på FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

De ulike menneskerettighetene er likestilte og udelelige
Da Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt i FN i 1948 ble det ikke gjort noe skille mellom de sivile og politiske rettighetene, og de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. FNs menneskerettighetskommisjon understreket tvert i mot at dette er likestilte og udelelige rettigheter.

ForUM håper at regjeringen i meldingen vil bidra til å avideologisere menneskerettighetene ved å understreke at de er universelle, udelelige og har samme krav på beskyttelse.


Relevante emner